Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 226 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Webmisie redemptoristé"

6.6.2024 11:29 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dejme Bohu své srdce

Každý z nás jsme stvoeni podle obrazu živého Boha. Žijme tak, abychom se na Boha podobali. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

27.5.2024 08:30 00:05:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odmítnout peklo, zvolit si nebe

Ježíš nás vyzývá k lásce v malikostech, upozoruje na dležitost odmítání pokušení, která by nás pivedla k híchu a k vnému zatracení. Duchovní slovo - P ... číst dále

25.5.2024 09:17 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Radost z Boží štdrosti

Ježíš uí své apoštoly, aby správn rozlišovali skutky lidí, zvlášt ty, kteí ve jménu Ježíše také konají dobro. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

20.5.2024 09:31 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane Ježíši, pomoz mé slabé víe!

Vírou v Ježíše otvíráme brány našeho srdce Božímu psobení a Božímu vítzství nad naší temnotou a híchem. Pij, Pane Ježíši! Duchovní slovo - P. Josef Mi ... číst dále

14.5.2024 09:03 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co je to vný život

Ježíš v závrené modlitb ke svému Otci definuje vný život jako vné pebývání lovka v milující lásce Boží a vná láska lovka k tak milujícímu Bohu. Duchov ... číst dále

11.5.2024 09:27 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme nebeského Otce v Ježíšov jménu

Ježíš nás uí pravé prosebné modlitb. Bh nám dá všechno, o co ho budeme prosit v Ježíšov Duchu. Všchno, co je zameno k naší spáse a spáse našich drahýc ... číst dále

1.5.2024 09:15 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Josef, dlník, nás uí pracovat s láskou

Práce vykonávaná s láskou a vdomím, že svou prací sloužím k blahu druhých, je požehnaná Bohem Duchovní slovo - P. Josef Michalík

22.4.2024 16:45 00:04:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít svj život skrze Ježíše Krista

Ježíš nás zná jménem a chrání nás ped lupii a zlodji našich duší. Vede nás cestou vného života. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

4.4.2024 20:46 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Evangelium - svdectví apoštol o Ježíši zmrtvýchvstalém

Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje apoštolm a dalším uedníkm a ti se stávají živými svdky jeho zmrtvýchvstalého tla. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

4.4.2024 10:52 00:06:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh nás volá jménem

Ježíš zmrtvýchvstalý se zjevuje Maí Magdalén u prázdného hrobu. Posílá pak Marii k apoštolm jako živé svdectví o svém vzkíšení. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

2.4.2024 11:51 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prázdný hrob

Prázdný hrob - tichý svdek Ježíšova zmrtvýchvstání. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

2.4.2024 10:10 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Setkání se Zmrtvýchvstalým

Ženy picházející k prázdnému hrobu se setkávají s andlem a také s Ježíšem. Stávají se prvními svdky Ježíše zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. Josef ... číst dále

14.3.2024 22:50 00:25:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Klement Hofbauer - kráet životem s nadjí v Boží vítzství

Svatý Klement byl nezdolným poutníkem po Božích cestách. Celoživotní nezdary ho nezastavili na cest k Bohu, ale posílili jeho nezdolnou dvru v toho, o ... číst dále

8.3.2024 10:29 00:07:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem

Ježíš vysvtluje, že hlavní pikázání milovat Boha úzce souvisí s pikázáním lásky k lovku. Jedno se nemá oddlovat od druhého. Duchovní slovo - P. Josef  ... číst dále

16.2.2024 11:45 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skutený pst - rozvázat nespravedlivá pouta

Bh vyzývá lovka k obnov života, která je sama postem. Zahrnuje v sob zíkání se egoismu a projevy lásky k bližním. To je pravý pst. Duchovní slovo - P. ... číst dále

13.2.2024 15:50 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pejít od povrchnosti k hloubce života

Ježíš nás nabádá, abychom se chránili farizejského a herodovského smýšlení - pokrytectví a vnjškovosti v náboženském život. Duchovní slovo - P. Josef  ... číst dále

9.2.2024 09:33 00:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši e

Ježíš uzdravuje hluchonmého. Také nás chce uzdravit od hluchoty, kdy neslyšíme jeho volání v našich bližních. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

9.2.2024 08:56 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nenechat se znechutit v prosebné modlitb

Ježíš chce vyslyšet naše vroucí prosby. Zvlášt ty, ve kterých prosíme s láskou za poteby našich bližních. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

7.2.2024 07:57 00:06:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvtluje podstatu híchu, skutené zneištní duše loveka. Naše nitro bez Boha se postupn stává snškou našich maskovanch egoism. Duchovní slovo - P ... číst dále

6.2.2024 08:46 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dát pednost Božímu slovu ped našimi názory

lovk má sklon pekrucovat Boží slovo podle svých názor, nebo si vybírat jenom to, co mu vyhovuje. Bume poslušní ve všem, co nám Bh íká. Duchovní slovo  ... číst dále

5.2.2024 10:50 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V trplivosti pijímat své bližní

Nkdy si potebujeme odpoinout a kolikrát jakoby nevhod pijde nkdo, kdo potebuje uzdravit dobrým slovem nebo pomocí. Vzpomeme si tehdy na Ježíše a apošt ... číst dále

5.2.2024 10:35 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dotknme se Ježíše s vírou v uzdravení

Zotroují nás vášn, nezízené touhy? Berou nám zdraví duše i tla? Hledejme Ježíše a prosme ho o uzdravení duše i tla. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

1.2.2024 14:30 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyjít bližním vstíc s Ježíšovou láskou

Jsme posíláni Kristem, abychom zpítomnili jeho lásku v našich mezilidských vztazích. Aby tak i druzí uvili v Ježíše a dál šíili vný život. Duchovní sl ... číst dále

1.2.2024 11:54 00:06:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane, ois mj pohled na mé bližní

V lásce k našim bližním nám asto brání pedsudky, které si utváíme na základ špatných eí od jiných nebo na základ našeho názoru. A nám Bh pomže k lásce ... číst dále

1.2.2024 11:19 00:05:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Neboj se, jen v!

V lidsky beznadjných situacích Ježíš kráí s námi. Nic v pozemském život není definitivní. Pán nás zachytí nad propastí zoufalství a osobn bude naší op ... číst dále

29.1.2024 09:18 00:05:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vítzí nad mocí zlých duch

V jakékoli tísni se utíkejme k Ježíši, který má moc nad každým naším zlem i zlobou zlých duch. On pijde a zachrání nás. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

29.1.2024 08:13 00:07:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vydávejme svdectví o Bohu tam, kde žijeme

Žijme tak, aby zpsob našeho života podle evangelia pozitivn ovlivnil život lidí z našeho okolí. Vydávejme tak svdectví o Bohu v našem životním prosted ... číst dále

19.1.2024 08:20 00:09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme dobro našim nepátelm

Nemstme se tm, kteí nám ubližují a dejme do rukou Bohu všechny nespravedlnosti, které snášíme od tch, kteí nás nemají rádi. Duchovní slovo - P. Miloš  ... číst dále

17.1.2024 09:46 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V radostné pokoe otvírejme srdce Bohu

Bh má radost z pokorného srdce. Pokorný lovk objeví, že všechno dobro, které koná, je darem Božím. Duchovní slovo - P. David Horáek

15.1.2024 09:22 00:07:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš pináší radost z Božího milosrdenství

Ježíš nás pichází spasit z našich hích, nepravostí, závislostí. Chce nás zachránit ped vným zatracením. Radostn vykrome na cestu spásy. Duchovní slovo ... číst dále

13.1.2024 08:16 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Trpliv následujme Ježíše v každé dob

Každý z nás jsme povoláni ke svatosti v tch podmínkách, ve kterých žijeme. Vykrome i dnes za Ježíšem, protože i k nám volá: "Poj za mnou!" Duchovní sl ... číst dále

12.1.2024 07:51 00:08:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dejme Boha na první místo v našem život

Vymníme-li Boha za cokoli jiného, zane v našem život narstat temnota našich plán, které koní ve slepé ulice. Dejme Boha na první místo a budeme žít ve ... číst dále

12.1.2024 06:46 00:04:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš uzdravuje naše svdomí

Ježíš odpouští híchy nemocnému na lžku. Pak uzdravuje jeho tlo. Nechme Ježíše uzdravit naši duši ve svátosti smíení. Tak bude uzdraven základ našeho ž ... číst dále

4.1.2024 09:10 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jak hledat a nalézat Boha

Setkání s Bohem zaíná pozorováním života srdcem a nasloucháním. To je zaátek každé modlitby. Z ní pak vyvrá setkání s Bohem, pijetí, následování a živ ... číst dále

4.1.2024 07:18 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jaký je význam Ježíšova jména

Jan Ktitel si skrze poznání od Ducha svatého uvdomil, kým je ve skutenosti picházející Ježíš. Ježíš je ten, kdo nás jako Boží Syn zachrauje ze smrti n ... číst dále

30.12.2023 20:13 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - najít si as na setkání s Bohem

Povzbuzeni píkladem prorokyn Anny najdme si dnes alespo pt minut pro setkání s Ježíšem Kristem, picházejícím mesiášem a Vykupitelem. Duchovní slovo -  ... číst dále

30.12.2023 19:40 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vnujme Bohu as, aby nás naplnil moudrostí

as setkání s Bohem nás obohatí moudrostí života. Rozdávejme ji dál našim bližním. Duchovní slovo - P. David Horáek

29.12.2023 10:04 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bohu patí celý náš život

V symbolické obti dvou holoubátek Maria s Josefem darovala malého Ježíška Bohu. Také my v malých symbolech všedního dne se mžeme Bohu darovat. Duchovn ... číst dále

28.12.2023 09:26 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - litujme i malých hích

Nepodceujme ani malé híchy ve svém život. Také tyto prohešky vyznávejme Bohu a litujme je, abychom byli vždy citliví na híchy závažné a nestali se dru ... číst dále

28.12.2023 08:31 00:05:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svátek sv. mláátek Betlémských - Modleme se za ohrožené dti

Modleme se dnes za všechny nenarozené dti, kterým hrozí vražda ze strany jejich matky nebo otce, za zneužívané dti a dti vykoisované na práci. Duchovn ... číst dále

22.12.2023 09:43 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Bh pijímá lovka, lovk Boha

Bh pijímá híšného lovka. Híšný lovk pijímá Boha a jeho odpuštní. Híšní lidé v Boží moci se pijímají navzájem a odpouštjí si, zaínají si projevovat ztr ... číst dále

21.12.2023 15:59 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - uvit Bohu celým svým životem

Svatost a blaženost Marie, Ježíšovy Matky, vycházela z Boží milosti a z toho, že Maria zcela uvila Bohu, jeho slovu a spoinula v nm celým svým srdcem. ... číst dále

19.12.2023 09:23 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - dvujme našemu Pánu

Položme ve chvilce ticha ped Pána naše nevyslyšené prosby a naše souasné starosti. Uvdomme si, že on je Bh a ve své lásce mže všechno, ale že také vid ... číst dále

18.12.2023 08:04 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - zkouška dvry

Ume se od sv. Josefa Boží spravedlnosti, která je pedevším jeho milosrdenstvím. Bume milosrdní i tehdy, kdy máme pocit, že je nám ublíženo. Duchovní s ... číst dále

15.12.2023 09:54 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - picházející Kristus nám dává vnou hodnotu

Ježíš mluví o Janu Ktiteli a jeho poslání. Advent jako as ekání na Spasitele je také asem obrácení, ke kterému nás zve Jan Ktitel. Tak se staneme Boží ... číst dále

13.12.2023 06:49 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Bh eká na náš píchod

Ježíš nás chce pijmout s našimi slabostmi i híšností, aby nám daroval obrácení. Pistupme k Ježíši s vírou a pijmme jeho pijetí. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

12.12.2023 15:56 00:04:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíš pichází jako dobrý pastý

Ježíš k nám pichází jako dobrý pastý. Zrann trním našich hích prodírá se až k nám, aby nás zachránil. Nechme se spasit Ježíšem. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

12.12.2023 08:06 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pipravme se na píchod Ježíšova milosrdenství

Ježíš Kristus k nám pichází se svým milosrdenstvím. Jeho píchod je dvodem naší útchy. Dovolme Pánu, a on svou mocí urovná naše kivolaké životní cesty. ... číst dále

11.12.2023 07:02 00:06:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - v Ježíšov píchodu je naše záchrana

Ježíš nás pichází uzdravit od ochrnulosti naší duše a nemoci našeho srdce, aby se stalo srdcem laskavjším a vnímajvjším na poteby bližních, a tak odpo ... číst dále

9.12.2023 10:01 00:10:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane, dej nám pastýe podle svého Srdce

Kdo oteve své srdce Kristu, nejen že pochopí tajemství své existence, ale také tajemství svého povolání. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

9.12.2023 08:50 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Pij Pane Ježíši a smiluj se nade mnou!

Zanme volat k Ježíši o smilování zvlášt ohledn našich híšných návyk a závislostí, které nás vnitn rozkládají. Prosme o uzdravení a také pro to nco udl ... číst dále

8.12.2023 09:37 00:18:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Tajemství Neposkvrnného poetí Panny Marie

Maria, uchránná od prvotního híchu, rozvíjela tento dar úplným odevzdáním se Bohu a hledáním jeho vle. Také nám pomáhá, abychom hledali Boha celým srd ... číst dále

7.12.2023 15:55 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - žít Boží slovo

Nestaí naslouchat Božímu slovu a dál si žít podle svých rozmar. Až uvádní Božího slova do života pináší pravý Boží pokoj. Duchovní slovo - P. Josef Mi ... číst dále

6.12.2023 11:18 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Bh eká na lovka

Bh na nás eká, abychom k nmu pišli a mohl nás uzdravit, posílit, obdarovat životem a svou pítomností. Advent je tedy i as našeho píchodu do Ježíšovy b ... číst dále

5.12.2023 09:51 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíšova radost

Když se s Ježíšem setkáme a pijmeme ho konkrétním skutkem lásky vi našim bližním, Ježíšovo Srdce zajásá také nad námi.  Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

4.12.2023 16:18 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - as uzdravujícího Božího píchodu

S pokorou, vdomím, že Ježíš je zde pítomen se svou Božskou mocí, mu vydejme do rukou choroby našich blízkých nebo lidí, o kterých jsme se dovdli, že t ... číst dále

4.12.2023 07:54 00:06:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokora jako adventní postoj lovka ped Bohem

Pokora nás vede k tomu, že si uvdomujeme pravdu o naší úplné závislosti na Bohu a dává nám svobodu od lpní na sob samém. Duchovní slovo - P. Krzysztof ... číst dále

1.12.2023 10:21 00:08:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží království je blízko

Ježíšova pedpov o událostech, které pedcházejí konec svta nás vedou k uvdomní si toho, co je v život nejdležitjší a také k našemu obrácení. Duchovní s ... číst dále

30.11.2023 11:27 00:06:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svátek sv. Ondeje - ihned opusme to, co nám brání jít za Kristem

Na cest k Bohu a k bližním se nenechme rozptylovat zbytenostmi a hned se vzdejme všeho, co nám brání kráet cestou života s Kristem. Duchovní slovo - P ... číst dále

29.11.2023 08:22 00:14:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh nám dá moudrost v pronásledování

V ase zkoušky a pronásledování Bh dá sílu našim slovm, inm i naší mysli. Od nás to však vyžaduje vrnost života podle Ježíšova slova a prohlubování lás ... číst dále

28.11.2023 17:16 00:08:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh je naším zastáncem

Snažme se o život ve svtle Božího slova a Bh bude naším zastáncem ve svízelných životních situacích. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

27.11.2023 15:53 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska se nemí množstvím dobrých skutk, ale ochotou dát všechno

Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stali nástrojem lásky v Božích rukou. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

25.11.2023 08:11 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Mrtví vstanou

Ježíš nejdíve vysvtloval saducem, že lidé budou jednou vzkíšeni z mrtvých. Sám pak pozdji zemel a zmrtvých vstal. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

24.11.2023 16:10 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Oistit chrám našeho srdce

Lidé dokážou degradovat Boží vci na pouhou užitkovost a vztah k Bohu na výmnný obchod. Nechme Ježíše, aby obnovil istotu chrámu našeho srdce, abychom  ... číst dále

24.11.2023 14:26 00:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nyní je as k našemu obrácení

Bh nám nyní projevuje svou píze, as milosrdné lásky a as k našemu obrácení. Pijímejme tento dar Boží náklonnosti zmnou našeho smýšlení a dobrými skutk ... číst dále

22.11.2023 08:47 00:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láskou rozmnožit štstí druhých

Nejsme stvoeni sami pro sebe. Jedin otevením se na Boží lásku a projevováním této lásky bližním se naplní náš život pravým štstím. Duchovní slovo - P. ... číst dále

21.11.2023 07:00 00:06:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

lovk se modlí jak žije a žije tak, jak se modlí

Modlitbou se prohlubuje náš vztah k Bohu a Bh nás v modlib obdarovává poznáním své lásky. Promnni touto láskou pak sami více a více milujeme naše bliž ... číst dále

17.11.2023 08:53 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume pipraveni na Ježíšv píchod

Boží píchod na tuto zem bude náhlý. Podobn jako Ježíšv píchod pi naší smrti. Bume na setkání s Pánem pipraveni konáním dobra. Duchovní slovo - P. Milo ... číst dále

15.11.2023 11:01 00:07:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume Bohu vdní za jeho uzdravující pítomnost

Bume Bohu vdní za jeho milosrdenství, ve kterém nás chce uzdravit z malomocenství našich hích. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

14.11.2023 09:40 00:05:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

S láskou nasyme Boží hlad v našich bližních

Ježíš touží, abychom vyšli vstíc našim bližním a posloužili jim láskou a pozorností s vdomím, že jsme k tomu stvoeni a že tato služba lásky je normáln ... číst dále

13.11.2023 08:35 00:08:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpuštní jako cesta k uzdravení

Rozhodnutí odpustit druhému je nkdy dlouhou cestou od aktu vle k odpuštní celým srdcem. Bh nám tuto milost dokáže darovat. Duchovní slovo - P. Miloš P ... číst dále

10.11.2023 09:20 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh je dárcem všech dobrých dar

Nedávejme niemu a nikomu pednost ped Kristem, který dává vný život. Duchovní slovo - P. Ondej Salvet

7.11.2023 08:55 00:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pozvánka k plnému životu

Ježíš nás zve k prožívání vného života. Staí pijmout v pokoe a pravd samotného Ježíše a jeho odpuštní našich hích a následovat ho v milosrdenství vi n ... číst dále

7.11.2023 06:16 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Darovat se druhým

Bume dnes štdí v laskavosti, trplivosti, odpouštní, milosrdenství, lásce, shovívavosti, sebeovládání a zahrme tmito "dobrotami" co nejvíce lidí. Ducho ... číst dále

2.11.2023 19:32 00:07:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Tajemství oistce

Oistec je stav lovka, který potebuje oištní od trest a hích, které nebyly odpuštny na zemi. Duchovní slovo - P. Miloš Pizovka

31.10.2023 08:06 00:06:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Podporujme rst lásky k Bohu a bližnímu

Jako z malého zrnka vyroste velká rostlina, tak nechme rst v sob otevenost na nové podnty k lásce. Duchovní slov - P. Krzysztof Strzelczyk

30.10.2023 15:37 00:09:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje od bemena hích

Ježíšv dotek z nás snímá tíhu temnoty a my mžeme kráet vzpímeni ve svtle vného života. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

30.10.2023 08:07 00:04:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš - léka našeho života

Obrame se dnes k našemu Pánu Ježíši v naší modlitb s velkou vírou. Poprosme ho o milost správné životosprávy. Bylo by podivné prosit Boha o uzdravení  ... číst dále

27.10.2023 07:58 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pijímejme od Ježíše ospravedlnní z hích

Ježíš nás nepichází odsoudit, ale ospravedlnit z našich hích skrze moc jeho lásky. Hledejme spásu v našem Pánu Ježíši a odvrame se od zla. Duchovní sl ... číst dále

24.10.2023 08:25 00:05:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume pipraveni na setkání s Bohem láskou k bližním

Ježíš nás vybízí k bdlosti a pipravenosti konat skutky lásky v každém ase. Potom budeme vždy pipraveni na setkání s ním, a už pijde kdykoli. Duchovní  ... číst dále

23.10.2023 16:24 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Uit se štdrosti

Bh námodhaluje naše chtivosti, žádosti, které nií lásku. Obnažuje pravdu našeho srdce a volá nás k obrácení a štdrosti. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

23.10.2023 15:56 00:05:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

A nás nic neodvádí od cesty k vnému životu

Pílišná starost o majetek a své záliby nám zabrauje vidt pravé hodnoty života. Hledejme to, co nepomíjí a vše ostatní nám bude pidáno. Duchovní slovo  ... číst dále

20.10.2023 08:08 00:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Na Božím soudu se objevíme takoví, jací ve skutenosti jsme

Jednou vyjde najevo celé naše nitro, kým jsme. Vyjdou najevo i naše nejtajnjší myšlenky, zlé i dobré úmysly. Snažme se o milosrdenství a zaplaví nás B ... číst dále

18.10.2023 08:52 00:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh nás posílá žít a hlásat jeho lásku

Lukáš evangelista pijal zvst o Ježíši Kristu za vlastní. To promnilo celý jeho život. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

17.10.2023 09:56 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jaký je smysl páteního postu

Pátení pst nás vede k setkání s Ježíšem, který se pro nás zekl svého života, aby nám daroval na kíži odpuštní hích a otevel bránu do vného života svým ... číst dále

14.10.2023 08:24 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nás vede k naplnní Ježíšova slova

Mariin zpsob života zcela vycházel z milujícího srdce, které bylo formováno touhou po Bohu a naplnní jeho vle. Podobn hledejme pravé štstí jako Maria. ... číst dále

11.10.2023 08:32 00:09:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uí modlitb srdce

V modlitb srdce se zcela zamujeme na pítomného Boha, noíme se do jeho milosrdenství, odpuštní, do jeho lásky. Srdcem se snažíme zachytit, co si peje a ... číst dále

10.10.2023 08:24 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kdokoli koná pokání, obdrží Boží odpuštní

Nevyhýbejme se Božímu volání, pijímejme Boží napomenutí a obrame se z híšného chování. Bh nás zahrne svým milosrdenstvím. Duchovní slovo - P. Miloš Pi ... číst dále

9.10.2023 08:43 00:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co máme dlat, abychom mli vný život?

Láska k Bohu souvisí s láskou k bližnímu. Projevujme blíženskou lásku lidem kolem nás skrze pebývání s Bohem. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

6.10.2023 08:06 00:06:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás zve k trvalému obráceni

Každému hrozí zevšednní a necitlivost na Boží slovo. Udlejme si as ticha, abychom uvažovali o Boží lásce a opravdov na ni odpovdeli. Duchovní slovo -  ... číst dále

4.10.2023 20:22 00:08:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ume se ešit problémy skrze setkání s Bohem

V našich životních i všedních rozhodnutích se otvírejme Božímu duchu, aby nás vedl po cest života. Duchovní slovo - P. Miloš Pizovka

3.10.2023 08:39 00:13:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pekážky na cest k Bohu pemáhejme dvrou v Pána

Pemáhejme nepijetí od druhých sjednocením se s Bohem a kráejme dál. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

2.10.2023 10:04 00:09:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Andlé strážní nás vedou na cest k Bohu

Každý lovk má svého andla strážného. Andl nás nabádá konat Boží vli, chrání nás od Zlého, uí nás žít podle Ježíšova Srdce. Duchovní slovo - P. Krzyszt ... číst dále

29.9.2023 09:33 00:06:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Archandlé zjevují Boží moc, velikost a milosrdenství

Archandlé Michael, Rafael a Gabriel pomáhají nám lidem v boji proti Zlému, pinášejí uzdravení a moc Božího slova. Duchovní slovo - P. David Horáek

28.9.2023 11:40 00:14:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Václav jako muedník kesanského zpsobu života

Svatý Václav byl nenávidn pro své kesanské postoje, které vnášel do své královské služby svému národu. Také kvli svému životu podle Ježíše Krista zeme ... číst dále

19.9.2023 11:02 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vstát k životu vnému v život pozemském

Tak jako Ježíš vzkísil mrtvého mládence v Naimu, mže také vzkísit naše mrtvé srdce zasažené našimi híchy. Prosme Pána o odpuštní a on nám daruje nový  ... číst dále

19.9.2023 09:16 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Bh nám pináší vný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho svobodn psobit v našich životech. Duchovní slovo - P. Miloš Pizovka

18.9.2023 10:05 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria bolestná

Pod kížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vlí. Pijmme Marii za naši Matku, aby nás pivedla k sjednocení s Bohem, vným životem. Duch ... číst dále

18.9.2023 09:33 00:08:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

ímský setník, velitel okupaní jednotky, pokorn prosí o Ježíše o uzdravení svého služebníka. Ví, že Ježíš je Boží Syn. Uvme také my. Duchovní slovo - P ... číst dále

12.9.2023 07:53 00:08:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jsme povoláni k pátelství s Bohem

Ježíš si volí dvanáct apoštol, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdravení a lásku a stali se svdky milujícího Boha. Podobn Ježíš volá každého z n ... číst dále

9.9.2023 07:38 00:04:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží pikázání vychází z jeho milosrdenství

Hledejme v Božích pikázáních pvodní Boží zámr, kterým je jeho milosrdenství a Boží touha obdarovat lovka vným životem. Duchovní slovo - P. Josef Micha ... číst dále

1.9.2023 11:30 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume pipraveni na píchod Krista každodenní láskou

Ježíš nás v podobenství o deseti pannách uí pipravenosti na dobrou smrt skrze víru v Boha a každodenn projevovanou lásku našim bližním. Duchovní slovo ... číst dále

31.8.2023 09:55 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Povzbuzujme se navzájem na cest k Bohu

Apoštol Pavel poteboval i lidské povzbuzení. Nejvíce mu pomáhalo, když vidl, jak lidé pijímají víru v Boha a rostou ve vzájemné lásce. Duchovní slovo  ... číst dále

31.8.2023 09:33 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V bdlosti srdce projevujme lásku našim bližním

Bume pipraveni na píchod Krista každodenní láskou k Bohu a k našim bližním. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

30.8.2023 16:05 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh vidí pravdu o našem nitru

Pojmenování zla, které v nás bují, musí jít ruku v ruce s ochotou toto zlo uznat. To je jedním z nejtžších krok na cest obrácení. Uznejme svou temnotu ... číst dále

28.8.2023 17:01 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska je víc, než naše pedstavy o dokonalosti

Ježíš varuje ped náboženským fanatismem a zaslepeností. Vede nás k hledání pravé zbožnosti vyvrající z pokorného srdce a upímného hledání Boha. Duchov ... číst dále

28.8.2023 10:25 00:08:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledejme pravdu celým srdcem jako svatý Augustin

Augustin zápasil pi svém obrácení o pravdu života. Pístup k ní mu bránil híšný zpsob života. Nakonec se nechal pemoci svtlem lásky pramenící z Ježíšov ... číst dále

26.8.2023 11:03 00:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dobrým životem bume píkladem pro druhé

Poznávejme Ježíšova slova a jeho skutky v evangeliu. Tak, jak jedná Ježíš s lidmi, jednejme s nimi i my. Lidé pak zakusí lásku samotného Boha. Duchovn ... číst dále

25.8.2023 09:20 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nejvtší pikázání

Nejvtší pikázání: miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše i mysli, a bližního jako sám sebe. Z tohoto má vycházet celý náš život. Duchovní slovo - ... číst dále

25.8.2023 07:50 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Muedník Dominik Trka nás uí lidskosti a odpuštní

Blahoslavený redemptorista Dominik Trka, rodák z Frýdlantu nad Ostravicí, byl umuen komunistickým režimem proto, že o Vánocích ve vzení zpíval koledy. ... číst dále

23.8.2023 16:28 00:13:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vnášejme Boha do prostedí, ve kterém žijeme

V životním povolání máme úkol pinášet Boží lásku, milosrdenství a zárove pravdu života do prostedí, ve kterém žijeme. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

22.8.2023 17:51 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vykroit za Kristem v chudob srdce

Bohatí tžko vejdou do Božího království. Kdo se s láskou k Ježíši zekl pozemských hodnot, ten obdrží od Krista nebeské bohatství Boží lásky na vnosti. ... číst dále

21.8.2023 10:15 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co dobrého mám udlat, abych dosáhl vného života?

Ježíš odpovídá mladíkovi na otázku, jak lovk dosáhne vného života. Pokud vný život chceme dosáhnout, následujem Ježíše v jeho lásce. Duchovní slovo -  ... číst dále

19.8.2023 09:37 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pinášejme bližním Ježíšovo milosrdenství a lásku

Co pinášíme tm, s kterými se pes den potkáváme? Obdarujme je dnes dobrem vyvrajícím z Ježíšova milosrdeného a štdrého srdce. Duchovní slovo - P. Jan K ... číst dále

18.8.2023 10:27 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprošujme si milost pijetí Boží vle

Nkdy se nám zdají Boží požadavky nároné až nepijatelné. Nicmén nás Ježíš práv díky svým požadavkm chce pivést k prvotní istot srdce a života. Duchovní ... číst dále

17.8.2023 09:22 00:11:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpouštjme a bude nám odpuštno

Bh nám ve svém Synu odpouští naše híchy, když ho prosíme. Zárove nás uí odpouštt tm, kteí nám ubližíili. Prosme o milosrdné srdce. Duchovní slovo - P. ... číst dále

16.8.2023 07:49 00:05:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je uprosted tch, kteí se spolen modlí

I když je nás asto málo vících, shromáždných v chrámech nebo ve spoleenstvích, Ježíš pichází mezi nás se svou Božskou mocí. Duchovní slovo - P. Jan Ku ... číst dále

15.8.2023 14:06 00:10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nanebevzatá nás uí pokorné cest k vnému životu

Na Ježíšov matce Marii Bh splnil všechna svá zaslíbení a celé tajemství vykoupení. Po smrti ji vzal s duší i tlem do nebeského království, aby se za n ... číst dále

14.8.2023 08:58 00:02:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uí obtující se lásce

Ježíš pedpovídá svým apoštolm, že se vydá do rukou lidí, aby se obtoval za spásu lovka. V Ježíšov duchu se v každodenní služb obtujme druhým. Duchovní ... číst dále

11.8.2023 09:14 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh nás posílá projevovat jeho lásku našim bližním

Bh vytváí spoleenství církve, aby se stala viditelná Boží láska v tomto hmotném svt. Projevujme Boží lásku našim bližním, aby uvili, že Bh je láska. D ... číst dále

11.8.2023 09:12 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh nás posílá projevovat jeho lásku našim bližním

Bh vytváí spoleenství církve, aby se stala viditelná Boží láska v tomto hmotném svt. Projevujme Boží lásku našim bližním, aby uvili, že Bh je láska. D ... číst dále

10.8.2023 09:57 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Vavinec nám v tžkostech vyprošuje pokoj srdce

Svatý Vavinec uprosted krutého muení si skrze Boží milost zachoval vnitní pokoj a lásku k Bohu i k nepátelm. Pátelství s Bohem mní naše srdce na lásku ... číst dále

9.8.2023 09:32 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Životní hledání Terezie Benedikty od Kíže

Edit Steinová, pozdji jako sestra Terezie Benedikta od Kíže, ve svém životním hledání pravdy objevila podstatu života - lásku Ježíše ukižovaného a zmr ... číst dále

8.8.2023 10:11 00:05:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš pináší pokoj do chaosu našeho života

Ježíš kráí po rozboueném moi ke svým apoštolm. Ježíš má moc nad veškerým chaosem našeho života. Uvme mu a nechme se obdarovat jeho pokojem. Duchovní s ... číst dále

7.8.2023 09:20 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás vede k štdrosti a nezištné služb

Ježíš nasytil nkolik tísíc lidí z pti chleb a dvou ryb. Rozmnožené jídlo rozdlovali jeho apoštolové. Ježíš nás zve, abychom v malikostech rozdávali ka ... číst dále

27.7.2023 09:58 00:07:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze boue našeho života nás Bh zve k obráce

Bh v našem život nepichází jenom v mírném vánku své laskavosti. Své milosrdenství k nám projevuje také v životních bouích, aby nás povzbudil k promn n ... číst dále

26.7.2023 11:15 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pímluva sv. Jáchyma a Anny pomáhá ve výchov dtí

Jáchym a Anna, rodie Panny Marie, vpeetili do srdce své dcery plamennou lásku k Bohu. Duchovní slovo - P. David Horáek

25.7.2023 09:59 00:05:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Apoštol Jakub - obtovat se pro druhé v každodenní lásce

Apoštol Jakub chtl mít prestižní místo v Božím království. Ježíš mu vysvtlil, že pokud chceme být velicí, máme s pokorou sloužit druhým. Duchovní slov ... číst dále

18.7.2023 09:34 00:05:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Božích oích máme nekonenou cenu

Ježíš svdí o svém Otci, že je peujícím Bohem, který ví o lovku i to, co je skryté v jeho nitru. Bh o nás ví všechno. Duchovní slovo - P. David Horáek

11.7.2023 09:57 00:07:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Benedikt

Když chceš zaít nco dobrého, pros nejdív naléhav Boha, aby to pivedl k dobrému konci. Každý den zaínejme s naším Pánem. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

7.7.2023 11:48 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží volání

Ježíš povolává k následování celníka Matouše. Ježíš pišel, aby povolal k novému životu každého híšníka. Vykrome za Ježíšem, on nás povede cestou vného ... číst dále

6.7.2023 09:13 00:04:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat se uzdravit Ježíšem a uzdravovat druhé

Ježíš uzdravuje nejvíce tím, že odpouští híchy a vytváí si v srdci lovka své místo. Tam, kde pebývá Ježíš, odchází veškerá temnota. Duchovní slovo - P ... číst dále

5.7.2023 10:05 00:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pij, Pane Ježíši, a osvobo mé srdce!

Ježíš má moc vyhnat zlo z našeho srdce a promnit ho v srdce lidské a milující. Odevzdejme se našemu Pánu, aby nás uzdravil. Duchovní slovo - P. Josef  ... číst dále

4.7.2023 10:12 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane, zachra nás, hyneme

Ježíš nás zachrauje uprosted bouí života. On je ten, kdo pekonává strach, zlo, temnoty a pináší plný pokoj srdce. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

3.7.2023 22:37 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat domov v Ježíšov Srdci

Následovat Ježíše znamená vytržení ze svého pohodlí a vykroení na cestu promny svého srdce Srdcem Ježíšovým. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

3.7.2023 07:45 00:06:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pochybnosti ve víe mají být podntem k hledání Boha

V pochybnostech ve víe trpliv hledejme Pána a vme svdectví tch, kteí ho vidli. On sám pak pijde a zjeví se v našem srdci. Duchovní slovo - P. David Ho ... číst dále

30.6.2023 09:24 00:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume Bohu vdní za vyslyšení proseb

Ježíš nás uzdravuje z malomocenství našich hích. Bume mu vdní za jeho lásku záící z jeho kíže a zmrtvýchvstání. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

28.6.2023 11:24 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pinášejme druhým ovoce Ducha svatého

Ježíš nás varuje ped falešnými proroky. I dnes je mnoho pseudouitel, kteí vedou lidi k nemorálnímu životu a k zatracení. My obdarujme bližní Božím mil ... číst dále

28.6.2023 10:12 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Irenej vyprošuje smír do našich mezilidských vztah

Muedník Irenej byl obráncem katolické víry a vstícným k usmíení tch, kteí v církvi byli ve sporu. Prosme sv. Ireneje, aby nám vyprosil smíení tam, kde ... číst dále

27.6.2023 11:19 00:07:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria je Matkou ustaviné pomoci

Maria každého z nás na podnt svého Syna Ježíše pijala za svého syna nebo dceru práv pod kížem. Utíkejme se k ní v našich nesnázích. Duchovní slovo - P ... číst dále

27.6.2023 09:14 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je jedinou cestou k vnému životu

Ježíš nás uí jak žít, abychom po završení našeho života obdrželi vný život. Naslouchejme tedy jeho slovu svým srdcem, zaime si život podle jeho slova  ... číst dále

26.6.2023 08:35 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Podle toho, jak soudíme, budeme sami souzeni

Jakým soudem budeme soudit bližní, takový obdržíme na vnosti. Ume se milosrdenství a milosrdenství obdržíme. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

26.6.2023 07:29 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Na cest životem poznávejme milujícího Boha

Tak jako Abrahám se vydal na novou cestu života, když ho Bh povolal, také my kráejme životem smrem, kterým nás vede Bh. Duchovní slovo - P. Jozef Nová ... číst dále

24.6.2023 11:09 00:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pijímejme nezasloužené dary Boží a rozvíjejme je

Každý z nás jsme obdarováni Bohem. Všechno je nám dáno z Boží štdrosti a lásky. Boží dary rozvíjejme, bume Bohu vdní a obdarujme Boží dobrotou naše bl ... číst dále

23.6.2023 08:24 00:10:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vycházet z temnoty svého egoismu do svtla Boží lásky

Svtlo života spoívá v tom, že se svíme živému a milujícímu Bohu. Tak budeme postupn pecházet ze své vnitní temnoty k obdivuhodnému svtlu vného života. ... číst dále

22.6.2023 10:11 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpovzme vdností na lásku Nebeského Otce

Uvme celým srdcem, že Nebeský Otec je vi nám, svým dtem, laskavý, milující, odpouštjící, vrný a pinášející dobro. Dokáže veškeré zlo promnit tak, abyc ... číst dále

21.6.2023 09:17 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

O kvalit našich skutk rozhoduje úmysl

Ježíš vyhlašuje, že hodnota skutku záleží od úmyslu, s jakým je vykonán. Láska je jediný základ hodnoty našeho vnjšího chování. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

21.6.2023 07:49 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Radostná štdrost je základem pravého bohatství

Obdarovat Boha a bližního radostným darem svého srdce, a je to jakákoli malikost, obohacuje dárce svtlem nezištnosti a vnitní radostí. Duchovní slovo  ... číst dále

19.6.2023 09:43 00:09:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Jana Neumanna, redemptoristy

Eucharistická ob byla stedem života, zdrojem a vrcholem veškerého hlásání evangelia sv. Jana Neumanna. Ve svém nitru sv. Jan zakusil potebu hlásat slo ... číst dále

17.6.2023 10:17 00:12:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Mariino neposkvrnné srdce nás vede k pravému štstí

Maria se zcela oddala Bohu, hledala ho celým srdcem, žila pro toho, který si ji zamiloval vnou láskou a v pokoe se nechala formovat Boží pítomností. D ... číst dále

10.6.2023 11:30 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V malikostech projevujme velkou lásku

Projev lidské náklonnosti a lásky se v bžném život projevuje pedevším v malikostech. Takové "malé vci" jsou v Božích oích velké a hodnotné. Duchovní s ... číst dále

9.6.2023 08:22 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Andlé nám pomáhají na cest k Bohu

Andlé pednáší ped Boží tváí naše modlitby. Andlé strážní nás dokážou povzbudit, pinést útchu a ponoukat k dobru a lásce k Bohu a k lovku. Duchovní slo ... číst dále

8.6.2023 09:02 00:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Slavnost Ježíšova Tla a Krve

Ježíšovo sebevydání se za nás na kíži se spítomuje ve slavení Eucharistie - mše svaté. Ježíš nám dává své Tlo a Krev za pokrm a nápoj. Dává nám všechn ... číst dále

7.6.2023 09:13 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Po smrti existuje vný život

Ježíš vysvtluje tm, kteí si mysleli, že lovk po smrti nebude v budoucnosti vzkíšen z mrtvých, že se velmi mýlí. Poodhaluje kousíek z toho, jaké to bud ... číst dále

6.6.2023 08:33 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Norbert nás uí dennímu obrácení

Dívejme se na život Boží optikou a pijímejme denní události jako podnty ke svému obrácení a prohloubení vztahu k Bohu. Duchovní slovo - P. David Horáe ... číst dále

5.6.2023 11:28 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Uskuteovat Boží vli

Poslušnost Bohu je naší odpovdí na Boží lásku. Má to být naše vdnost za jeho nezasloužené dary a ochota naplnit Boží vli ve svém život. Duchovní slovo ... číst dále

5.6.2023 10:52 00:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pejít od svévole k vrnosti Bohu

V podobenství o neposlušných vinaích nás Ježíš vybízí, abychom zanechali svévoli a do svého života pijali milujícího Boha. Duchovní slovo - P. Jozef N ... číst dále

5.6.2023 09:27 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš má právo usmrovat náš život

Skrze Ježíše je každý lovk stvoen Nebeským Otcem. Bh touží, abychom v proudní lásky Božího pijali Ježíše, uvili v jeho milosrdenství a nehledali ve sv ... číst dále

3.6.2023 07:58 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Tajemství kesanské liturgie

Liturgie ve svých prostých znameních obsahuje vstup do tajemství lásky Boha k nám. Bh se nás dotýká a uzdravuje skrze posvátná znamení. Duchovní slovo ... číst dále

2.6.2023 10:59 00:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh touží po naší lásce

Ježíš je hladový po naší lásce, po naší odpovdi na jeho obtování se za nás. Uime Pánu píbytek v našem srdci. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

2.6.2023 08:11 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bume dstojným Božím chrámem

Bh má hlad. Má hlad po lásce lovka. Po ovoci Ducha, které by rád vidl na strom našeho života. Pán pichází v každém ase. Dejme mu najíst z dobrot našeh ... číst dále

1.6.2023 09:43 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ume se obtovat za naše bližní

Ježíš Kristus, nejvyšší a vný knz, se obtuje za každého z nás. Chce nás pijmout do svého probodeného Srdce, abychom se spolu s ním stali obtí za naše  ... číst dále

1.6.2023 09:01 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš Kristus, nejvyšší a vný knz

Ježíš, nejvyšší a vný knz, touží, abychom mli úast na jeho knžské služb. Abychom se i my stali dokonalou obtí v lásce k našim bližním. Duchovní slovo  ... číst dále

31.5.2023 10:15 00:06:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Blahoslavená, která jsi uvila

Ptejme se Boha na as i poslání, které máme zde na zemi. Když objevíme, co máme žít, naplme to služebnou láskou, jako Maria. Duchovní slovo - P. Jan Ku ... číst dále

31.5.2023 09:01 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Udlat kariéru láskou, která slouží

V pokoe a služebné lásce je pravá velikost a skutená "kariéra", kterou mžeme udlat ve svém život. Zdrojem této lásky je Ježíš. Duchovní slovo - P. Jos ... číst dále

30.5.2023 10:47 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vzdejme se toho, co zdržuje na cest za Kristem

Ježíš slibuje apoštolm a tm, kdo ho následují, vný život a dostatek všeho potebného tady na zemi i na vnosti. Následujeme-li Ježíše, zjistíme, co skut ... číst dále

29.5.2023 09:18 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jak tžko vejdou bohái do Božího království

Ježíš pobízí bohatého muže k rozdání majetku a následování ho. Jak tžko vejdou do nebe bohái, kteí mají své bohatsví jako svého boha. Co je naším "náh ... číst dále

29.5.2023 08:31 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vykroit za Ježíšem

Ježíš povolává každého z nás k jeho následování. Na této cest si navzájem máme pomáhat, ale nesmíme omezovat svobodu našich bližních. Duchovní slovo - ... číst dále

26.5.2023 10:02 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska k Bohu

Pán Ježíš klade Petrovi stžejní otázku, jak je to s jeho láskou k nmu. Ježíš se ptá také každého z nás, jak mu vyznáváme lásku svým životem. Duchovní  ... číst dále

25.5.2023 09:56 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Snažit se o vytváení jendoty

Ježíš se modlí ke svému Otci za nás, abychom byli jedno, jako je on se svým Otcem. Modlí se, aby v nás byl stejný Duch lásky jako v nm. Žijme tuto jed ... číst dále

24.5.2023 10:56 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšova modlitba

Ježíš se modlí za své uedníky, aby byli v jednot s Otcem tak, jako on. Modlí se i za nás, abychom mezi sebou vytváeli Boží jednotu lásky. Duchovní slo ... číst dále

23.5.2023 09:45 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vystavit se Boží lásce

V tichu nechme psobit Ježíšovu lásku a modlitbu na sebe, na naše smýšlení, na naši duši, tlo, na náš život, na život našich drahých. Duchovní slovo -  ... číst dále

22.5.2023 09:08 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zstat Bohu vrným až do konce

K víe v Boha nestaí správné poznání, nestaí odhodlání našeho srce. Potebujeme Boží milost, abychom vili. Pokorn prosme o tento dar. Duchovní slovo - P ... číst dále

20.5.2023 09:02 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V utrpení doufat v Ježíše

Bh nám posílá svého Ducha svatého, aby nám do tmy našich nemocí a smutk vnesl svtlo nadje, života, lásky a dobra. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

18.5.2023 08:46 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Slavnost nanebevstoupení Pán

Ježíš svým nanebevstoupením završil dílo spásy. Zakonil viditelnou pítomnost na zemi, ale reáln zstává s námi až do konce svta. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

17.5.2023 09:27 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat se uvést do plné pravdy

Ježíšova milosrdná láska a jeho pijetí zpsobí, že v lítosti nad svými híchy se budeme na sebe dívat dobe a pijmeme i naše híšné bližní. Duchovní slovo ... číst dále

16.5.2023 10:10 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pij, Duchu svatý, Pímluvce

Ježíš nás svým slovem pipravuje na seslání Ducha svatého, tajemné Boží osoby. V dnešní ásti evangelia o nm mluví jako o Pímluvci. Duchovní slovo - P.  ... číst dále

15.5.2023 09:37 00:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vydávat svdectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Vydat svdectví o Ježíši zmrtvýchvstalém v pronásledování - k tomu potebujeme dar Ducha svatého, který nás bude v pronásledování posilovat. Duchovní sl ... číst dále

15.5.2023 08:33 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nepronásledovat pravdu

Svtský styl lovka má v nenávisti Ježíše a jeho pravdu. Piklome se životem k Pravd a tak budeme žít životem vným i v pronásledování. Duchovní slovo - P ... číst dále

12.5.2023 08:45 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Uit se lásce, kterou miluje Bh

Ježíš ekl: "Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá vtší lásku než ten, kdo za své pátele položí svj život." Duchovní slovo - P. Jose ... číst dále

11.5.2023 20:41 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Optovat Bohu svou lásku

Milovat Boha znamená zachovat jeho pikázání, zvlášt pikázání jeho lásky. Lásku od Boha, kterou pijímáme, máme dávat našim bližním. Duchovní slovo - P. ... číst dále

11.5.2023 07:48 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Definice duchovního života

Pokud uvádíme do života Ježíšovo slovo, on nás uvádí do prostoru vného života, do zpsobu vidní svta v pravd. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

10.5.2023 08:39 00:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dar Božího pokoje

Ježíš dává lovku pravý pokoj duše, který svt dát nemže. Naslouchejme Bohu a zaime si život podle jeho slova. Tak obdržíme pokoj srdce. Duchovní slovo  ... číst dále

8.5.2023 09:54 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží pikázání jako prostor lásky

Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit píkaz jeho lásky. Duch svatý nás nauí všemu, co Ježíš ekl. Duchovní slovo - P. Josef M ... číst dále

6.5.2023 09:02 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boha mžeme poznávat

Poznání pravého Boha je dležité, protože nás propojí se skutenou realitou o nás samých a o tomto svt. Ježíš nám dává poznávat Boha Otce. Duchovní slov ... číst dále

5.5.2023 09:35 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je jedinou cestou k vnému životu

To, co uruje kvalitu našeho života, je velikost lásky našeho srdce. Zdrojem této lásky a cestou k této lásce je Ježíš Kristus. Duchovní slovo - P. Jos ... číst dále

4.5.2023 08:50 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pijímat Ježíše

Pijímejme Ježíše s láskou v jeho slovu, v jeho svátostech, v jeho církvi a pijímejme ho v našich bližních. Ježíš bude naším životem. Duchovní slovo -  ... číst dále

3.5.2023 10:09 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít pravdu podle Ježíšova slova

Víra v Boha musí být pímo spojena s dobrým životem podle Božího slova. Potom se na nás naplní všechny Boží písliby o vném život. Duchovní slovo - P. J ... číst dále

2.5.2023 08:47 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Následovat Ježíše

Vit v Boha znamená hledat ho rozumem, srdcem a celým životem. Poznání Krista má pak vést k životu podle Božího slova. Tak budeme prožívat živou zkušen ... číst dále

1.5.2023 09:21 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš, dobrý pastý

Ježíš se pedstavuje jako dobrý pastý, který každého z nás zná a touží nás ve svém milosrdenství sjednotit se svým Otcem. Nechme se Ježíšem promnit. Du ... číst dále

29.4.2023 09:05 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nebojte se!

Ježíš je Pánem nad pírodou, stvoením, nad naším životem a vností. Odevzdejme se mu v dve v jeho odpouštjící milosrdenství. Duchovní slovo - P. Josef M ... číst dále

28.4.2023 22:31 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši Kristu pijímat vný život

Ježíš mluví o nutnosti pijímat jeho tlo a krev k vnému životu. Z Ježíše tak mžeme žít a on sám bude mnit naše srdce a naplní ho láskou. Duchovní slovo ... číst dále

28.4.2023 09:16 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sytit se vným životem a rozdávat ho dál

Ježíš má moc krmit naši duši podstatou svého života - láskou, proudním dobra a vným životem. Pijímejme Ježíše v eucharistii. Duchovní slovo - P. Josef ... číst dále

27.4.2023 11:34 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš - Chléb života

Živit se Ježíšem v eucharistii, ve svatém pijímání, znamená pijímat moc Ježíšovy lásky. Tato jeho láska je obtavá a dává vný život. Duchovní slovo - P ... číst dále

27.4.2023 09:03 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít vným životem

Ježíš ekl: "Kdo ví v Syna, má život vný; kdo však odpírá vit v Syna, nespatí život, ale zstává na nm Boží hnv." Uvme ve svtlo života, uvme celým život ... číst dále

26.4.2023 10:17 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš dává vný život v Eucharistii

Ježíš mluví o eucharistii a její dležitosti pro vný život lovka. Uvme Ježíšovi, aby v nás pi svatém pijímání proudil vný život. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

26.4.2023 10:10 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bh miluje lovka i svt

Bh tak miloval svt, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v nho ví, nezahynul, ale ml život vný. Bh pece neposlal svého Syna na svt, aby svt ... číst dále

25.4.2023 15:25 00:04:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pijímat Ježíše jako Chléb vného života

V eucharistii se krmíme Kristem, který si vybral chléb jako zpsob, kterým se nás dotýká, uzdravuje nás, posiluje, dává nám vný život. Duchovní slovo - ... číst dále

25.4.2023 10:32 00:02:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledejme Boha pro nj samého

Lide po rozmnožení chleb hledali Ježíše z egoistických dvod. Ježíš nás zve k víe v nj jako Božího Syna a touží s námi vytvoit vztah vného pátelství. D ... číst dále

25.4.2023 09:00 00:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Znovu se narodit

Ježíš vysvtluje Nikodémovi nutnost nového narození skrze jeho smrt na kíži, skrze víru v jeho svdectví jako Božího Syna, který pišel z nebe svdit o vn ... číst dále

24.4.2023 09:44 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kest - dar nového života

Kest, který ustanovil Ježíš Kristus, je ponoením se do vody, která je symbolem obmytí od hích. Ktem je nám odpuštna ddiná vina, Bh nás sjednocuje se s ... číst dále

15.4.2023 10:45 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Stát se svdkem Ježíše Zmrtvýchvstalého

S vírou pedstupme v duchu ped Ježíše zmrtvýchvstalého a eknme mu to, co bychom mu rádi vyjádili, kdybychom ho skuten uvidli. Duchovní slovo - P. Josef ... číst dále

15.4.2023 08:22 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vykroit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým u Tiberiadského moe se podobá situaci povolání apoštol. Obnovuje jejich povolání hlásat spásu. Také nás Ježíš zve, a ... číst dále

13.4.2023 09:11 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svdectví apoštol o zmrtvýchvstalém Kristu

Kesanská víra se opírá o svdectví apoštol, kteí po Ježíšov smrti ho vidli, dotýkali se ho a jedli s ním. Vný život existuje. Duchovní slovo - P. Josef ... číst dále

12.4.2023 08:38 00:04:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš zmrtvýchvstalý vysvtluje uedníkm z Emauz, jak se na nj vztahují spisy prorok a Písma a dává se jim v eucharistii. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

11.4.2023 09:53 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Velikononí obrácení

Zmrtvýchvstalý Ježíš pichází k nám. Volá nás jménem, aby nás pozval na cestu vzkíšení. Vykrome s Ježíšem do našeho života. Duchovní slovo - P. Josef M ... číst dále

8.4.2023 12:10 00:04:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bílá sobota - Ježíš sestupuje do podsvtí a vyvádí spravedlivé do nebe

Ježíš stojí ped branami našeho srdce a chce vstoupit do všech úrovní našeho života. Touží projít temnotami, podsvtím našich život a pinést život, poko ... číst dále

7.4.2023 12:28 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Velký pátek - den, kdy zemel Kristus

Ježíš Kristus nám svým utrpením a smrtí pinesl smíení s Otcem, odpuštní hích a trest, které si za híchy zasloužíme. Zaposlouchejme se do události Ježí ... číst dále

6.4.2023 09:48 00:05:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zelený tvrtek - Bh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolm a dává tak píklad lásky a pokory, která slouží bližním. Ume se od Ježíše pokorné služb bližním. Duchovní slovo - P. Jose ... číst dále

5.4.2023 09:48 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obnovit pátelství s Kristem

Zkusme dnešní den uvidt Ježíše, který nás nesoudí. Volá nás ke spoleenství dvry. Obnovme "staré" pátelství s ním. On dokáže odpustit všechno. Vždy by  ... číst dále

4.4.2023 16:16 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poteba pokory srdce v duchovním život

Aby v nás byla láska, k tomu potebujeme Boha samotného, být neustále s ním a prosit ho o tuto lásku v pokoe srdce. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

3.4.2023 09:20 00:02:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme Bohu lásku

Všechny naše úkony zbožnosti a bžné záležitosti našeho života se mají stát peetí lásky k Bohu a k bližnímu. Duchovní slovo - P. Josef Michalík

1.4.2023 13:09 00:04:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vytváet Bohu píbytek ve svém srdci

Pán Ježíš, který byl zavržen od knží a zákoník, hledá píbytek u nás. Aby se náš Pán u nás cítil jako doma, potebuje spíše lásku našeho srdce a dvru, n ... číst dále

1.4.2023 09:18 00:05:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pronásledovaný Bh

Ježíš konal mimoádné skutky - zázraky - aby v nj lidé uvili, aby ho pijali jako Božího Syna a v nm pijali spásu. Vydejme do rukou našemu Spasiteli cel ... číst dále

31.3.2023 10:42 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zachovat Ježíšovo slovo celým svým životem

Boží slovo nám ukazuje cestu objektivní pravdy o svt, o lovku, o život. Naslouchejme mu, žijme podle nj a obdržíme vný život. Duchovní slovo - P. Jose ... číst dále

29.3.2023 10:51 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravda vás osvobodí

Ježíš mluví o nutnosti pravdivosti ped sebou samým. O uznání vin a poteb odpuštní. Vyznejme Bohu híchy a on nám je odpustí. Duchovní slovo - P. Josef  ... číst dále

28.3.2023 15:52 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ani já t neodsuzuji!

Ježíš zachrauje cizoložnou ženu ped ukamenováním podle židovského zákona. Tm, kteí ji chtli kamenovat pipomíná, že oni sami jsou híšní a zaslouží si p ... číst dále

28.3.2023 10:09 00:06:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kdo pohrdá bližním, pohrdá Kristem

Projdme si nitro našeho smýšlení. Jak se díváme na "obyejné" lidi, na ty, kdo mají prostou, jednoduchou víru. Jak se díváme na prosáky, lidi bez vzdlá ... číst dále

25.3.2023 10:26 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je Synem živého Boha

Ježíš pichází pímo od Boha Otce. On, jako Boží Syn, o sob vyhlašoval, že co koná Otec, to koná také on. A dokazoval to mnoha znameními. Duchovní slovo ... číst dále

23.3.2023 08:49 00:06:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pijmout Ježíše do svého života

Víra v Ježíše je osobním vydáním sebe, celého svého života, do rukou milujícího Spasitele, aby nám odpustil híchy a daroval vný život. Duchovní slovo  ... číst dále

22.3.2023 10:43 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pejít ze smrti k životu

Ježíš mluví o sob a svém Otci, jednota Syna a Otce, vný život v Otci i Synu. Bh je Láska - tajemství Nejsvtjší Trojice. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

22.3.2023 09:33 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Božím zákonem je milosrdenství a odpuštní

Ježíš uzdravuje lovka, který byl nemocný 38 let a lehával u rybníka Betzatha. Pedejme Ježíšovi naše vleklé nemoci duše i tla. Duchovní slovo - P. Jose ... číst dále

21.3.2023 10:18 00:05:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kráet životem s vírou v Božího syna

Ježíš svým slovem uzdravuje na dálku syna královského úedníka. Ten uvil Ježíšovu slovu a s vírou kráel dom. Také my uvme každému slovu Ježíše Krista.  ... číst dále

18.3.2023 10:59 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modlit se v pokoře srdce

Každá naše modlitba k Bohu, aby byla účinná, má vycházet z radostné pokory srdce, ve které prosíme o odpuštění a přijetí. Duchovní slovo - P. Josef M ... číst dále

17.3.2023 10:51 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Které přikázání je první ze všech?

Bůh k nám neustále přichází a pokaždé, když se k němu obrátíme, můžeme přijmout více jeho lásky. Vede nás k tomu, abychom ho také milovali. Duchovní  ... číst dále

17.3.2023 09:14 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Rozeznávejme Boží působení od mámení démonů

Ježíš vysvětluje, že uzdravuje od démonických sil Boží mocí - to je exorcismus. Ježíšovi nepřátelé pomlouvají Ježíše, že je spřažen s ďáblem. Kdo nech ... číst dále

15.3.2023 09:20 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme Boží zákony

Lidská přirozenost je stvořena Bohem. Jsme stvořeni na obraz Boží a Kristus nás obnovuje tím, že nás vykoupil. Řekněme "ano" životu - Bohu. Duchovní  ... číst dále

14.3.2023 14:52 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jak odpustíme bližním, tak Bůh odpustí nám

Pán nám vždy trpělivě odpouští a nepočítá, kolikrát jsme ho prosili, aby byl k nám shovívavý. Očekává od nás, abychom byli tak shovívaví, jako je on k ... číst dále

13.3.2023 09:56 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh zahrnuje láskou i ty, které my nemáme rádi

Bůh miluje všechny lidi, i ty zlé. Ve svém milosrdenství jim dává trpělivě možnost, aby se obrátili, změnili své hříšné jednání. Podobně také nám dává ... číst dále

11.3.2023 11:08 00:06:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vstanu a půjdu k svému otci

V našem obrácení dejme akcent v první řadě na vědomí, jak moc si nás nebeský Otec zamiloval. Dokonce jak nás žehnal a obdarovával dobrem, když my jsme ... číst dále

10.3.2023 11:07 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ochotně přijímejme Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímejme Boží slovo celým svým životem. Tak přineseme pravou úrodu lásky a poslušnosti. Boží pokoj pak zaplaví naše srdce. Duchovní slovo - ... číst dále

10.3.2023 10:35 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyjít vstříc našim bližním

Vyjděme dnes z pohodlí naší domnělé soběstačnosti. Rozhlédněme se kolem sebe a objevme strádání a tužby našich bližních. Poslužme jim dobrem, naším zá ... číst dále

8.3.2023 08:18 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Smysl utrpení hledejme u trpícího Ježíše

Ježíšovo království spočívá v obětující se lásce. U Ježíše v jeho království bude ten, kdo půjde cestou této lásky až do konce. Duchovní slovo - P. J ... číst dále

7.3.2023 08:32 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sloužit druhým v pokoře srdce

Pokorné srdce je plné lásky k Bohu a k bližním. Váží si svého Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele. A druhým slouží s pokorou a láskou. Duchovní slov ... číst dále

6.3.2023 11:30 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zahrnout bližní milosrdenstvím a odpuštěním

Kdo bude projevovat milosrdenství, nebude odsouzen. Jakou měrou měříme, takovou se naměří nám. Buďme milosrdní a obdržíme milosrdenství Boží. Duchovn ... číst dále

6.3.2023 09:48 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milujte své nepřátele

Bůh touží, abychom byli jako on. Abychom milovali naše nepřátele, dobře činili těm, kdo nás nenávidí, modlili se za ty, kdo nás proklínají. To je vrch ... číst dále

3.3.2023 10:12 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dát šanci sobě i bližnímu

Našeho bližního obíráme o život, když ho v srdci zatracujeme. Bůh dává člověku tady na zemi možnost obrácení. Smiřme se s našimi bližními. Duchovní s ... číst dále

2.3.2023 10:25 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Tak jako malé dítě zcela vkládá důvěru do svých rodičů, také my předstupme v modlitbě před našeho Boha Otce s důvěrou v jeho dobrotu. Duchovní slovo  ... číst dále

1.3.2023 10:17 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kříž - znamené Boží lásky k nám

Nečekejme jiné znamení k zamyšlení se nad naším životem, jiný podnět k tomu, abychom uvěřili, než je znamení Kristova kříže a zmrtvýchvstání. Duchovn ... číst dále

1.3.2023 09:24 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nebeský Otec ví, co potřebujeme

Náš nebeský Otec ví, co potřebujeme. Naší modlitbou může být také z času na čas se jen tak posadit a přebývat s Bohem. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

1.3.2023 08:43 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

O smyslu lidského života

Pán Ježíš připomíná základní princip lidskosti, který bude stěžejní při posouzení našich životů v den posledního soudu. Je to láska k bližním. Duchov ... číst dále

27.2.2023 09:20 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pojď za mnou!

Obrácení znamená uslyšet Ježíšovo "pojď za mnou" a jeho slovo uskutečňovat. Zanechme to, k čemu nás dnes Ježíš vybízí. Duchovní slovo - P. Josef Mich ... číst dále

25.2.2023 11:41 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Půst jako bolest nad ztrátou Boha

Ježíš mluví o nejtěžším postu, kdy člověk má vyhladovělou duši. Jde o období, kdy se nám zdá, že Bůh není, nebo že je nekonečně vzdálen. Prosme Pána,  ... číst dále

23.2.2023 11:33 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ztrácet, abychom získali

Ježíš mluví o zříkání: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě." Nechme umírat egoismus, abychom mo ... číst dále

22.2.2023 09:10 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Popeleční středa - půst jako hlad po Bohu

Obnovme svůj život v Ježíši Kristu, v postu se obraťme od svých egoismů k Pánu, který nás obdaruje láskou k Bohu i k bližním. Duchovní slovo - P. Jos ... číst dále

21.2.2023 09:04 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Rozumět Boží vůli

Ježíš předpovídá apoštolům svou smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Oni se však dohadují o tom, kdo z nich je větší. Zanechme pyšné srovnávání se s druhým ... číst dále

20.2.2023 10:55 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane Ježíši, pomoz mé slabé víře!

Ježíš povzbuzuje otce nemocného dítěte, aby uvěřil v Boží moc a vložil celou důvěru do jeho rukou. Ježíš touží po naší víře v jeho lásku. Duchovní sl ... číst dále

18.2.2023 10:22 00:04:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchejme Ježíšovi jako Božímu Synu

Co nás Ježíš učí, to pochází přímo od Boha, který nás stvořil a který nám určil životní cestu, která má být završena věčným životem a slávou, kterou p ... číst dále

17.2.2023 09:12 00:04:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skutečné následování Krista

Ježíš nás volá k následování, abychom se z lásky všeho zřekli a vzali svůj každodenní kříž a následovali jeho smýšlení a styl života. Duchovní slovo  ... číst dále

16.2.2023 15:39 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Za koho považujeme Ježíše

Nyní se Ježíš ptá každého z nás: "Za koho mě pokládáš? Kým pro tebe ve skutečnosti jsem?" Náš život je odpovědí na tuto otázku. Duchovní slovo - P. J ... číst dále

16.2.2023 11:36 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Ježíš uzdravuje naše myšlenky a názory ohledně našich bližních. Učí nás, abychom se na každého člověka dívali, jak se dívá on. Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

15.2.2023 14:57 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přejít od povrchnosti k hloubce života

Ježíš nás nabádá, abychom se chránili farizejského a herodovského smýšlení - pokrytectví a vnějškovosti v náboženském životě. Vede nás k životu lásky  ... číst dále

15.2.2023 12:15 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Farizeové, kteří nechtěli v Ježíše uvěřit, požadovali od něj zázrak. Jelikož nechtěli v Ježíše uvěřit, žádný zázrak by pro ně nebyl dobrý. Uvěřme Bohu ... číst dále

13.2.2023 09:51 00:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš uzdravuje náš sluch a naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého. Také nás chce uzdravit od hluchoty, kdy neslyšíme jeho volání v našich bližních. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

9.2.2023 15:42 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš chce vyslyšet naše vroucí prosby. Zvláště ty, ve kterých prosíme s láskou za potřeby našich bližních. Nenechme se odradit v prosebné modlitbě zd ... číst dále

9.2.2023 07:54 00:06:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříchu, skutečné znečištění duše človeka. Naše nitro bez Boha se postupně stává snůškou našich maskovanch egoismů. Duchovní ... číst dále

7.2.2023 20:08 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dotkněme se Ježíše s vírou v uzdravení

Nemocní lidé se s vírou v uzdravení dotýkali Ježíšova roucha. Ježíš rozdával v uzdravení své veliké milosrdenství. Nechme se také my uzdravit Ježíšem. ... číst dále

4.2.2023 12:15 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V trpělivosti přijímat své bližní

Ježíš s apoštoly odcházejí si trochu odpočinout. Místo toho na ně čeká zástup lidí. Ježíš s láskou, byť unaven, slouží dobrým slovem. Duchovní slovo  ... číst dále

3.2.2023 09:27 00:06:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Neodkládejme své obrácení

Herodes pro váhavost ve své hříšnosti a kvůli své zbabělosti zabil Jana Křtitele. Nezůstávejme v hříchu, ale se co nejdříve obraťme. Duchovní slovo - ... číst dále

3.2.2023 08:33 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přinášet Kristovu lásku

Ježíš posílá na misie své apoštoly, aby skrze jeho moc uzdravovali nemocné, vyháněli démony a hlásali nutnost obrácení. Také nás Ježíš posílá. Duchov ... číst dále

1.2.2023 08:39 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh k nám mluví skrze naše bližní

Ježíš hlásal Boží slovo v Nazaretě. Lidé ho nepřijali jako Mesiáše. Přijímejme Boží slovo od každého člověka, skrze kterého mluví Bůh. Duchovní slovo ... číst dále

31.1.2023 10:13 00:05:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Neboj se, jen věř!

Ježíš křísí z mrtvých Jairovu dceru. Řekl o ní, že spí. On probouzí každého z nás ze smrti hříchu k novému životu. Duchovní slovo - P. Josef Michalčí ... číst dále

30.1.2023 16:09 00:05:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš má moc nad mocí zlých duchů

Ježíš Kristus má moc nad veškerou mocí zla. Musíme se Krista držet i v maličkostech našeho života. Pak se Ježíšova moc bude moci projevit. Duchovní s ... číst dále

28.1.2023 09:21 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš Nazaretský - Pán nad přírodou

Ježíš svou mocí utišuje bouři na jezeře. Přichází utišit bouře našeho života. Očekává důvěru našeho srdce a spolupráci s jeho milostí. Duchovní slovo ... číst dále

27.1.2023 09:16 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Podílet se na růstu Božího království

Bůh v našem životě často koná skrytě, nenápadně, ale účinně. Od nás to často vyžaduje velkou trpělivost objevovat Boží cesty, které jsou často nevyspy ... číst dále

26.1.2023 09:50 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí moudrosti života

Před Bohem není nic skrytého. Naše nejtajnější úmysly, podle kterých budou hodnoceny naše slova i skutky. Smýšlejme dobře a také tak konejme. Duchovn ... číst dále

25.1.2023 10:13 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přinést úrodu věčného života

Ježíš nás ve svém podobenství o rozsévači vybízí, abychom odmítali vše, co brání přijímání jeho slova a přizpůsobili život podle jeho vůle. Tak naplní ... číst dále

24.1.2023 08:44 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Staňme se Božími přáteli

Snaha o dokonalost, podstata duchovního života spočívá v tom, že necháme Bohu svobodu, aby nám přetvářel srdce podle jeho Srdce. To se děje za naší pl ... číst dále

23.1.2023 08:53 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přilnout k pravdě

Pokud nám v něčem nesedí Ježíšovo slovo, nepřekrucujme ho podle svých choutek, ale s otevřeným srdcem ho přijímejme a naplňme svým životem. Pak se v n ... číst dále

21.1.2023 09:29 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Boží slovo nás učí, abychom si dali pozor na naše vyjadřování se o druhých. Nesmíme překrucovat skutečnost tím, že si ulevíme ve svém svědomí pomocí p ... číst dále

20.1.2023 10:37 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Povolání žít evangelium

Ježíš volá každého z nás, abychom byli s ním a v jeho moci uzdravovali přijímající a odpouštějící a obětující se láskou. Duchovní slovo - P. Josef Mi ... číst dále

19.1.2023 11:49 00:06:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modleme se za dar jednoty nás křesťanů

Bůh má moc darovat nám na přímluvu Panny Marie takovou lásku, která se obětuje a buduje skrze dobro nové vztahy zvláště mezi námi křesťany. Duchovní  ... číst dále

19.1.2023 10:58 00:02:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odevzdejme Božímu Synu svůj život k uzdravení

Svěřme Ježíši své obavy, místa našich neduhů, letité závislosti nebo trápení, která nás provázejí. Ježíš není "lidovým léčitelem". On je Božím Synem,  ... číst dále

18.1.2023 09:35 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravý smysl Božích přikázání

Den Páně je dnem příchodu Boha k člověku a člověka k Bohu.  Ježíš si všímá nemocného člověka a chce ho uzdravit, přinést život právě ve sváteční den.  ... číst dále

17.1.2023 10:02 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je Pánem nad naším svědomím

Ježíš stojí u dveří našeho srdce a žebrá o chléb našeho času a pozornosti, o naši ochotu změnit naše tvrdé srdce zahleděné do sebe sama. Duchovní slo ... číst dále

16.1.2023 10:48 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zůstaňme s Ježíšem za všech okolností

Den, kdy máme pocit, že Bůh jakoby neexistoval, čas zkoušky, kdy se nám zdá, že Bůh je daleko, že jsme zůstali vnitřně sami - to jsou dny pravého post ... číst dále

6.1.2023 08:38 00:05:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zjevení Páně - kráčejme s mudrci k Ježíši Kristu

Vydejme se na cestu s mudrci z východu. Tak jako oni, také my hledejme znamení Boží přítomnosti. Najdeme je ve svátostech. Duchovní slovo - P. Josef  ... číst dále

5.1.2023 09:28 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - čas narození Boží lásky v našem srdci

Ježíšovo "pojď za mnou" je zvláště dnes adresováno každému z nás. Hledejme u Ježíše odpovědi na otázky, které jsme už možná vzdali. Duchovní slovo -  ... číst dále

4.1.2023 10:58 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - narození životního povolání

Pán se mě ptá: "Co bys chtěl?" Co vlastně chci ve svém životě? Co je to skutečné, po čem toužím? Když si projedu své povrchní touhy, mohu nechat zazn ... číst dále

3.1.2023 09:08 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Pokud opravdu chceme změnit život k lepšímu, naše vlastní síly nám nebudou stačit. Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit  ... číst dále

24.11.2022 10:47 00:06:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V těžkých chvílích zdvihněme hlavu a očekávejme vykoupení

Ježíš přichází teď a tady - v modlitbě, ve svátostech, v bližních a událostech. Učme se v těžkostech zvednout hlavu, protože v Ježíši máme své vykoupe ... číst dále

22.11.2022 11:28 00:21:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Exercicie: Kráčet životem s Marií – 4. část

4. Přednáška: Přátelství s Bohem v atmosféře úcty k Božímu majestátu Kardinál Sarah ve své knize "Den se již nachýlil" mluví o krizi současného světa ... číst dále

19.11.2022 09:59 00:09:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Na důležité otázky našeho života hledejme odpovědi u Ježíše

Hledejme pravdu a pravda nás osvobodí od prázdnoty života. Odpovědi na palčivé otázky našeho bytí nám daruje Ježíš. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

26.10.2022 10:49 00:31:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Exercicie - Kráčet životem s Marií - 3. část

3. Přednáška: Maria nás v krizových situacíh učí důvěře v Boha Maria nás vede k této důvěře právě v těch záležitostech života, kde máme tendenci důvě ... číst dále

24.10.2022 16:19 00:37:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Exercicie - Kráčet životem s Marií - 2. část

2. přednáška: Maria nás učí radosti uprostřed krize tohoto světa Maria svou mateřskou péčí nás vede k pravé radosti z toho, že jsme zahrnuti Boží lás ... číst dále

20.10.2022 15:56 00:39:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 1. část

1. Přednáška: Rozeznávejme s Marií naše místo v církvi i v životě Učme se na základě Boží milosti a Božího slova rozeznávat, jak máme aktuálně žít sv ... číst dále

12.10.2022 10:08 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přinášejme dobré ovoce života

Budeme-li mít zalíbení v Božím zákoně lásky a podle toho budeme žít, pak budeme podobni stromu, který ve svůj čas přinese dobré ovoce smysluplného živ ... číst dále

24.9.2022 10:13 00:09:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jaký smysl má život, když jednou skončí?

V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev Boží lásky, která se zjevila na kříži a darovala nám věčný život ve vzkříš ... číst dále

21.9.2022 10:22 00:06:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Proměněni Božím milosrdenstvím hlásejme milosrdenství

Setkání celníka Matouše s planoucím milosrdným srdcem Ježíšovým bylo podnětem k zanechání všeho, co navenek tvořilo jeho život. Také my zanechme to st ... číst dále

20.9.2022 22:59 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Bohu je plnost svobody

Bude-li v našem životě Bůh na prvním místě, on sám v nás odkryje možnost vidět svět, život, bližní i nás samé novým pohledem. Pravda a svoboda vycháze ... číst dále

30.8.2022 08:45 00:12:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je jedinou cestou k pravému štěstí

Vlastními silami nedokážeme vzdorovat zlu. Pokušení moci, nezávislosti na Bohu, kdy si sami budeme určovat, co je pro nás dobré nebo zlé, je silnější  ... číst dále

29.8.2022 08:08 00:06:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jakou životní cestu si dnes zvolím?

Životní styl Herodův se vyznačoval prostopášností, nemravností a zbabělostí. Život Jana Křtitele oplýval láskou k pravdě, sebezříkáním se, úctou k Boh ... číst dále

29.7.2022 09:42 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

Ježíš nacházel oázu přijetí v domě Marty, Marie a Lazara. Lidsky si mohl u nich odpočinout, těšit se z přijetí jeho slov a z jejich víry. Také my vytv ... číst dále

28.7.2022 10:06 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili

Ježíš mluví o závěru lidských dějin v podobenstvích. Důležité v našem životě je rozlišování mezi dobrem a zlem na základě Božího slova a uskutečňování ... číst dále

25.7.2022 07:59 00:07:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíšově blízkosti dozrávejme do plnosti lásky

Svatý Jakub apoštol byl svědkem Ježíšova života, jeho lásky k lidem a jeho díla vykoupení v lásce na kříži a v jeho zmrtvýchvstání. Po Ježíšově boku d ... číst dále

13.7.2022 10:11 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Chvalme Boha celým svým životem

Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pro maličké a pokorné lidi. Děkuje mu, že Boží věci skrývá před nadutými a pyšnými. Hledejme pravdu života poko ... číst dále

11.7.2022 11:31 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatého Benedikta, patrona Evropy

Svatý Benedikt obnovil život církve i Evropy svým zasvěcením se Bohu v samotě i v otevřenosti na potřeby lidí. Zakladatel západního mnišství měl vliv  ... číst dále

2.7.2022 09:14 00:07:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme v Ježíši Kristu svěžest nového života

Příchodem Ježíše se mění také chápání postu a zříkání. Nejhlubším postem je milující zřeknutí se svého egoismu a vyjádření úplné důvěry v Boha. Ducho ... číst dále

30.6.2022 10:20 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Chovejme se zodpovědně vůči našim bližním

Prorok Amos naslouchal Bohu a mluvil k Izraeli, aby ho zachránil před nebezpečím. Také my se snažme chránit naše bližní před neštěstí tím, že budeme ž ... číst dále

28.6.2022 10:28 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš mění chaos naší duše na místo pokoje

Ježíš jako Boží syn vyhání zlé duchy, vyhání zlo. Mění místo, kde byli přítomní zlí duchové na místo přítomnosti Boha, lásky a pokoje. Prosme, ať moc  ... číst dále

24.6.2022 08:45 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Každý den projevujme vděčnost Ježíšovi za jeho nezištnou lásku k nám

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavujeme Ježíšovu lásku, ve které za nás zemřel už tehdy, kdy jsme byli ještě hříšní. Jak odpovím na tuto J ... číst dále

23.6.2022 10:49 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh chce splnit svá zaslíbení v našem životě

Narození Jana Křtitele byl důsledkem Boží vůle a jeho vyslyšení proseb Zachariáše, Janova otce. Bůh však vyslyšel jeho prosbu v době, kdy lidsky už ne ... číst dále

22.6.2022 11:11 00:09:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Tomáš More nás učí věrnosti Kristu v dnešním světě

Sv. Tomáš More bránil nerozlučitelnost manželství a raději podstoupil smrt, než by uznal cizoložný vztah krále za právoplatné manželství. Učme se žít  ... číst dále

20.6.2022 10:05 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Berme vážně Boží napomenutí

Bůh nás učí také skrze svá napomenutí. Berme je vážně, snažme se změnit své špatné smýšlení a obdržíme od Pána pokoj srdce. Duchovní slovo - P. Jozef ... číst dále

14.6.2022 12:11 00:14:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nejůčinnější odpovědí na nejpalčivější otázky života je sám Bůh

část duchovní obnovy na téma: Smíření s Bohem, s bližním a se sebou samým. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

6.6.2022 11:56 00:14:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria, Matka církve, nás vede k věrné lásce k Bohu

Maria, Ježíšova a naše Matka je propojená se Srdcem Ježíšovým, projevila své milosrdenství nám hříšníkům a vede nás k obrácení života. Duchovní slovo ... číst dále

3.6.2022 10:13 00:05:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprošujme si dar odvahy svědčit životem o Kristu

Sv. Pavel, pronásledován svými krajany kvůli jeho víře v Ježíše Krista, potřeboval obnovit svou odvahu. Ježíš ho odvahou obdaroval. Duchovní slovo -  ... číst dále

11.5.2022 09:40 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modleme se k Bohu před každou prací

Modlitbou se sjednocujeme s Bohem a jeho mocí. On naši práci posvěcuje, dává správný přístup k hmotným věcem a zaměřuje naše srdce na to, co je podsta ... číst dále

10.5.2022 10:47 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jedinou cestou k Bohu je láska darovaná Bohem

Ježíš se nám dává poznávat jako Dobrý pastýř, který s každým člověkem chce vytvořit vztah hlubokého přátelství a důvěry. Duchovní slovo - P. Krzyszto ... číst dále

9.4.2022 20:17 00:38:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Postní duchovní obnova s P. Krzysztofem Strzelczykem

P. Krzysztof přiblížil důležitost opomíjené svátosti smíření, díky které se nás dotýká Boží milost a Bůh nám očišťuje a zlidšťuje naše srdce. Duchov ... číst dále

30.3.2022 10:37 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

Ježíš mluví o tom, že je Synem Božím a zná svého Otce. Mezi nimi je hluboká, nekonečná jednota a důvěra. Do této důvěry a jednoty s Otcem volá každého ... číst dále

29.3.2022 10:29 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme se naplnit Božím uzdravením a láskou

Ježíš nám chce přinést slitování v odpuštění hříchů, především z těch, které nás trápí dlouhou dobu. Využijme možnost se vyzpovídat. Duchovní slovo - ... číst dále

28.3.2022 11:50 00:10:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Ježíš vyslyšel prosbu králova úředníka a na dálku uzdravil jeho syna. Přistupme k Ježíši s vírou v každé jeho slovo. Tak se na nás naplní každý jeho p ... číst dále

25.3.2022 12:57 20:42:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

Ježíš se stal člověkem v životě Marie, aby na svém těle přijal naše provinění, lidský úděl a skrze svou smrt a zmrtvýchvstání nás přetvořil k novému ž ... číst dále

22.3.2022 11:32 07:40:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpouštějme a bude nám odpuštěno

V podobenství o nemilosrdném služebníku nám Ježíš vysvětluje, že se máme naučit odpouštět podle vzoru odpuštění, kterým nás zahrnuje milosrdný Bůh. D ... číst dále

21.3.2022 10:22 21:33:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

Ježíš připomenul v Nazaretě, že Bůh má rád i pohany. Židé v Nazaretě ho chtěli zabít, protože jim zjevil pravdu o lásce svého Otce. Pokorně si nechme  ... číst dále

18.3.2022 10:03 05:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí lásce, která slouží

Apoštolové byli lidé se svými ještinostmi a nedokonalostmi. Ježíš je učí pokoře a pravé velikosti, která spočívá ve službě druhým. Také my se učme tét ... číst dále

10.3.2022 09:59 00:04:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V modlitbě se pokorně vkládejme do Božího milosrdenství

Postoj naší modlitby má vycházet z pokory srdce, ve které si uvědomujeme svou úplnou závislost na Bohu. V našich prosbách tak budeme hledat Boží vůli  ... číst dále

9.3.2022 11:44 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijmeme-li Boží slovo, bude v nás život věčný

Kdo se řídí Božím slovem, kdo přijímá Boží odpuštění, jeho lásku a rozdává milosrdenství skrze skutky, dobré slovo a modlitbou, nosí si v sobě Boží ži ... číst dále

7.3.2022 10:29 00:07:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co jsme udělali bližnímu, to jsme udělali Ježíšovi

Ježíš ve své řeči o zakončení lidských dějin mluví o tom, co bude rozhodovat o přijetí do věčného života nebo o ponoření do věčné temnoty a utrpení. B ... číst dále

2.3.2022 12:32 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popel, kterým jsme označeni v liturgii popeleční středy, je symbolem smrti a pomíjivosti. Popel je však také pokropen svěcenou vodou, která symbolizuj ... číst dále

1.3.2022 11:13 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh se s námi dělí o svou svatost a lásku

Bůh touží, abychom byli jako on - plni života, vyzařující vzájemnou lásku, jaká je v Bohu samotném. Duchovní slovo - P. Jozef Novák ml.

28.2.2022 14:04 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Tříska v oku a trám v srdci

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trá ... číst dále

28.2.2022 10:17 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska je víc než povinnost

Ježíš pobízí bohatého muže k rozdání majetku a následování ho. Ten však se smutkem odchází, aniž by se posunul dál ve své lásce k Bohu a k bližnímu. V ... číst dále

23.2.2022 10:46 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Polykarpa

Sv. Polykarp osobně znal apoštoly a učedníky Ježíše Krista. Bránil čistotu víry proti různým herezím. Zemřel mučednickou smrtí, o které podali svědect ... číst dále

19.2.2022 09:51 00:11:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh touží proměnit naše srdce svou láskou

Ježíš na hoře proměnění poodhalil apoštolm část pravdy o své moci, majestátu a lásce, kterou má k němu nebeský Otec. Poznání velikosti Božího milosrde ... číst dále

18.2.2022 11:04 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zříkejme se egoismu z lásky k Bohu a k bližním

Vycházejíc ze sebe s láskou k druhým se zříkáme egoismu a hříšné žádostivosti. Tím v nás roste věčný život, způsob bytí Ježíše Krista. Duchovní slovo ... číst dále

16.2.2022 11:03 00:09:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Utrpením se nechme přetvořit v nového člověka

Skrze Ježíše Krista se může naše utrpení proměnit v očištění vnitřního zraku, kdy se začneme na život dívat novým způsobem. Skrze kříž můžeme objevit  ... číst dále

14.2.2022 11:51 00:05:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kam vede cesta mého života

Zamyšlení P. Michala Zamkovského C.Ss.R nad texty 6. neděle v mezidobí - je důležité naučit se ve svém životě spoléhat na Boha. Duchovní slovo - P. M ... číst dále

14.2.2022 10:10 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Největším zázrakem je Bůh a jeho láska k nám

Někdy máme pokušení chtít něco zjevného, co by nás přesvědčilo o Boží existenci. Ztišme více své srdce a zachytíme Boha, který k nám promlouvá ve všed ... číst dále

11.2.2022 10:33 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poselství papeže Františka k Světovému dni nemocných

Dnešní den se modlíme zvláště za všechny nemocné, umírající, lidé strádající na těle i na duši. Duchovní slovo - Papež František, čte P. Jozef Novák

7.2.2022 10:26 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš prochází naším životem, aby nás uzdravil

Apoštolové viděli Ježíše konat nespočetné množství uzdravení na těle, na duchu i na duši. Lidé se s vírou dotýkali Ježíše a byli uzdraveni. Také my př ... číst dále

31.1.2022 10:05 00:06:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh tě miluje a počítá s tebou

Ježíš uzdravuje na pohanském území člověka posedlého plukem zlých duchů. Zlí duchové s hrůzou vyznávají, že Ježíš je Synem Nejvyššího a prchají před j ... číst dále

28.1.2022 12:07 00:07:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Tomáš Akvinský - hledat pravou moudrost

Zaměřme svou inteligenci, vzdělání na prohloubení lásky k Bohu i k bližnímu, tak to trpělivě konal sv. Tomáš. Na jeho životě vidíme, jak se vysoká int ... číst dále

20.1.2022 10:03 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bude narůstat zlo, které nás může nakonec zcela zničit. Proto ihned na začátku ... číst dále

19.1.2022 10:01 00:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Ježíš vyzval ochrnulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný neměl dobrou zkušenost s tím, když chtěl kdykoli zvednout ruku. Ježíše posl ... číst dále

18.1.2022 13:03 00:14:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

V současné moderní době je tendence dát na stejnou úroveň všechna náboženství - bez ohledu na poznanou objektivní pravdu zjevenou samým Bohem. Maria n ... číst dále

15.1.2022 10:17 00:06:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zve každého z nás: "Pojď za mnou!"

Ježíš volá každého z nás k následování, podobně jako celníka Leviho. Je na nás, zda se chceme v životě posunout dál. Duchovní slovo - P. David Horáče ... číst dále

8.1.2022 09:03 00:09:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás chce sytit svou láskou v Eucharistii

Ježíš uzdravuje zástupy a sytí je také chlebem, když nemají jídlo. Později ustanovuje eucharistii jako způsob darování se člověku v celé své lásce a v ... číst dále

7.1.2022 09:30 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje a zve k obrácení srdce

Ježíšovo uzdravení se dotýká celého člověka. Sám Ježíš je světlem života pro naši duši i tělo. Duchovní slovo - P. David Horáček

6.1.2022 11:22 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Poznání Ježíše nás vede ke změně života. Kristus je naším světlem, kterým máme druhým posloužit na jejich cestě k Bohu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

5.1.2022 09:54 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Krista v sobě nese upřímné hledání srdce, rozumu i zdravou míru opatrnosti

Ježíš pochválil Natanaela za jeho bezelstnost v hledání pravdy. Natanael byl opatrný vůči příliš rychlému věření čemukoli. Zamysleme se nad naší vírou ... číst dále

4.1.2022 10:46 00:06:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš má moc darovat nám víru a změnit naše srdce

Ježíš svou přítomností, vyzařující Božskou láskou měnil lidi, kteří za ním přicházeli, ve své učedníky a apoštoly. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

30.12.2021 09:50 00:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze modlitbu poznáváme přítomného Pána

Prorokyně Anna v Duchu svatém poznala v malém Ježíškovi Spasitele světa. Její srdce formovala modlitba a půst a Bůh tak formoval její srdce, které byl ... číst dále

28.12.2021 09:56 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pane, proměň náš strach ve svůj pokoj

Herodes vraždil Betlémské nemluvňátka ze strachu o svůj trůn, jelikož nevěděl přesně, kde v Betlémě se narozený Ježíš nalézal. My často ze strachu ubl ... číst dále

27.12.2021 09:56 00:06:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Evangelium - Bůh si nás zamiloval a čeká od nás odpověď lásky

Apoštol Jan, miláček Páně, několik let mohl přebývat u Ježíše, dívat se na to, co z Ježíše vyzařovalo. A o té zářící lásce, milosrdenství a životní pr ... číst dále

23.12.2021 08:27 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - obnovme důvěru v Boží milosrdenství

Nevěřící Zachariáš se dočkal narození syna, kterého pojmenoval Jan. Oslavil Pána, že mu odpustil nedůvěru a chválil ho za jeho milosrdenství. Duchovn ... číst dále

21.12.2021 10:10 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - s láskou posloužit našim bližním

Panna Maria nejenom naslouchala Bohu. Celým srdcem s radostí pospíchala ke své příbuzné Alžbětě, která potřebovala pomoc v domácnosti. Duchovní slovo ... číst dále

20.12.2021 10:02 00:09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - naším "ano" Bohu začíná nový život

Advent kromě jiného spočívá také v tom, že se snažíme rozeznat, co si přicházející Ježíš přeje. Podobně jako Panna Maria mu řekněme jednoduché a úplné ... číst dále

17.12.2021 10:00 00:11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - přicházející Ježíš je Bohem s námi

Rodokmen Ježíše Krista naznačuje, že Ježíš jako Boží syn vstoupil jako člověk do konkrétních dějin lidstva. Jako Bůh a člověk také vstupuje do dějin d ... číst dále

16.12.2021 13:18 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - odpovězme na Boží lásku věrností

Obracejme se k Bohu nejen v našich těžkostech, ale také na vrcholu svých sil. Uvědomíme si, že všechno dobro, možnosti rozvoje a ty, které milujeme, j ... číst dále

15.12.2021 09:56 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - rosu spásy dejte nebesa

Bůh skrze symbol rosy mluví o přicházející spáse. Tu můžeme objevit v tichosti srdce. Tak jako rosa se tvoří v tichosti, Bůh také v tichosti přichází  ... číst dále

14.12.2021 09:32 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naplňme dnes Boží slovo svým životem

Vyprošujme si od Pána, abychom méně mluvili a více mysleli vážně naše obrácení skrze konkrétní změnu. K tomu však potřebujeme jeho úplnou milost. Duc ... číst dále

13.12.2021 09:36 00:05:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si u Ježíše upřímnost a pravdivost

Farizeové se ptají Ježíše, jakou mocí koná své skutky. Ježíš se ptá farizeů na původ Janova křtu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

3.7.2021 09:44 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Tomáš neuvěřil apoštolům, kteří viděli Ježíše zmrtvýchvstalého. Když nakonec se Ježíš ukázal i jemu, mohl se dotknout jeho ran. Uvěřil a vyznal, že Je ... číst dále

2.7.2021 10:20 00:11:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

V povolání celníka Matouše nám Ježíš ukazuje, že i my můžeme vykročit za ním a nechat se jím osvobodit od toho, na čem lpíme a co nám svazuje srdce na ... číst dále

1.7.2021 13:29 00:07:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Abrahám byl vyzván Bohem, aby mu obětoval svého jediného syna Izáka. Někdy více lpíme na Božích darech, než na Bohu samém. Pán nás očišťuje od přílišn ... číst dále

30.6.2021 10:00 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vnímejme naše bližní jako dar

Ježíš vyhání démony a nechá je vstoupit do stáda vepřů. Uzdravuje člověka, kterého se všichni báli. Učí nás, abychom se modlili i za ty, kteří jsou oh ... číst dále

29.6.2021 10:01 00:11:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Apoštolové Petr a Pavel byli proměněni setkáním a přebýváním s Ježíšem, Božím Synem. Nechme se také my postupně proměnit Ježíšovou blízkostí. Chtějme  ... číst dále

28.6.2021 10:22 00:09:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Text prvního čtení v dnešní liturgii mluví o Abrahámovi, který smlouvá s Bohem, aby zachránil Sodomu a Gomoru před zkázou. Bůh dává milost obrácení ne ... číst dále

26.6.2021 10:47 00:05:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V nesnázi vzývejme Ježíše

Ježíš na dálku uzdravuje služebníka římského setníka a žasne nad vírou tohoto římského vojáka. Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni od horečky. Nechme uzdra ... číst dále

24.6.2021 09:49 00:06:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Slavnost narození Jana Křtitele

Jan Křtitel předchází Ježíše v ohlašování evangelia - přiblížilo se Boží království, protože se přibližuje sám Bůh, Spasitel světa. Přijímejme každá B ... číst dále

23.6.2021 10:02 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zdrojem našeho dobra je Bůh

Skutečné dobro člověka se pozná podle jeho "ovoce", které přináší pro život druhých. Maskované zlo pod pláštíkem dobra se také časem ukáže podle celko ... číst dále

22.6.2021 09:53 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co chcete, aby lidé dělali vám, i vy dělejte jim

Zákon mezilidských vztahů vychází z lidské přirozenosti, která je stvořena na Boží obraz. Jsme stvořeni ke vzájemnému konání dobra, abychom dospěli do ... číst dále

18.6.2021 10:23 00:05:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co je smyslem našeho života?

Ježíš připomíná, že náš život se odvíjí podle toho, co je pokladem našeho srdce, co chápeme jako životní hodnotu. Věnujme se tomu, kdo dává věčný živo ... číst dále

17.6.2021 09:45 00:06:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí modlitbě

Ježíš nás učí oslovovat Boha jako našeho Otce. Máme se naučit vnímat jeden druhého jako opravdové bratry a skutečné sestry - jako Boží syny a Boží dce ... číst dále

14.6.2021 10:04 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pamatujme na to, co Bůh vykonal v našem životě

Oslavné žalmy jsou modlitbou chvály a oslavy pro našeho Pána, který nás stvořil a vede cestou k věčnému životu. Buďme mu za to vděční. Duchovní slovo ... číst dále

10.6.2021 10:01 00:06:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme o schopnost odpouštět bližním

Ježíš nám dává varování, abychom nepodlehli narůstání hněvu proti našim bližním. To by nakonec rozložilo naši duši. Nechme v sobě narůstat dynamiku do ... číst dále

9.6.2021 11:50 00:06:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem pro náš život

Ježíš nás zve k tomu, abychom si vážili každého Božího slova a nepodceňovali jeho důležitost pro náš život. Tak můžeme kráčet ve světle moudrosti po c ... číst dále

7.6.2021 10:06 00:09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dívat se na život z Boží perspektivy

Ježíš nám v blahoslavenstvích otvírá cestu k věčnému životu a ukazuje směr, kterým prohloubíme náš život i pohled na štěstí člověka. Duchovní slovo - ... číst dále

5.6.2021 09:37 00:09:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život mučedníka sv. Bonifáce

Svatý Bonifác byl misionářem na území dnešního Holandska a Německa, horlivým hlasatelem evangelia, biskupem, který zakládal kláštery a obnovoval víru  ... číst dále

2.6.2021 11:21 00:07:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prožívejme přítomnost tak aby připravila šťastnou věčnost

Ježíš nás ubezpečuje o věčném životě, ve kterém lidé v nebi budou jako andělé a láska lidská bude proniknuta a přetvořena láskou Boží. Duchovní slovo ... číst dále

1.6.2021 10:18 00:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Justyna, mučedníka

Svatý Justin, mučedník, ve svém životě hledal tajemství, z kterého všechno povstalo. Hledal původ života, životní pravdu a nakonec našel Ježíše Krista ... číst dále

31.5.2021 10:35 00:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svátek Navštívení Panny Marie

Maria v požehnaném stavu navštěvuje svoji příbuznou Alžbětu, která také očekávala narození dítěte. Setkání s Marií je provázeno vanutím Ducha, ve kter ... číst dále

29.5.2021 09:59 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kráčejme k Bohu po přímých cestách

Farizeové pronásledují Ježíše a ptají se ho, jakou mocí koná své skutky a dělá pořádky v chrámu. Odpovídá protiotázkou, ve které je usvědčuje, že neuv ... číst dále

26.5.2021 10:29 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš učí své učedníky pokoře

Ježíš na cestě do Jeruzaléma předpovídá svým učedníkům své utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Jakub a Jan chtějí od Ježíše privilegia v nebeském královst ... číst dále

24.5.2021 09:42 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria - Matka církve i Matka tvá

Apoštolové společně s Marií a dalšími ženami očekávali příchod Ducha svatého. On vytvářel a vytváří jednotu církve. Maria jako dobrá Matka vede nás, s ... číst dále

14.5.2021 09:27 00:08:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Matěj apoštol - být svědkem Boží dobroty

Podle tradice sv. Matěj učil své bližní, aby se dívali na krásu Božího stvoření v duchu oslavy Stvořitele, aby tělo podrobovali kázni a svým bližním s ... číst dále

26.4.2021 09:46 00:12:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prohlubujme poznání našeho dobrého pastýře Ježíše

Ježíš nám dává plnost svobody k lásce vůči němu i lidem. Rozhodněme se k lásce vůči Bohu, který nám dává věčný život. Duchovní slovo - P. Krzysztof S ... číst dále

24.4.2021 09:39 00:07:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Jiří - pomocník v nouzi

Na přímluvu sv. Jiřího nás ochraňuj, Pane, od područí zla, od útoků zlého ducha a daruj nám milost živé a věrné víry v tebe až do konce. Duchovní slo ... číst dále

21.4.2021 09:56 00:08:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze Krista zabránit rozmachu zla v našem srdci

Šavel, později sv. Pavel, ve svém náboženském fanatismu se začal dopouštět násilí na křesťanech. Zlo v něm postupně gradovalo až do plné nenávisti. De ... číst dále

20.4.2021 10:06 00:06:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska je silnější než smrt

Štěpán vítězí svou láskou k nepřátelům. Je to vítězství nad smrtí nenávisti, nepřijetí a odporem proti Duchu svatému. Štěpán naplněn Božím Duchem vítě ... číst dále

17.4.2021 10:08 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zmrtvýchvstalý je vítězem nad chaosem současného světa

Ježíš kráčí k apoštolům po vodě. Kráčí v bouři jako ten, který je svrchovaný vládce nad přírodními živly i živly, které ohrožují náš věčný život. Duc ... číst dále

12.4.2021 09:38 00:06:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ovocem modlitby je příchod lásky Ducha Svatého

První křesťané se v pronásledování modlili o Boží moc, Boží slávu při hlásání evangelia. Toužili vydávat svědectví o Ježíši ukřižovaném a zmrtvýchvsta ... číst dále

10.4.2021 10:10 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprošujme si víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Události, kdy se zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil svým učedníkům, jsou reálným svědectvím o životě po smrti, který nás jednou čeká. Duchovní slovo - P. D ... číst dále

6.4.2021 10:04 00:07:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zmrtvýchvstalý Ježíš nás vede k radostnému plnění Boží vůle

Ježíš zmrtvýchvstalý se setkává s Maří Magdalénou a chce, aby tu radost z jeho zmrtvýchvstání sdílela s jeho učedníky. Maria ví, že Ježíše už nalezla ... číst dále

29.3.2021 09:40 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme se vést Bohem

Prorok Izaiáš předpovídá naši spásu skrze Mesiáše - služebníka Božího. Ježíš se stal člověkem, aby nám posloužil svým utrpením, smrtí a zmrtývchvstání ... číst dále

20.3.2021 10:21 00:06:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledejme pravdu života s pokorou a láskou

Pouze skrze upřímné hledání pravdy v pokoře srdce a v naslouchání životu a svému srdci, nám -Bůh otevře obzory skutečnosti. Duchovní slovo - P. Krzys ... číst dále

15.3.2021 10:07 00:10:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Největším zázrakem je Ježíšova milosrdná láska k nám

I když Ježíš nebyl přijat jako Mesiáš těmi, s kterými vyrůstal a žil v Nazaretě, neznechutil se a nezanevřel na člověka. Obklopen nepřijetím, špatným  ... číst dále

12.3.2021 10:19 00:10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život je velkou příležitostí k lásce

Ze spleti příkazů a zákazů židovského zákona Ježíš vybírá to, co je v životě nejdůležitější jako základní směr našeho života: Milu Pána, svého Boha, c ... číst dále

11.3.2021 12:34 00:06:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo v době pandemie

Zvláště v dnešní době potřebujeme dobré slovo, povzbuzení, sounáležitost s druhými - a to zvláště tehdy, trpíme-li nemocí, nebo jsou nemocní naši blíz ... číst dále

9.3.2021 09:48 00:08:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližním

Kristus na kříži zcela smazal náš dluh vůči Bohu a bližním. Odpouští naše provinění, kdykoli ho požádáme s pokorou a lítostí. Bůh ale také od nás žádá ... číst dále

8.3.2021 09:53 00:06:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Očistit se v Bohu ze své rozpolcenosti

Bůh má moc očistit člověka od jeho rozpolcenosti a hříchu. Bůh ospravedlňuje, přichází darovat pokoj nám, hříšníkům. Ponořme se do oceánu Božího odpuš ... číst dále

6.3.2021 09:53 00:11:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Pán Ježíš nám v podobenství o marnotratném synu upravuje naše představy o Bohu. Naslouchejme Ježíši srdcem a objevíme Boží milosrdenství k nám i k naš ... číst dále

4.3.2021 12:59 00:08:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Ježíš v podobenství o nevšímavém boháči a chudém Lazarovi popisuje, co znamená peklo v duši člověka. Nabádá nás, abychom začali žít pravé nebe, které  ... číst dále

3.3.2021 09:31 00:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Ježíš upozorňuje na pokrytecké náboženství farizeů a učitelů zákona. Náboženské ustrnutí na vnějškovém zachovávání příkazů hrozí každému z nás. Zamysl ... číst dále

2.3.2021 10:24 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Ježíš nás vede k tomu, abychom byl dětmi nebeského Otce nejenom co do původu naší existence, ale také co do chování se jeden ke druhému. Tak, jak se B ... číst dále

22.2.2021 10:44 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

Petr považoval Ježíše za Mesiáše, Božího Syna. Přes veškerou Petrovu slabost a nestálost Ježíš buduje společenství církve na Petrově víře a ochotě nap ... číst dále

17.2.2021 09:52 00:10:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme Boží slovo takové, jaké je

Chraňme se pokušení "předělávat" si Boží slovo podle našich choutek. Naslouchejme Bohu v pravdě našeho srdce a Pán nás uzdraví svým pokojem. Duchovní ... číst dále

13.2.2021 10:03 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh chce být s námi

Bůh nás zná a chce s námi komunikovat i když jsme hříšní. Svým voláním "kde jsi" nás staví před pravdu našeho svědomí a chce nám projevit své milosrde ... číst dále

6.2.2021 09:47 00:11:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Japonští mučedníci - učit se odpouštět svým nepřátelům

V pronásledování jakéhokoli druhu se utíkejme k našemu Spasiteli. On bude naším štítem, pomocí, útěchou i vítězstvím. Duchovní slovo - P. Krzysztof S ... číst dále

5.2.2021 09:47 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Agáta nás učí věrnosti Bohu

Svatá Agáta, panna a mučednice, veškerou svou sílu a statečnost čerpala u svého milého Ježíše. Také my se utíkejme ke zdroji života, k našemu Bohu, ve ... číst dále

4.2.2021 10:11 00:05:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Ježíš se nenechává znechutit nepřijetím od některých lidí. Ve své milosrdné a trpělivé lásce dává apoštolům své dary hlásat evangelium a uzdravovat. N ... číst dále

3.2.2021 10:05 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Je mnoho model, kterým člověk odevzdává svou duši i život. Mohou to být různé zájmy, které brání člověku rozvíjet vztah k Bohu i k lidem. Víra v sebed ... číst dále

1.2.2021 11:15 00:09:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Ježíš si velmi cení hodnotu každého člověka. Z posedlého vyhání celý pluk démonů, dává mu zdravý rozum, mysl, tělo i duši. Pak ho posílá ohlašovat Bož ... číst dále

30.1.2021 09:52 00:10:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

Těžké životní situace jsou k tomu, aby nás očistily od toho, co není hodné naší důvěry. Také nás učí tomu, co je v životě to nejdůležitější. Duchovní ... číst dále

29.1.2021 09:47 00:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

Těžkosti osobní i společenské, zvláště v této krizové době, mohou být podnětem k obnově vztahu k Bohu, k sobě i lidem. Duchovní slovo - P. Krzysztof  ... číst dále

28.1.2021 11:04 00:06:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchat Bohu svým srdcem

Slyšet v biblickém slova smyslu znamená mít touhu poznávat tajemství života, hledat Boha a cestu k životu věčnému, mít v srdci touhu po pravdě a v pra ... číst dále

26.1.2021 09:43 00:06:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

oží slovo je živé slovo živého Boha. Hledejme v něm neustále pravdu života, prohlubujme poznání reálné Boží lásky k nám, formujme své svědomí podle Bo ... číst dále

25.1.2021 09:54 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žijme ve smíru s celým tvorstvem skrze život v Ježíši Kristu

Skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista se otevřela cesta smíření člověka s Bohem. Duch svatý nás vybízí, abychom se se všemi lidmi dobré vůle za ... číst dále

23.1.2021 09:46 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšova oběť nás očišťuje od mrtvých skutků

Ve svátosti smíření Kristus zcela obnovuje naše srdce svou láskou, kterou ukázal na kříži. Ve svém zmrtvýchvstání nás vede k novému životu. Využívejme ... číst dále

22.1.2021 09:48 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme se proměnit Božím slovem

Boží slovo nám dává požehnání a odstraňuje to, co brání v růstu životu. Pravidelné rozjímání biblických textů mění náš pohled na svět. Odhaluje štěstí ... číst dále

21.1.2021 09:44 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Společná modlitba sjednocuje křesťany

Osobní modlitba i modlitba společná napomáhá sjednocení těch, kteří věří v Ježíše Krista. Také se můžeme modlit za naše odloučené bratry za plné spoje ... číst dále

19.1.2021 23:17 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží příkazy vedou člověka k životu a milosrdenství

Někteří farizeové přílišným akcentem na plnění příkazů ztratili z dohledu původní Boží úmysl s člověkem. Ježíš jim připomíná, že Boží zákony slouží čl ... číst dále

18.1.2021 11:07 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Řekněme ano Božímu volání

Boží trpělivá láska nás den co den zve k vytváření přátelství s Bohem i lidmi. Bůh si chce učinit příbytek v našem srdci, aby v něm zavládl pokoj a sv ... číst dále

18.1.2021 11:05 00:10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Člověk potřebuje hledat a nalézat smysl života

Boží volání: "Pojď za mnou!" rezonuje v každém okamžiku našeho života. Postupně dostává svůj "tvar" v životním povolání. Buďme pozorní i na dnešní vol ... číst dále

15.1.2021 09:55 00:10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje pravdou

Ježíš uzdravuje ochrnulého z jeho hříchů a uzdravuje i jeho tělo. Snímá z něj břemeno výčitek, svázanost smutkem, uzdravuje hlubinu jeho bytí - jeho d ... číst dále

14.1.2021 10:15 00:05:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V modlitbě čerpat sílu a lásku do života

Ježíšova činnost vycházela z hluboké oddanosti nebeskému Otci, s kterým byl v neustálém kontaktu modlitbou. Ježíš si na modlitbu potřeboval také vyhra ... číst dále

12.1.2021 10:01 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vysvobozuje člověka z moci démonů

Ježíš osvobozuje člověka od posedlosti zlým duchem. Bůh a jeho láska jsou silnější než moc zlých duchů. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

11.1.2021 22:32 00:05:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obrátit se radostně k Bohu, který dává život

Ježíš navazuje na hlas Jana Křtitele a volá každého z nás k osobnímu obrácení, k pokání - ke změně smýšlení a způsobu života. Nejenom zanechat zlo, al ... číst dále

9.1.2021 10:05 00:09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vložme svůj život do láskyplného Božího Srdce

Růst ve víře v Boha především znamená růst v poznání jeho lásky, v důvěrném vyznávání svých hříchů s vědomím, že mi Bůh odpouští a v růstu v důvěře v  ... číst dále

8.1.2021 10:20 00:07:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pramenem veškeré lásky je Bůh

Bůh nemiluje člověka pro jeho dokonalost. Boží láska není závislá na naší dobrotě a dokonalosti. Vychází sama ze sebe, ona sama je dobro samo. Zároveň ... číst dále

7.1.2021 10:28 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Den co den se obrátit k Ježíši Kristu

Naše obrácení k Bohu není jednorázovou skutečností. Den co den s Boží pomocí máme odpovídat Bohu na jeho volání, uvědomovat si své hříchy a Boží lásk ... číst dále

6.1.2021 12:54 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zjevení Páně - mít citlivé srdce na Boží znamení

Mudrci od východu měli citlivé srdce na znamení Božího ducha. Nejen že rozeznali důležitost znamení, ale podle toho také osobně jednali. Také my roze ... číst dále

5.1.2021 10:10 00:13:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Životem obětavé lásky se připodobňujme Ježíši

Nechme Ježíše, aby pronikal naši snahu o lásku k Bohu a bližním jeho láskou zářící z kříže. Tak v nás bude zářit světlo, které nehasne. Duchovní slov ... číst dále

4.1.2021 11:23 00:14:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sdílet s druhými radost z Ježíše

Jan Křtitel posílá své učedníky za Ježíšem. Dává místo svému Pánu a odevzdává mu své svěřené. Janovi učedníci chtějí Ježíše poznat a s druhými sdílí r ... číst dále

28.12.2020 10:30 00:11:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - chránit život a rozvíjet ho

Herodes se bál narozeného Ježíše, o kterém proroci předpovídali, že bude králem. Vyvraždil chlapečky v Betlémě a okolí domnívaje se, že zabije i naroz ... číst dále

21.12.2020 09:40 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Bůh přichází do prostředí našich starostí

Maria navštívila Alžbětu, aby jí pomáhala v přípravě na narození dítěte. Alžběta oslavila Boha, který ji přispěchal na pomoc skrze Marii. Nezapomeňme  ... číst dále

18.12.2020 09:51 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchejme přicházejícímu Bohu v poslušnosti srdce

Nestačí Bohu jenom naslouchat. Hebrejské slovo „šámá“ má při překladech dvojí význam. Znamená jednak „slyšet“ resp. pozorně naslouchat, ale také „být  ... číst dále

15.12.2020 10:16 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - čas změnit svůj život

Nesoustřeďujme se na člověka, který nás ke změně života vyzývá. Poslouchejme Boha samého, co nám říká a nevymlouvejme se na to, že nám nesedí člověk s ... číst dále

14.12.2020 10:26 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Jan od Kříže - Ježíš je plným zjevením Boha

Sv. Jan od Kříže dospěl k poznání Boha na základě milosti a také své snahy poznat Boha a smysl lidského života. Všechno toto poznal v ukřižovaném a zm ... číst dále

8.12.2020 10:49 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Maria se zcela zasvětila Bohu a podřídila mu celý svůj život. Bůh ji uchránil dědičné viny a připravil si v ní příbytek pro svého Syna Ježíše. Žijme t ... číst dále

7.12.2020 09:46 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíš je milosrdný Bůh, který nás osvobozuje od hříchů

Dříve, než Ježíš uzdravil ochrnulého, odpustil mu hříchy. Základem zdraví člověka je zdravá duše, zdravé smýšlení, světlo v srdci, kterým je sám Bůh.  ... číst dále

4.12.2020 10:27 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - rozvíjejme svou víru důvěrou v Ježíše

Ježíš uzdravuje dva slepce. Oni mu důvěřují, nazývají ho mesiášem, o kterém věděli, že bude otvírat zrak slepým. Ježíš je na základě jejich víry uzdra ... číst dále

3.12.2020 19:20 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Budujme svůj život na pevných základech

Ježíš je pevným základem pro celý náš život. Naplněním Boží vůle, kterou je praktická láska k bližním, láska k Bohu a pokora srdce, vybudujeme život,  ... číst dále

2.12.2020 10:50 00:07:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Nechme se uzdravit milosrdným Ježíšem

Ježíš kromě toho, že uzdravil zástupy nemocných a zoufalých lidí, také je nasytil zázračným rozmnožením chlebů a ryb. Dává nám tak poznat, že on je Bo ... číst dále

30.11.2020 09:50 00:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíš nás volá, abychom ho následovali svým životem

Ježíš se stal smyslem života sv. Ondřeje, kterého si vyvolil za svého apoštola. Ježíš je přicházející spása pro náš život. Otevřít svůj život na přich ... číst dále

25.11.2020 09:44 00:07:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Způsob života, který přinesl Ježíš Kristus, je v dnešní době pronásledován. Levicové vedení Evropské unie si chce na způsob babylonské věže vybudovat  ... číst dále

23.11.2020 09:54 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh byl jejím pokladem a jemu zcela odevzdala do rukou svůj život. Zaměřme svůj  ... číst dále

21.11.2020 09:52 00:08:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Uvedení Panny Marie do chrámu a její zasvěcení se Bohu

Panna Maria byla uvedena do chrámu ve svém dětském věku, aby se zde v chrámové škole připravila na své povolání ženy a matky. V obřadu přijetí do chrá ... číst dále

20.11.2020 09:39 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme, ať Ježíš očistí chrám našeho srdce

Odolávejme trpělivě vnitřnímu i vnějšímu tlaku znehodnotit naše srdce egoismem, zdánlivými výhodami, kterými bychom zaprodali naši duši. Bůh chce mít  ... číst dále

19.11.2020 09:50 00:07:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nyní je čas k přijetí Ježíše

Ježíš pláče nad Jeruzalémem, nad lidmi, kteří přes zjevné Boží skutky Ježíše nepřijali a začali ho nenávidět. Nerozeznali čas příchodu Boha. My máme m ... číst dále

17.11.2020 10:04 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

S radostí přijmout Ježíše do svého života

Ježíš se v Jerichu zastavil u místního boháče, vrchního celníka a veřejného hříšníka Zachea. Ten v setkání s Ježíšem, se zastavil nad svým životem a s ... číst dále

16.11.2020 09:38 00:06:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přejít z temnoty ke světlu víry v milujícího Boha

Ježíš uzdravuje slepce u Jericha pro jeho víru, že Ježíš jako slíbený mesiáš ho může uzdravit. Víra v Boží lásku nám otvírá novou dimenzi života. Duc ... číst dále

13.11.2020 09:39 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme milosrdné srdce jako sv. Anežka

Bůh si nás volí, ospravedlňuje nás Kristovou smrtí a vzkříšením a tak ukazuje, že miluje člověka Božskou láskou. Odpovězme Bohu poděkováním i naším mi ... číst dále

12.11.2020 09:40 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jak rozlišíme pravou lásku od falešné

Jak rozlišit pravou lásku? Láska druhým přináší radost, útěchu a pokoj duše. Pokud přináší chaos, pokud je zaměřena jen a jen na sebe, pokud druhého c ... číst dále

11.11.2020 09:39 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poděkujme Bohu za jeho dary

Vděčnost není jenom známkou dobrého vychování. Je znamením toho, že člověk si uvědomuje dary od Boha a že také náš bližní je nám darem. Zároveň nás vd ... číst dále

10.11.2020 10:22 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Podstata křesťanské katecheze

Spása a věčný život přichází v Ježíši Kristu, Božím Synu a může ji přijmout každý člověk v přijetí odpuštění svých hříchů od Ježíše Krista, pokáním a  ... číst dále

9.11.2020 10:35 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naše tělo má být chrámem Božím

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě nás zaměřuje na prohloubení našeho vztahu k Bohu i k sobě samému. Bůh chce přebývat v srdci člověka a v kř ... číst dále

6.11.2020 10:03 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Španělští redemptoristé - mučedníci

V čase španělské občanské války - před II. světovou válkou - levicová vláda vydala přísné zákony proti církvi a v následném pronásledování křesťanů ze ... číst dále

5.11.2020 09:35 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odvrhněme hřích a vykročme na cestu nezištné lásky

V podobenství o dobrém pastýři Ježíš vysvětluje, co je Boží vůlí. Tou je vroucí Boží touha po záchraně hříšníků. A z toho vyplývající velká Boží rados ... číst dále

4.11.2020 10:28 00:08:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Karla Boromejského

Sv. Karel Boromejský obnovil tehdejší církev skrze vnitřní modlitbu a činnost z ní vyvěrající. Přibližme se k Ježíši Kristu, vložme mu do rukou svůj ž ... číst dále

3.11.2020 09:43 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš Kristus je Pán

Pavel apoštol vyzpíval hymnus na Ježíše Krista a jeho velikost, která je v jeho pokoře a úplné poslušnosti svému Otci. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

2.11.2020 15:38 00:08:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme lásku našim zemřelým

V očistci duše prahnou a žízní po přebývání s Bohem. Zkracujme jim tuto bolest našimi modlitbami a získáním plnomocných odpustků. Duchovní slovo - P. ... číst dále

28.10.2020 10:16 00:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Rodina, vlast, národ, kultura

Važme si dar svobody, který má rozvíjet člověka k svobodnému "ano" Bohu, lásce k bližním, rozvoji osobní i celé společnosti v souladu s Božím záměrem. ... číst dále

27.10.2020 09:45 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Ježíš působí v církvi, byť je ona nedokonalá a hříšná ve svých členech. Je však svatá ve svém Bohu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

26.10.2020 09:32 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se žít tak, jak žije Bůh

To, jak žije Bůh, můžeme vidět na celém životě Ježíše Krista. Milosrdenstvím se budeme Bohu podobat nejvíce. Být milosrdní, odpouštět, konat dobro - v ... číst dále

24.10.2020 09:36 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Ježíš reaguje na neštěstí, o kterých mu říkají lidé. Pokud se podle Ježíše skutečně neobrátíme od našeho hříšného myšlení a jednání, podobně náhle zah ... číst dále

23.10.2020 10:15 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve světle Boží pravdy správně posoudit dnešní dobu

Zahlcením vnějšími vjemy zábavy, politiky, přehnanými informacemi se vnitřně zahlcuje a zároveň vyprazdňuje naše srdce, které tak přestává být schopno ... číst dále

21.10.2020 09:54 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být připraven na příchod Ježíše činnou láskou

Bůh je neustále přítomen v našem životě. Při naší smrti se zpečetí naše věčnost a její kvalita podle toho, kolik v nás je lásky k bližním a k Bohu - p ... číst dále

17.10.2020 10:29 00:06:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Markéta Alacoque a úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Svatá Markéta Maria Alacoque je apoštolkou úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ježíš u ní nalezl útočiště, ochotu plnit jeho vůli. Vůlí Ježíše je vše ... číst dále

16.10.2020 09:36 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Terezie z Avily

Bůh dokáže čekat. Naléhá, aby člověk, který slyší jeho volání, mu řekl své ano celým svým životem. Bůh se v životě Terezie z Avily dočkal vyslyšení. O ... číst dále

14.10.2020 10:11 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokora vede k moudrosti života

Jedině pokorný člověk dokáže vidět skutečnost takovou jaká je - o sobě, o druhých i o Bohu. Pokora nás vede k pravdě, která osvobozuje z otroctví hříc ... číst dále

13.10.2020 09:55 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás pravdou očišťuje od přetvářky

Bůh nás zná a vidí hlubiny naší mysli, naše myšlenky, skryté tužby, tajemství našeho srdce, skryté vady, hříchy, nedokonalosti. A přesto nás miluje. P ... číst dále

12.10.2020 09:37 00:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží láska na kříži nás zve k obrácení srdce

Ježíš je znamením Boží lásky, která touží být přijímána. Potom totiž člověku přinese pokoj, dobro, život, svobodu. Co nás zdržuje od obrácení? Našimi  ... číst dále

10.10.2020 10:00 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Chvalme Pannu Marii za její trvalé "ano" Bohu

Také radost i nadšení má místo v naší víře. Tuto radost můžeme vyjádřit chvalozpěvem, modlitbou chvály, vděčnosti, za Boží dary každému z nás. Poděkuj ... číst dále

9.10.2020 09:48 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpuštění hříchů hledejme u milosrdného Ježíše

Duch svatý nás vede k pokornému, pravdivému uznání svých vin. Vede nás následně k setkání s milosrdným Ježíšem, u kterého dostáváme odpuštění a osprav ... číst dále

8.10.2020 09:31 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nás učí modlitbě růžence

Růženec je zbraní proti zlému duchu. Přináší Boží moc a milosrdenství do lidských duší. Uzdravuje srdce od směřování k hříchu, zachraňuje svět před tr ... číst dále

5.10.2020 10:17 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Staňme se Božím milosrdenstvím pro druhé

Život sv. Faustyny Kowalské - patronky Božího milosrdenství. Na její podnět byl namalován známý obraz milosrdného Ježíše.  Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

3.10.2020 09:56 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sdílejme svou radost s Ježíšem

Podaří-li se nám něco dobrého, je to především dar Boží lásky, která se ukazuje v našem životě. Sdílejme svou radost s Ježíšem, který je zdrojem veške ... číst dále

1.10.2020 10:58 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat a sloužit podle Ježíšova Srdce

Terezie od Dítěte Ježíše, známá jako Terezka Ježíškova, nebo "malá Terezka", hledala v církvi své životní poslání. Nalezla ho v obětavé lásce utěšujíc ... číst dále

30.9.2020 09:32 00:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Jeroným naslouchal a žil podle slova Ježíše Krista

Sv. Jeroným kromě jiného přeložil Písmo svaté do latinského jazyka. Byl také k sobě přísný skrze Ježíšovo slovo, které rozjímal den co den. "Kdo nezná ... číst dále

29.9.2020 09:37 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Archandělé nás vedou k věčnému životu

V tajemný duchovním světě, který stejně tajemně proniká náš svět hmotný, žijí duchovní bytosti, které se podílejí na Božím stvoření, spolupracují s Bo ... číst dále

28.9.2020 10:31 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Říkejme Bohu "ano" celým svým životem

Neodkládejme naše obrácení na zítřek. Dnes říkejme Bohu "ano" na jeho volání, tichá vnuknutí i jasné výzvy konat dobro - ať už modlitbou, povinnostmi, ... číst dále

28.9.2020 10:05 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Václav - skrze kříž k věčné slávě

Svatý Václav vyprosil obrácení svému bratru, který ho se svými pomocníky zavraždil. Vnitřní sílu a statečnost sv. Václav čerpal přímo z Ježíšova Srdce ... číst dále

26.9.2020 11:00 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dejme Bohu celý svůj život

Apoštolové se učili důvěře v Boha, který se jim dával poznávat v Ježíši Kristu. My také můžeme objevovat tajemné Boží působení, zvláště v těžkostech a ... číst dále

19.9.2020 09:42 00:09:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vysvětluje podobenství o rozsévači a půdě

Máme se stát dobrou půdou, ve které Boží slovo jako zaseté zrní, vzklíčí a přinese dobrou životní úrodu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

18.9.2020 11:55 00:06:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nám otvírá cestu k životu v Ježíši Kristu

Panna Maria nám svým pokorným srdcem, svým trvalým "ano" Bohu a "umenšováním" aby rostl Ježíš v jejím srdci i v našich životech přináší správný směr p ... číst dále

17.9.2020 10:22 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze Boží odpuštění odpustit sobě samému

Bohu můžeme zcela projevit svou lásku tehdy, kdy přijmeme jeho odpuštění, v něm pak přijmeme sami sebe v realitě naší hříšnosti a projevíme Bohu lásku ... číst dále

17.9.2020 10:18 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

17.9.2020 09:31 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

14.9.2020 10:02 00:10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ukřižovaný Ježíš je naší nadějí a odpuštěním našich hříchů

Ježíš na kříži nesl nejenom naše hříchy, ale také naše výčitky svědomí a všechny negativní pocity, které zakoušíme, když hřešíme. On nás z kříže nesou ... číst dále

10.9.2020 11:35 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Od smutku sebestřednosti k radosti pokorné poslušnosti Bohu

Ježíš mluví o lásce k nepřátelům, o nebeské štědrosti a o tom, abychom se dobrem podobali nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

7.9.2020 10:05 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje z ochrnutí srdce

Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou. Farizeové a učitelé zákona zůstávají v ochrnulosti srdce, když dávají přednost důrazu na zákonech a předpis ... číst dále

3.9.2020 09:46 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Následováním Ježíše máme naplnit naše životní povolání

Ježíš vyzval Petra, aby zajel na hlubinu a znovu hodil sítě, i když nebyl vhodný čas na lov ryb. Petr na Ježíšovo slovo sítě hodil a chytil velký poče ... číst dále

26.8.2020 18:27 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimnout si Boží varování

Ježíš narovinu popisuje nitro farizeů a učitelů zákona - jejich pokrytectví. Bohu se pokrytectví hnusí. Učme se žít a mluvit bez postranních úmyslů mě ... číst dále

24.8.2020 20:04 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistupujme k Bohu s upřímným srdcem

Bůh si cení upřímného člověka, který před ním nezastírá své temnoty a hříchy. Ježíš přichází k nám, hříšníkům, aby nám daroval uzdravení, život, svobo ... číst dále

21.8.2020 09:42 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh dává naději v beznaději

Na obraze proroctví proroka Ezechiela o oživení suchých kostí chce Bůh říci, že má moc oživit v nás to, co už je dávno mrtvé.  Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

20.8.2020 09:47 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Bernard o modlitbě

V modlitbě se nám Ježíš zcela dává ze svého kříže. Nabízí nám otevřené Srdce plné lásky a milosrdenství. Využijme tuto Boží nabídku k proměně našeho ž ... číst dále

19.8.2020 11:13 00:07:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modlit se za obrácení našich bližních

Ježíšovo podobenství o hospodáři, který postupně najímá dělníky na vinici a nakonec dává každému stejnou odměnu. Bůh volá. Je čas se k němu obrátit.  ... číst dále

17.8.2020 09:47 00:05:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Shromažďujme si poklady, které si odneseme na věčnost

Ježíš každému z nás poodhaluje cestu k věčnému životu a pravé dokonalosti. Jenom musíme být citlivý na jeho slovo, které k nám mluví v Bibli, skrze ud ... číst dále

13.8.2020 10:05 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh odpouští a čeká, že budeme i my odpouštět

Můžeme růst v podobě Bohu - tím, že budeme projevovat milosrdenství a odpuštění. "Odpusť nám, Bože, jako i my odpouštíme." Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

12.8.2020 09:23 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Cesta k pravé velikosti skrze pokoru ducha

Pokora plodí důvěru a oddanost Bohu Otci. To je vlastnost, kterou si Ježíš cení. Evangelium čte P. Stanislav Glac. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

10.8.2020 09:39 00:06:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život mučedníka sv. Vavřince

Oheň lásky k Bohu, kterým planul sv. Vavřinec byl silnější, než oheň, kterým byl mučen. Vavřincova poslední slova byla: "Děkuji ti, Pane, že jsem si z ... číst dále

6.8.2020 10:16 00:10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš mění naše srdce svým milosrdenstvím

Zaměřením svého života na Ježíše Krista budeme postupně proměněni jeho láskou. Tak se staneme milosrdnými, laskavými, odpouštějícími, smiřujícími - ja ... číst dále

5.8.2020 20:05 00:06:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistoupit k Bohu s pokorným srdcem

Bohu je milý pokorný člověk. Takový v sobě nosí lásku, která otvírá Boží Srdce. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

3.8.2020 09:48 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš kráčí po vodách Genezaretského jezera a vyděšeným apoštolům se zjevuje jako Pán nad přírodou a jejími živly. Ježíš má však moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě.

Ježíš má moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě. Nechme Ježíše, aby nás obdaroval existenční důvěrou a daroval jí neustálý růst. Duchov ... číst dále

1.8.2020 10:05 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Alfons - skrze temnotu selhání přijmout nový život

Svatý Alfons, zakladatel Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů, prožil v životě postupné poznávání Boha jako milosrdného a laskavého Otc ... číst dále

25.7.2020 10:49 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřovat Bohu ve svém životním povolání

Bůh si vyvolil nedokonalé lidi k tomu, aby se stali svědky jeho lásky, života, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Aby hlásali usmíření člověka s Bohem s ... číst dále

23.7.2020 10:08 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čerpat a rozdávat lásku z Ježíšova Srdce

Pokud budeme propojeni svým životem, skutkem, nasloucháním a přijímáním s Ježíšem, přineseme ovoce lásky a náš život bude naplněn a bude mít smysl. D ... číst dále

23.7.2020 00:38 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dvojí obrácení Marie Magdalény

Marie Magdaléna obdržela milost setkání s Ježíšem. Ve svém existenčním hladu, který nemohl být ukojen žádnou lidskou láskou, ani zničen žádným osobním ... číst dále

21.7.2020 13:52 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží odpuštění je úplné a dokonalé, vyznejme mu své hříchy

Bůh se už k vinám, které odpustil, nevrací. Jeho milosrdenství je dokonalé, zcela noří odpuštěné hříchy do oceánu věčného zapomnění. Vyznejme mu tedy  ... číst dále

20.7.2020 13:21 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem

Bůh volá k obrácení, aby člověk si znovu zamiloval milosrdenství a pokoru. Čtení z knihy proroka Micheáše čte br. Pavel Hudousek. Duchovní slovo - P ... číst dále

16.7.2020 09:48 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria Karmelská září krásou Boží lásky

Panna Maria Karmelská je přirovnávána ke kvetoucí zahradě, kde květy představují Boží milosti a dary. Panna Maria přinesla "stonásobnou úrodu" Boží lá ... číst dále

15.7.2020 10:13 00:07:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost člověka

Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pravého štěstí pro nepatrné a pokorné lidi, kteří hledají moudrost života v Boží lásce, v jeho odpuštění a ve z ... číst dále

14.7.2020 09:41 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimněme si dnes Boží zázraky v našem životě

Bůh působí v nás i v našem okolí den co den. Všimněme si působení jeho milosrdné lásky a projevujme Pánu vděčnost našeho srdce milující poslušností je ... číst dále

13.7.2020 12:47 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obraťme své srdce k Bohu, který je milosrdný

Lidské srdce, jeho hloubka, tajemství člověka - to je prostor, ve kterém chce přebývat Bůh. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

11.7.2020 11:00 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prožívat svůj život v Bohu

Prorok Ozeáš vyzývá Izrael a také nás, abychom se ve svém srdci neustále obraceli k Bohu. Tak se náš život stane naplněným, protože nás pronikne Boží  ... číst dále

11.7.2020 10:51 00:05:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hlásat svým životem živého Ježíše

Na základě naší lásky mají uvěřit v Ježíše Krista naši nejbližší i další lidé, s kterými jsme v kontaktu. Boží láska se chce rozlévat v srdcích lidí.  ... číst dále

8.7.2020 09:58 00:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vnímá bolesti našich srdcí

Ježíš chce nasytit i naše srdce věčným životem, přijetím, pokojem, smyslem života a láskou, která je tvůrčí, odpouštějící, přinášející mír a čisté mez ... číst dále

6.7.2020 09:38 00:05:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Ježíše nám otvírá bránu k životu

Ježíše se s vírou dotýká nemocná žena a je uzdravena. Ježíš také svou mocí křísí z mrtvých dceru představeného synagogy.  Duchovní slovo - P. Jozef N ... číst dále

2.7.2020 10:08 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje v eucharistii

V eucharistii se k nám Ježíš přibližuje se svou uzdravující mocí. Tak jako uzdravuje ochrnulého a odpouští mu hříchy, tak se Ježíš dotýká nás a chce o ... číst dále

30.6.2020 10:36 00:10:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve svém strachu se utíkejme k milosrdnému Spasiteli

V návalech těžkostí, obav, úzkostí volejme k našemu milosrdnému Ježíši. On nás provede údolím temnot naší duše a hříchu ke světlu pokoje a života. Du ... číst dále

29.6.2020 10:21 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu svatých Petra a Pavla také my hlásejme svým životem i slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 10:17 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu sv. Petra a Pavla také my hlásejme svým životem a slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 09:33 00:11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria je naší Matkou ustavičné pomoci

Ikona Panny Marie ustavičné pomoci nám pomáhá si uvědomit, že Ježíšova Matka Maria je také naší matkou. Ona nám ustavičně pomáhá k tomu, aby náš život ... číst dále

18.6.2020 10:23 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí modlitbě

V modlitbě "Otče náš" nás Ježíš učí důvěrnému postoji k nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

15.6.2020 09:41 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zlo přemáhat dobrem

Ježíš nás učí, abychom byli jako Bůh - tak milosrdní, odpouštějící, trpěliví, snášející příkoří. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

13.6.2020 10:54 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Ježíš nás učí pravdivému životu, jasné řeči, která vyjadřuje jednotu mezi nitrem našeho srdce a naším vnějším životem. Duchovní slovo - P. David Horá ... číst dále

13.6.2020 10:51 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích. Duchovní slovo P. David Horáček

12.6.2020 10:43 00:06:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

O manželské věrnosti

Ježíš řekl svým učedníkům:"Bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ž ... číst dále

9.6.2020 10:12 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria a zmrtvýchvstalý Ježíš

Nikde v Písmu svatém se nepíše, jak se Ježíš po svém zmrtvýchvstání osobně setkal se svou matkou Marií. Setkala se vůbec Panna Maria se svým zmrtvýchv ... číst dále

8.6.2020 10:27 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás zve k plnému životu

Ježíš učí zástupy a také nás novému životnímu stylu. Je to život podle jeho srdce, život naplněný pokojem, zápasem o dobro, lásku a milosrdenství. Du ... číst dále

4.6.2020 07:51 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je nejvyšším a věčným knězem

Všichni kněží, biskupové i sám papež mají svátostnou účast na Ježíšově kněžství - jeho lásce k Otci a k lidem, která se projevila v jeho oběti na kříž ... číst dále

2.6.2020 11:30 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Správný vztah k penězům

Ježíš řekl: "Dávejte císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží." Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

1.6.2020 09:43 00:07:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria je naší matkou

Umírající Ježíš na kříži prohlásil svou matku Marii za naši matku. Také nás vkládá do jejích rukou jako děti, o které se má starat a přivést k věčnému ... číst dále

22.5.2020 09:28 00:06:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh obrátí náš smutek v radost

Ježíš před svým utrpením předpovídá proměnu smutku apoštolů v radost, kterou jim nikdo už nevezme. Tak jako je smrt z pohledu člověka definitivní, tak ... číst dále

21.5.2020 11:00 00:13:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Klementa Hofbauera

Tento rok si připomínáme 200 let od úmrtí redemptoristy sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravských Tasovic, patrona Vídně a Varšavy. Duchovní sl ... číst dále

21.5.2020 10:54 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme o dary Ducha svatého

Duch Svatý nás vede ke svobodě nezištné lásky. V Duchu svatém nalezneme v životě správný směr, pokoj srdce a věčný život projevováním lásky, která neh ... číst dále

8.5.2020 11:41 00:07:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria, prostřednice všech milostí, nám vyprošuje dar míru

Maria nás vede blíž k Bohu. Duchovní slovo - P. David Horáček

6.5.2020 11:10 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Otevřít se na Ježíše - světlo věčného života

Ježíš a jeho slovo jsou světlem na životní cestě každého z nás. Ježíš je darem, který nás provází k životu lásky, která nekončí. Duchovní slovo - P.  ... číst dále

5.5.2020 10:02 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřujme Ježíšovi dobrému pastýři

My hledejme Boží vůli, tak budeme jeho ovečkami a můžeme mu zcela důvěřovat, že nás bude chránit od Zlého. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

3.5.2020 13:22 00:07:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je dobrým pastýřem

Ježíš se přirovnává k dobrému pastýři ovcí. Zná nás jménem, jde před námi a volá nás: "Pojď za mnou!" Vede nás k novému způsobu myšlení, mluvení a kon ... číst dále

2.5.2020 09:28 00:07:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Atanáše

Sv. Atanáš bránil proti ariánskému bludu božství Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

30.4.2020 00:31 00:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatá Kateřina Sienská nás učí modlitbě

Svým pokorným a tichým životem Kateřina přijímala Boží slovo a život podle něj formovala. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

28.4.2020 09:41 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme Boha za ty, kteří nám ubližují

Svatý Štěpán, kterého kamenují kvůli vyznání Ježíše Krista, se modlí za své vrahy a prosí Boha o odpuštění. Modleme se za své nepřátele. Duchovní slo ... číst dále

27.4.2020 09:41 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit o Boží milost a sílu

Na příběhu sv. Štěpána, který byl naplněn Boží milostí a silou, můžeme získat odvahu k modlitbě o milost a sílu k životu naplněném láskou. Tento život ... číst dále

23.4.2020 10:10 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovi na nás záleží

Ježíš ve svém podobenství o dobrém pastýři vysvětluje svůj postoj ke každému z nás. Je ochoten nás hledat, když se ztratíme jemu, druhým i samému sobě ... číst dále

22.4.2020 20:39 00:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zachraňuje člověka svým milosrdenstvím

Celá Boží vůle spočívá v projevení milosrdenství a v záchraně člověka k věčnému životu. Je to jediný důvod příchodu Božího Syna na zem. Jeho smrt na k ... číst dále

21.4.2020 17:30 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši je nový život a odpuštění hříchů

Ježíš vyzdvižen na kříž chce všechny přitáhnout k sobě svou odpouštějící láskou. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

21.4.2020 10:53 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Narodit se k novému životu

Ježíš vysvětluje Nikodémovi, že je potřeba znovu se duchovně narodit z Boží lásky - Božího Ducha - a podle něj žít ve vnitřní svobodě. Duchovní slovo ... číst dále

18.4.2020 11:13 00:09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít v Ježíšově přítomnosti

Náš život přinese hojné ovoce, budeme-li spojeni s Ježíšem, kterému budeme důvěřovat, s kterým budeme plánovat, prožívat svůj život. Ježíšova moc prom ... číst dále

16.4.2020 10:32 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Porozumět Písmu svatému skrze Ježíše zmrtvýchvstalého

Zmrtvýchvstalý Ježíš dává poznat apoštolům smysl Písma a poukazuje na jeho naplnění ve zmrtvychvstání. Duchovní slovo P. Jan Kuník

15.4.2020 11:47 00:11:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš se dává poznávat v Písmu a Eucharistii

Ježíš vysvětluje emauzským učedníkům propojenost proroctví proroků s vykoupením skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Dává se poznávat v eucharistii.  ... číst dále

14.4.2020 18:42 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zmrtvýchvstalý Ježíš přichází ke každému z nás

Ježíš nespasil nějakou "masu" lidí bez osobního setkání s člověkem. Spasil celé lidstvo, ale s každým člověkem chce navázat neopakovatelný vztah, ve k ... číst dále

8.4.2020 10:45 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Věrnost Bohu a lidem opřít o Ježíše, ne o sebe

 V pokoře si vyprošujme věrnou lásku k Bohu i k lidem v každé životní situaci.

7.4.2020 11:01 00:07:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš přijímá lásku a vděčnost od lidí

Ježíš zvláště poslední týden před svým umučením byl rád, že mohl na chvilku přebývat s těmi, kteří ho měli rádi. Duchovní slovo P. Josef Michalčík

6.4.2020 16:48 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravda se nedá zabít

Zvláštní reakce židovské velerady na Ježíšovo znamení vzkříšení mrtvého Lazara - židé se rozhodli Ježíše zabít, aby si zachovali zvyky a ustanovení, z ... číst dále

4.4.2020 11:08 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Kdo vytrvá v Božím slovu, ten nalezne Pravdu a Pravda ho vysvobodí z hříchů. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

4.4.2020 10:55 00:07:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovo božství

Ježíš svými slovy potvrzuje, že je Božím Synem. Svědčí o tom skutky, které může konat jenom Bůh. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

31.3.2020 19:12 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boha přijímáním pravdy

Někdo Boha hledá, ale nechce měnit svůj život podle poznané pravdy o Bohu. Ježíš říká, že takový člověk zemře ve svých hříších. Obrácení kromě jiného  ... číst dále

30.3.2020 11:06 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo odděluje v našem nitru pravdu od lži, světlo od temnoty, život od smrti. Pobádá nás, abychom si myšlením, slovem i skutkem volili život, kt ... číst dále

28.3.2020 22:52 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíš prožil zavržení od těch, u kterých počítal s pochopením a přijetím. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

25.3.2020 22:21 00:07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh se stává člověkem

Bůh se stává člověkem, aby nám obnovil ztracenou lidskou tvář. Duchovní slovo z rodiště sv. Klementa Hofbauera - z Tasovic u Znojma - P. Josef Michal ... číst dále

12.3.2020 12:51 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyjít z pekla egoismu do nebe pozorné lásky

Někteří lidé si vytváří peklo už na zemi. Používají své bližní jenom ke svému prospěchu. Zavírají se do neurotických rozkoší své luxusní a zároveň pek ... číst dále

10.3.2020 11:42 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyznávat Ježíše svědectvím dobrého života

K růstu člověka nestačí vnější skutek. Nestačí však ani pouhé "dobré smýšlení". Vnitřní úmysl má být spojen s konkrétním projevem lásky ke svým bližní ... číst dále

9.3.2020 10:50 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být milosrdný jako Bůh

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a ... číst dále

6.3.2020 10:02 00:08:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat Ducha svatého, aby nás proměnil

Potřebujeme den co den následovat Ježíše, aby nás prozářil svým svatým Duchem, který nás bude uvádět do skutečné pokory a pravdy. V ní objevíme, že na ... číst dále

4.3.2020 10:32 00:08:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si přijetí Boží moci a lásky

Ježíš k nám přichází jako ten, který má moc. Jeho síla se především projevuje v jeho milosrdné lásce a Bůh touží, abychom ji zcela přijali a byli osvo ... číst dále

2.3.2020 11:00 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lásku k Bohu vyjadřovat láskou k bližním

Bez lásky k bližním není lásky k Bohu. Ke spáse však nestačí humanismus podle představ člověka. Humanismus bez Boha končí nelidskostí. Lásce k bližním ... číst dále

29.2.2020 11:47 00:07:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokorně se vyznejme Bohu ze svých hříchů

Ježíš do sboru svých nejbližších apoštolů povolává veřejného hříšníka Matouše. Každý máme před Bohem šanci, když se v pravdě o našich hříších vydáme d ... číst dále

27.2.2020 11:13 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ptát se Ježíše, co si od nás přeje

Otvírejme svá srdce na přání našeho Boha. To je nejlepší základ pro změnu našeho života. Duchovní slovo P. Jana Kuníka

25.2.2020 12:00 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit Boha v pokoře srdce

Pokora je pravda o nás. Jedině s Boží milosti dokážeme zůstat věrní lásce k Bohu a k bližním. Duchovní slovo P. Jan Kuník, C.Ss.R

22.2.2020 09:51 00:09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Naše proměna se uskutečňuje mocí Ježíšova božství a naší svobodnou volbou života podle Božího života. Z archivu redemptoristů: duchovní slovo ze Svat ... číst dále

21.2.2020 10:36 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra jako svědectví života o Ježíši Kristu

Věřit znamená být otevřený na příchod Boha, přijímat ho jako dar a žít podle jeho slova. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

20.2.2020 11:37 00:05:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poznávat v bližním Boží obraz a dobro

Ježíš, Boží Syn, přichází obnovit náš život, naše mezilidské vztahy, naši časnost i naši věčnost. Pokud Boží milostí budeme Ježíše přijímat jako Božíh ... číst dále

18.2.2020 10:35 00:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V nedostatku důvěřujme Bohu

Přílišné zaměření na své síly a možnosti nebo na naše selhání a slabost, nás může obírat o důvěru v Boha a jeho lásku. Duchovní slovo P. Jozef Novák, ... číst dále

17.2.2020 11:03 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost života

Životní moudrost je propojena se vztahem k životu a jeho podstatě. Tedy přímo k lásce.  Duchovné slovo P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R

15.2.2020 10:06 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh přichází nasytit naši duši

Také naše duše, naše nitro, naše já, naše srdce hladoví po lásce. Bůh chce láskou nasytit naši duši. Buďme mu za to vděční. Duchovní slovo P. David  ... číst dále

14.2.2020 10:43 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Ježíš, který otvírá sluch a vrací řeč hluchoněmému, má moc otevřít sluch našeho srdce, které může být hluché na Boží volání. Duchovní slovo P. Jozef  ... číst dále

13.2.2020 11:05 00:06:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra a láska je vynalézavá

Ježíš vyslyší vroucí modlitbu pohanské ženy, nechá plně rozvinout její lásku a víru. Duchovní slovo P. Jozef Novák, C.Ss.R

12.2.2020 11:36 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čisté úmysly vycházejí z čistého srdce

Ježíš upozorňuje na důležitost péče o čistotu našich úmyslů, aby naše skutky byly vedeny láskou. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki

11.2.2020 10:01 00:11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Dnes je zároveň Světový den nemocných a Panna Maria v dějinách církve se přimlouvá za každého člověka, aby kráčel cestou života a věčného zdraví. Duc ... číst dále

10.2.2020 13:59 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boží uzdravení

Lidé přinášeli k Ježíšovi své nemocné. Doufali v jeho milosrdnou lásku a on je uzdravoval. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Jozef Novák

8.2.2020 10:09 00:10:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Umění se zastavit v činnosti

Přílišný aktivismus může zabít podstatu života. Bez zastavení se a bez budování vztahu s Bohem a s nejbližšími, může dojít ke ztrátě lásky.

7.2.2020 18:18 00:11:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Japonští mučedníci jako svědkové pravdy o Ježíši Kristu

Japonští mučedníci jsou prvními mučedníky dálného východu. Věrně vydali svědectví o pravdě věčného života, který je v Ježíši Kristu - i když je to stá ... číst dále