Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 148 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Jak to bylo doopravdy"

13.5.2024 20:05 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Americká ministryn, starosta Chicaga i poslanec Bundestagu aneb eská stopa ve svtové politice

Na všech kontinentech najdeme eské krajany, kteí zárove s novou vlastí na svou rodnou zemi nezapomnli a naopak jí ze všech sil pomáhali. Nkteí z nich  ... číst dále

6.5.2024 20:40 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Legenda o Václavovi I., který uchránil Evropu ped mongolskými nájezdy, je pohádka, íká historika

Rychlí jezdci na koních, kteí zcela nekompromisn dobývali msta, kláštery, drancovali zemi a zabíjeli. Tak se chovali Mongolové, kteí v první polovin 1 ... číst dále

29.4.2024 20:05 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zuivý reportér Kisch zaplatil za to, že sloužil režimu. Jenže on už nebyl na svt, íká historik

Pezdívku zuivý, kterou noviná a literát Egon Ervin Kisch získal, byla odrazem jeho emocemi pekypující povahy. Jeho nadšení jít za tématem, dokonce i d ... číst dále

22.4.2024 20:40 00:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Díla zakázaných autor se sem za totality pašovala. Estébáci se infiltrovali a škodili, íká badatel

Pohledem lovka 21. století je k neuvení, že v ée socialistického eskoslovenska existovaly rozsáhlé soubory zakázaných autor, ale také knih a tiskovin. ... číst dále

15.4.2024 20:40 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zákon na ochranu lidov demokratické republiky se stal gilotinou, míní historik Tma

Zákon . 231/1948 Sb. na ochranu lidov demokratické republiky vlastn symbolizuje komunistické eskoslovensko. Na jeho podkladu byly odsouzeny tisíce lid ... číst dále

8.4.2024 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Film okouzlil nejen diváky, ale také pedstavitele totalitních stát

Ti si dobe uvdomovali, jaký má potenciál pro propagandu. V meziváleném eskoslovensku byl filmový prmysl spjat s podnikatelem Milošem Havlem, vlastníke ... číst dále

1.4.2024 20:05 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

O skutcích papeže Jana Pavla II

je dnešní díl cyklu Jak to bylo doopravdy. O tom, jestli opravdu pisply k pádu komunistické totality v zemích za železnou oponou pátrala Ivana Chmel D ... číst dále

25.3.2024 20:40 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Stalin nejdív zakázal, aby KS proti nacistm bojovala, popisuje historik

Komunistická propaganda nám mnoho let lila do hlav informace, podle kterých proti nacismu bojovali pouze neohrožení komunisté. Až se zdálo, že v odboj ... číst dále

18.3.2024 20:40 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

R. A. Dvorský byl odsouzený jen za to, že se stal symbolem první republiky, myslí si historik

Elegán s knírkem a prvorepubliková celebrita populární hudby, tak takový byl Rudolf Antonín Dvorský, resp. R. A. Dvorský (18991966). Nkteré jeho písn  ... číst dále

11.3.2024 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

eši a Slováci spolu od poátku nedrželi jako jeden stát. I proto jsme byli v Mnichov obtováni

Vznik eskoslovenské republiky provázelo mnoho jednání, nejdív v zahranií. Zásadní roli sehráli naši krajané hlavn ale T. G. Masaryk. Spousta lidí naru ... číst dále

4.3.2024 20:40 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

S tou perestrojkou opatrn, varoval kolegy normalizaní televizní editel Zelenka

Glasnos, perestrojka, esky také pestavba slova, která byla koncem 80. let všudypítomná. Mnozí se jimi zaklínali, leckdo se ped nimi schovával. Ani sam ... číst dále

19.2.2024 20:40 00:23:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Lidové milice byly po celou dobu protizákonné, tvrdí historik Stehlík

Dobové fotografie z komunistického pevratu v únoru 1948 jsou plné zachmuených muž se zbranmi v rukou, pak jsou vidt i desítky tisíc lidí ulicích. Celá ... číst dále

12.2.2024 20:05 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

StB mla prsty v mnoha dodnes neobjasnných úmrtích odprc režimu, vysvtluje badatel

Komunisté se s tmi, kteí s nimi nesouhlasili, nijak zvláš nepárali. Nkteí skonili na popravišti, nkteí ve vznicích, další pod tlakem utíkali do exilu. ... číst dále

5.2.2024 20:05 00:22:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Politické procesy tady byly už ped únorem 1948, íká historik

Po pevratu v únoru 1948 a nástupu komunist k moci zaalo 40leté období plné politicky vykonstruovaných proces. Výsledkem byly stovky odsouzených k tres ... číst dále

22.1.2024 20:05 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

V únoru 1956 vystoupil na XX

Komunistické eskoslovensko nemlo žádnou vlastní politiku, de facto ani nebylo samostatným státem, protože nás ídili z Moskvy. A když nco nešlo po dobr ... číst dále

15.1.2024 20:05 00:22:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Totalitní StB zpackala nejednu západní operaci. Terorizovat echoslováky jim šlo líp, íká badatel

Praktiky Státní bezpenosti (StB), kterou si zídili vládnoucí komunisté, si nezadaly s tím, co za války dlali lidem nacisté. Pocit všemocnosti estébáky ... číst dále

8.1.2024 20:05 00:22:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Proti kesanm vedl papež jen jednu kižáckou výpravu. Proti zemím Koruny eské, íká historika

Kižové nebo kižácké výpravy probíhaly pedevším koncem 11. století. Vyhlašoval je papež a smovaly do Svaté zem, kde Jeruzalém a další pro kesany svatá  ... číst dále

1.1.2024 20:40 00:22:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Básníka Ivana Blatného dnes známe i díky jeho anglické ošetovatelce v blázinci, naznauje historik

Velkou postavou naší poezie je básník Ivan Blatný. Vtšinu života prožil v exilu a pesto, že stále psal, tak jeho básn vtšinou konily v odpadkovém koši ... číst dále

18.12.2023 20:05 00:22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Generál Píka byl zavraždn na základ falešného dkazu. Nachystali ho neslavn proslulí Reicin a Vaš

Zlo má být potrestáno jednoduché konstatování, které zejm všichni známe. Ovšem pohledem do historie zjišujeme, že tomu tak až píliš asto není. Takový  ... číst dále

11.12.2023 20:05 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Naše okouzlení Ruskem bylo reálné. Nejhorší propadnutí této iluzi pišlo po roce 1945, míní historik

Rusko, pozdji Sovtský svaz, je bezpochyby významný hrá na geopolitickém poli. Také eské zem se v jednotlivých etapách historického vývoje práv se vzta ... číst dále

4.12.2023 20:05 00:21:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Lorencova skartace mla zakrýt stopy po zloinech StB, popisuje historik

Velkou a stále nezodpovzenou otázkou v naší nejnovjší historii je, jakou roli pesn mla komunistická Státní bezpenost. Týká se to jak událostí vnitropo ... číst dále

27.11.2023 20:05 00:22:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Estébácká operace Neptun? Byly to podvržené materiály o pomocnících nacist, popisuje historika

Rok 1964 pinesl ohromující informaci, která se týkala 2. svtové války: v šumavském ertov jezee se našly bedny, které mly rozkymácet tehdejší pomry, a  ... číst dále

20.11.2023 20:05 00:21:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Každá nastupující totalita skauting zrušila a zakázala. Dokonce tikrát, vypoítává historik

Jednou z nejvtších dtských a mládežnických organizací jsou skauti, nejvtší z nich Junák má 75 tisíc len. Principy výchovných metod, které má skauting  ... číst dále

13.11.2023 20:05 00:22:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Pohraniníci stíleli i na Nmce, Poláky a Rakušany, vysvtluje publicista

Stežit hranice, aby lidé mohli v klidu pracovat a žít? Pesn tak komunisté zdvodovali to, pro máme se Západem zvláštní režim na hranicích, resp. šlo ji ... číst dále

6.11.2023 20:05 00:21:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Masakr v Postoloprtech byl aktem genocidy. Potrestán za nj ale nikdo nebyl, uvádí badatel Padevt

Jsou témata v naší historii, která se zaala otevírat až po listopadu 1989. Mezi n patí také události po skonení 2. svtové války, kdy probíhal odsun Nm ... číst dále

30.10.2023 20:05 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Havlovy dopisy Dubekovi a Husákovi zasáhly do normalizace. Jejich obsah se potvrdil, íká historik

Mohlo by se zdát, že proti ohromnému aparátu totalitního státu, mezi njž patily bezpenostní složky a armáda, pouhé slovo nic neznamená. Pohled do hist ... číst dále

23.10.2023 20:05 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Píchod jezuit, tedy Tovaryšstva Ježíšova, a jejich psobení v echách a na Morav je tématem mnoha diskusí

 Pro jedny jsou to píslušníci fanatického katolického ádu, pro jiné knžími zapálenými pro vdu a poznání. Jak to bylo doopravdy s píchodem ádu do eskýc ... číst dále

16.10.2023 20:05 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Léitele a pátera Ferdu režim sledoval až do roku 1989. Nikdy ho ale nezlomil, míní historik

Páter František Ferda je spojený hlavn s mstem Sušice, vzpomínají na nj s úctou ale i lidé ze všech kout republiky. Byl totiž nejen knz i léitel a jeh ... číst dále

14.10.2023 10:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak StB organizovala únosy lidí? Bohumila Laušmana omámili, poslankyni Tumlíovou zachránil drdol

Státní bezpenost (StB) byla prodlouženou rukou vládnoucí komunistické strany. Všemocná, obávaná, s nevybíravými praktikami. Nikdo si ped estébáky nemo ... číst dále

9.10.2023 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Meda Mládková byla buldozer, ale jela tím správným smrem, myslí si historik umní

Meda Mládková (19192022) zasvtila svj život záchran eské kultury. S nasazením energie, nadšení, možná i tvrdohlavosti šla za pedem ureným cílem. Bez n ... číst dále

7.10.2023 10:05 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kdy zaali komunisté zatýkat? Jeden z prvních Gottwaldových mrtvých byl zaten už ped Únorem

Politicky vykonstruované procesy, zatýkání nevinných lidí, perzekuce jejich rodin, tábory nucených prací a zniené životy. To jsou fakta, která také ch ... číst dále

2.10.2023 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nezávislost státu jde ztratit lehce, znovu ji získat je daleko složitjší, pipomíná historik

Nacistická okupace a vznik Protektorátu echy a Morava na jae 1939 byly definitivní tekou za prvorepublikovým eskoslovenskem. Do exilu se vydali politi ... číst dále

25.9.2023 20:05 00:24:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Seriál 30 pípad majora Zemana už lidem nic neíká. Ani to nebylo pesvdivé, myslí si historik

Hned na zaátku potebovala propaganda divákm sdlit, že už v eskoslovensku nemáme policisty nebo prvorepublikové etníky, ale píslušníky. Komunistití pol ... číst dále

18.9.2023 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Seriál 30 pípad majora Zemana výrazn pokivil naši minulost, naznauje historik

Po srpnu 1968 se komunisti rozhodli zmnit obraz policist, resp. tehdy ješt len Sboru národní bezpenosti (SNB). I proto napíklad nechali natoit seriál  ... číst dále

11.9.2023 20:05 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Dobré filmové emeslo se u majora Zemana dostalo do vleku lží, pipomíná historik Michal Stehlík

Domácí nepátelé podporoval, podle tehdejšího našeho totalitního vedení státu, hlavn ten zlý imperialistický Západ. Ve stejném duchu postupovali i tvrc ... číst dále

4.9.2023 20:05 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

O natáení 30 pípad majora Zemana rozhodovalo vnitro. I režiséra vybral ministr, íká historik

V lednu roku 1976 se objevil na televizních obrazovkách seriál 30 pípad majora Zemana. Tehdy šlo o prvních deset díl, druhá série byla odvysílána v ro ... číst dále

4.9.2023 20:00 00:54:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy s 30 pípady majora Zemana? Poslechnte si celou debatu eského rozhlasu Plus

Msíc majora Zemana tak se jmenuje celomsíní cyklus historických poad ve vysílání eského rozhlasu Plus, který uvede na pravou míru nkterá zažitá klišé  ... číst dále

21.8.2023 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

eští kápové z koncentraních tábor? Byli to kriminálníci a vynikali brutalitou, popisuje historik

Velké štstí mli ti, kteí pežili koncentraní tábory a vrátili se dom za sebou ale mli fyzické i psychické útrapy. Za ty ale nemohli pouze Nmci, byli ta ... číst dále

14.8.2023 20:05 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Odsun Nmc už dnes hodnotíme jinak než po válce. Historická pam se promuje, uvádí historik

Hledání viník bhem 2. svtové války i v období pováleném se soustedilo také na nmecké obyvatele tehdejšího eskoslovenska. Mezi n byli zaazeni, a to tak ... číst dále

7.8.2023 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Politický vliv na soud s protektorátní vládou? Komunisté žádali aspo ti špagáty, íká historika

V poválené období bylo teba nejen obnovit fungování stát, zajistit hospodáský chod, ale také potrestat válené zloince a kolaboranty. V eskoslovensku k ... číst dále

24.7.2023 20:05 00:23:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Emancipaci si komunisté pedstavovali asi jako ve filmu Dovolená s Andlem, myslí si historik

Vladimír Ilji Lenin emancipaci popisoval tak, že by žena mla být osvobozena od všední otupující a neproduktivní práce. Myslel tím práci ženy matky a m ... číst dále

10.7.2023 20:05 00:24:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Veksláci mli po revoluci urit lepší startovací pozici k podnikání než ostatní, íká historik

Nmecké wechseln (= smnit, vymnit i zmnit) se stalo základem eského slangového oznaení vekslák. V socialistickém eskoslovensku, za vlády jedné strany,  ... číst dále

3.7.2023 20:05 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mli Habsburkové prsty ve ztraceném náhrobku Karla IV.?

Ostatky císae Karla IV. byly po jeho smrti v roce 1378 uloženy v budované Katedrále sv. Víta. Náhrobek se ale nedochoval. Mli v tom prsty Habsburkové? ... číst dále

26.6.2023 20:05 00:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za elektrifikaci drátných zátaras na hranicích nebyl dodnes nikdo potrestán, íká publicista

Po únorovém pevratu v roce 1948 se výrazn zpísnila ostraha eskoslovenských hranic. Pi snaze odejít do svobodného svta zemelo podle údaj Úadu pro dokum ... číst dále

12.6.2023 20:05 00:23:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Po smrti Stalina a Gottwalda se Moskva snažila, aby epika nebyl ministrem obrany, íká historik

tyi desetiletí komunistického eskoslovenska jsou léta, kdy se stále s nkým bojovalo. A už proti nepátelm na Západ nebo tm vnitním. Nepátelé se totiž h ... číst dále

5.6.2023 20:05 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

ST byla služkou komunistického režimu. Podílela se na uštvání nepohodlných, pipomíná historik

Okupace eskoslovenska v srpnu 1968 znamenala likvidaci všeho, co souviselo s nadjemi tzv. socialismu s lidskou tváí, jak tomu komunisté tehdy íkali. P ... číst dále

22.5.2023 20:05 00:23:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zpravodajská hra komunistické StB vyvolala nkolik politických proces, pipomíná historik

V prosinci 1948 schválilo Valné shromáždní OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv, pro hlasovalo 48 z 58 lenských zemí. eskoslovensko nesouhlasilo, pe ... číst dále

15.5.2023 20:05 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Fenomén Franz Kafka

Fenomén Franz Kafka a zamyšlení nad nmecky psanou eskou literaturou je název dalšího dílu. Jak si nmeckých autor v historii eské kultury vážíme, se pt ... číst dále

1.5.2023 08:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Pamatujete na rozhlas za totáe? Cenzura i tresty za šíení zpráv ze štvavých vysílaek

eskoslovenský, dnes eský rozhlas hrál v našich djinách dležitou roli. Co vbec mohl vysílat za socialismu? Jak to bylo doopravdy, poslechnte si reprízu ... číst dále

24.4.2023 20:05 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Císai Karlu IV

se nkdy pedhazují jeho údajn antisemitské postoje. Jaký byl vztah tohoto panovníka k Židm? O jedné stinné stránce vlády Otce vlasti bude další díly cy ... číst dále

10.4.2023 20:05 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nejen Seifert. Máme i další zapomenuté rodáky s Nobelovou cenou, vysvtluje historik Stehlík

Od roku 1895 se Nobelovy ceny udlují v pti kategoriích vdecký výzkum, technické objevy i pínos lidstvu. Nkolik Nobelovek dostali i echoslováci, ale to ... číst dále

3.4.2023 20:05 00:24:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Továrník Pála za vypálením Lidic rozhodn nestál. Jen na stole našel dopis, pipomíná historik

Lidice se staly symbolem nacistické zvle, ale tento píbh pokraoval i po válce a stal se záminkou k dalším nespravedlnostem. Jednou z obtí byl továrník ... číst dále

27.3.2023 20:05 00:22:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Stalinova socha na Letné je ukázkou trapnosti celého komunistického režimu, myslí si historik

Servilita eskoslovenských komunist vi Sovtskému svazu a jeho tehdejšímu pedstaviteli Stalinovi (vlastním jménem Josif Vissarionovi Džugašvili) byla be ... číst dále

20.3.2023 20:05 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

V kritickém roce 1938 šlo na obranu až 21 procent HDP, uvádí historik

Velká hospodářská krize propukla v říjnu 1929 – tehdy došlo ke krachu obchodu s akciemi a cennými listinami na newyorské burze, kterému dodnes říkáme  ... číst dále

13.3.2023 20:05 00:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Pražské matky protestovaly kvůli ekologii a obavám o život dětí. A měly štěstí, míní historička

Životní prostředí bylo jedním z neuralgických bodů komunistického státu. Všem šlo jen o ekonomiku a plnění „pětiletek“ – a tak se v oblastech, jako by ... číst dále

6.3.2023 20:05 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Druhá republika měla být z naší historie raději vymazána, míní historik

Druhá republika trvala jen několik měsíců – od konce září 1938 do poloviny března 1939 –, přesto nejde o období dějin, na které vzpomínáme zrovna s na ... číst dále

27.2.2023 20:05 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Estébáctví se dědilo z otce na syna. Příkladem a obrazem totality jsou oba Prchalové, míní historik

Státní bezpečnost (StB) komunistického Československa nebyla jen klasickou zpravodajskou službou. Její zaměření souviselo s politickým zadáním vládnou ... číst dále

20.2.2023 20:05 00:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Převrat v únoru 1948 začal mnohem dřív, možná už podpisem smlouvy se Sovětským svazem, říká historik

Zásadním dnem v komunistickém kalendáři byl 25. únor 1948, označovaný jako „Vítězný únor“. Den, který byl považován za začátek éry komunistického stát ... číst dále

6.2.2023 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byli bychom příliš krutí, kdybychom Rudolfa II. označili za pouhého podivína, myslí si historička

Když v roce 1951 natočil Martin Frič film Císařův pekař a Pekařův císař, dostal se Rudolf II. Habsburský do povědomí širšího publika. Popisuje tam jeh ... číst dále

30.1.2023 20:05 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

ČST vysílala socialistický fungující svět. Ve skutečnosti nefungovalo nic, popisuje historik

Když začala v roce 1953 vysílat Československá televize (ČST), byla to velká událost. Malé černobílé obrazovky se staly magnetem pro diváky. Komunisti ... číst dále

28.1.2023 15:00 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Prezidentské volby za první republiky nebyly tak hladké, jak se traduje

Československo prožilo pouze malou část své existence v demokratickém uspořádání. Možná i proto se s nadějí a možná i nostalgií díváme na období první ... číst dále

16.1.2023 20:05 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Spor o Rukopisy? Protože tady žádné nebyly, tak jsme si je sami napsali, hodnotí historik

České národní obrození bylo období, kdy se od konce 18. století, a zejména v první polovině 19. rodil český jazyk a česky psaná literatura, kultura a  ... číst dále

9.1.2023 20:05 00:22:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mezi nejzrůdnější agendy StB patřilo vytváření protistátních provokatérů, naznačuje publicista

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se jednou z klíčových institucí stala Státní bezpečnost. Jejím hlavním posláním bylo hledat a likvidovat nepřát ... číst dále

2.1.2023 20:05 00:23:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Srpen 1968 byl pro Svobodu šok, jinak ale dělal vždy to, co si přáli Rusové, popisuje historik

Když 9. června 1954 přiletěl na pražské letiště nejvyšší představitel Sovětského svazu Nikita Chruščov a ptal se, kde je jeho válečný přítel z fronty  ... číst dále

19.12.2022 20:05 00:22:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zpátky do Evropy. Co pomyslný návrat obnášel a co mu předcházelo?

Změny, které nastartoval listopad 1989, se týkaly takřka všeho, v čem lidé žili a jak fungoval totalitní stát. Po dlouhých čtyřiceti letech Českoslove ... číst dále

12.12.2022 20:05 00:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Z nepohodlného novináře a intelektuála Kalandry udělali komunisté trockistu, připomíná historik

Lev Davidovič Trockij byl spolu s Vladimírem Iljičem Leninem hlavním aktérem dění v Rusku v rámci tzv. Velké říjnové socialistické revoluce. Byl to je ... číst dále

5.12.2022 20:05 00:22:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Revoluční gardy měly obnovit bezpečnost. Místo toho rabovaly a vraždily, připomíná badatel Padevět

Konec 2. světové války odstartoval i zásadní změny v Československu. Obnovení státu také znamenalo pořádek a bezpečnost – to byl ale problém. Odchod n ... číst dále

28.11.2022 20:05 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jáchymovské tábory vznikly z neprozíravosti demokratů první poválečné vlády, upozorňuje historik

Jáchymov je lázeňské město, které se do soudobé historie zapsalo jako jedno z temných míst. Křížová cesta ke svobodě, která vede oblastí Jáchymova a H ... číst dále

21.11.2022 20:05 00:23:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Vnitro po listopadu 1989? Estébáci byli naštvaní, že je porazil buržoazní synek, říká historik Žáček

Po skončení 2. světové války byl v Československu založen Sbor národní bezpečnosti (SNB) a patřila „do něj“ Veřejná bezpečnost (VB) i Státní bezpečnos ... číst dále

14.11.2022 11:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za komunistů byli lidé posíláni za mříže i jen za své mravní stanovisko, popisuje historik

Nástup komunistů do vedení Československa zasáhl všechny oblasti společnosti: od ideových odpůrců, třídních nepřátel a nepřátel přátel. Do soukolí se  ... číst dále

7.11.2022 20:05 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Celá éra emancipace českého národa a posilování Prahy skončila s 1. světovou, říká historička

Více než 300 let byly české země součástí mocné monarchie, ve které vládla habsburská dynastie. Rozsáhlá říše zahrnovala tři územní celky – Rakouské z ... číst dále

31.10.2022 20:05 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

V roce 1967 začala lidické děti hledat i StB, zřejmě kvůli propagandě. Nenašli nikoho, říká historik

Většina lidických dětí zahynula v plynových komorách, některé se „ztratily“, několik z nich se vrátilo domů. S koncem války tak bylo potřeba nejen tre ... číst dále

24.10.2022 20:05 00:20:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Komu patří Královec? Jeho nárokování by bylo absurdní i pro Přemysla Otakara II., míní historička

Kalinigradská oblast je území mezi Litvou a Polskem, kde žije zhruba půl milionu lidí. Součást Ruska se rozkládá na 15 tisících kilometrech čtverečníc ... číst dále

17.10.2022 20:05 00:20:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

50. léta a poezie? Ta nejzajímavější vznikala u „politických“ ve vězení, míní historička

Necelé tři roky po skončení 2. světové války se Československo stalo totalitním státem. Do vězení se dostávali nevinní lidé, trestány byly i jejich ro ... číst dále

10.10.2022 20:05 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Každá revoluce požírá své děti. Slánského nezachránila ani loajalita k SSSR, popisuje historik

Jedním z největších vykonstruovaných politických procesů v celém komunistickém bloku byl v listopadu 1952 proces s Rudolfem Slánským a spol., jak ho t ... číst dále

3.10.2022 20:05 00:21:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Někteří protektorátní novináři-kolaboranti skončili na popravišti. Řada jich ale potrestána nebyla

Potrestat zrádce a kolaboranty, to byl jeden z hlavních úkolů po skončení 2. světové války. Patřili mezi ně také novináři, kteří prostřednictvím svých ... číst dále

26.9.2022 20:05 00:23:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mnichovská dohoda byla z pohledu našeho práva protiústavní, připomíná historik

Tragickým obdobím našich dějin je podzim 1938, kdy byla přijata takzvaná Mnichovská dohoda. Znamenala mimo jiné konec prvorepublikového Československa ... číst dále

19.9.2022 20:05 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Šli židé ve 2. světové válce jenom jako ovce na porážku?

Slyšíme-li o Židech a 2. světové válce, obvykle si vybavíme hrůzné koncentrační tábory s plynovými komorami, kde umírali všichni včetně dětí. Možná ta ... číst dále

12.9.2022 20:05 00:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Koncert v plzeňském Lochotíně byl pořadateli nedomyšlený, zfušovaný, popisuje historik

Plzeňský Lochotín se stal 15. září 1987 místem konání rockového koncertu. Měl být součástí mírových pochodů, které se konaly – na tu dobu překvapivě – ... číst dále

5.9.2022 20:05 00:24:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nemáme důkazy, že by Zápotocký týral spoluvězně v koncentračním táboře, připomíná historik Stehlík

„Táta“ práce nebo dělníků – i tak byl označován Antonín Zápotocký. Bývalý sociální demokrat se stal klíčovým představitelem československého komunisti ... číst dále

29.8.2022 20:05 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Vojenská služba byla plná šikany. Režim ale odmítal nesoudružské vztahy přiznat, míní historik

Branná povinnost byla poprvé zavedena už v 18. století ve Francii. O necelé století později následovalo Prusko a pak další evropské země včetně Rakous ... číst dále

15.8.2022 11:00 00:22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Politické procesy a Gottwald? Nejdřív je odmítal, nakonec ale podlehl tlakům Moskvy, říká historik

Nástup komunistů po únoru 1948 zahájil éru politicky vykonstruovaných procesů. Mířila jak na demokraty, ideové odpůrce bolševismu. Také na ty, kteří s ... číst dále

1.8.2022 11:00 00:22:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jan Pavel II. byl pro komunisty jasný nepřítel. Zastal se i politických vězňů v Československu

Mezi nepřátele komunistů patřili vedle demokratů a ideových odpůrců také lidé nábožensky orientovaní. Zásahy se jich týkaly, přestože „na papíře“ exis ... číst dále

18.7.2022 11:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Tři pražské defenestrace byly zásadní zlomy v našich dějinách, popisuje historička

V divadelní hře Divadla Járy Cimrmana Blaník si autoři kladou otázku: Proč se naši předci zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi? His ... číst dále

4.7.2022 11:00 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Po útoku na Heydricha byly vražděny rodiny jen u podezřelých. Šlo o krevní mstu, míní historik

Rodina je slabým místem každého člověka, a proto se cílené útoky na rodinné příslušníky – povětšinou zcela nevinné – staly prostředkem totalitních rež ... číst dále

27.6.2022 15:05 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Klid paneláků pod dohledem okupačních vojsk, popisuje normalizaci historik Stehlík

Normalizace, historické období Československa v 70. a 80. letech, je do značné míry absurdní už svým názvem. Zdání, že se situace dostává do pomyslnéh ... číst dále

20.6.2022 11:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Smrt Jana Masaryka dodnes rozděluje společnost. Jde i o symbol začátku totality, míní historik

Příjmení Masaryk patřilo v období prvorepublikového Československa k velmi obdivovaným. Nejvíc byl uctíván zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk. Už ... číst dále

13.6.2022 11:00 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Náš začátek odboje neměl nejdřív nic společného s nástupem fašismu, popisuje vídeňská Češka

Po nacistické okupaci Československa se takřka neprodleně začaly formovat odbojové skupiny – také řada mužů odcházela za dramatických okolností do exi ... číst dále

6.6.2022 11:00 00:23:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Ztrátou Podkarpatské Rusi se Československo stalo vazalem Sovětského svazu, připomíná historik

Ještě před koncem 2. světové války patřila k Československu, respektive k první republice i Podkarpatská Rus. Toto území bylo centrem zájmů i sousední ... číst dále

23.5.2022 11:00 00:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Ludvík Svoboda byl jediný prezident, kterého komunisté připravili o moc zákonem, připomíná historik

Ludvík Svoboda (1895–1979) byl mezi lidmi populární. Měl pověst statečného vojáka a generála, který bojoval proti nacistům. Z podporovatele reformních ... číst dále

16.5.2022 11:00 00:23:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Vstup do NATO rozhodně nebyl automatický. Západ s tím nejdřív vůbec nepočítal, říká historik Tůma

Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999. Společně s Polskem a Maďarskem. Dnešním pohledem jasná věc navazující na pád komunismu v listopadu  ... číst dále

2.5.2022 11:00 00:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Československý film byl plný členů StB s manažerem Pixou v čele, popisuje historik Stehlík

Film po svém vzniku velmi rychle nastoupil cestu masové zábavy. Kina lákala nejen zážitkem, levným vstupným, ale také světem nově vznikajících hvězd.  ... číst dále

25.4.2022 11:00 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Přemysl Otakar II. byl obětí svého velikášství. Ale šlo o schopného politika, připomíná historička

Původně s tím nikdo nepočítal, protože byl druhým synem druhým, což ho ve své době činilo „bezvýznamným“. Okolnosti související se smrtí jeho bratra a ... číst dále

18.4.2022 11:30 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Konzum za socialismu: Touha po svobodě byla slabší než touha nestát ve frontě, konstatuje historik

Konzum, lehce hanlivé označení nezměrné touhy po spotřebním zboží. Možná i po tom, které vůbec nepotřebujeme. Není divu, že někteří myslitelé právě př ... číst dále

11.4.2022 11:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za války pořádali krajané sbírky pro odboj. Málo se ví, že vybrali 2 miliony dolarů, říká historik

Krajané opouštěli naši zemi v různých vlnách a s různými motivy. Dnes se ale setkáváme s řadou předsudků – těžko ale říct, proč to tak je. V historii  ... číst dále

4.4.2022 11:00 00:23:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kdyby nebyla železná opona, měli by i naši hudebníci větší šanci na úspěch, míní publicista Vedral

O hudbě a kultuře se říká, že dokáže spojovat napříč hranicemi. Řada muzikantů samozřejmě sní, že se dostanou na světová pódia. Ještě před 30 lety ale ... číst dále

21.3.2022 11:00 00:23:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mohou feministky za současnou pracovní povinnost žen? Je to mýtus, vysvětluje historička Musilová

Spravedlivé odměňování žen za jejich práci a adekvátní profesní uplatnění nejsou jen současná témata – sahají totiž hluboko do minulosti, zejména ve s ... číst dále

14.3.2022 11:00 00:22:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Útok na židenická kasárna? Šlo o neúspěšný pokus o fašistický puč, vysvětluje historik

Radikalizující se části společnosti vedly ke vzniku fašistických systémů a později inspirovaly německý nacismus. Československo bylo koncem 30. let ja ... číst dále

28.2.2022 11:00 00:23:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Herci byli za normalizace souzeni za pobuřování. Pobouřen byl akorát cenzor, míní teatrolog Just

„Divadlo vypovídá o své době nejen povahou svých úspěchů, ale i povahou své krize,“ napsal ve svém textu nazvaném Na premiéře Václav Havel v dubnu 198 ... číst dále

21.2.2022 11:00 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Noskův seznam z února 1948 znamenal zatčení 17 nepřátel režimu, popisuje historik Stehlík

23. února roku 1948 časně zrána, spíš ještě v noci, obdržely služebny Státní bezpečnosti a další orgány Sboru národní bezpečnosti telegram se seznamem ... číst dále

14.2.2022 11:00 00:23:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Proti Albrechtovi z Valdštejna se spikli lidé, kterým důvěřoval, popisuje historička

Albrecht z Valdštejna (1583–1634) je osobností, která stále poutá pozornost. Obdiv k tomu, co vybudoval a dokázal, výhrady k tomu, jak dokázal využíva ... číst dále

7.2.2022 11:00 00:22:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Útěky z komunistických kriminálů nemáme zmapované. Vlastně o nich mnoho nevíme, uvažuje historik

Komunistické kriminály jsou dodnes výraznou připomínkou, jak se totalitní stát choval ke svým spoluobčanům. Nejen k těm, kteří se za mříže dostali za  ... číst dále

31.1.2022 11:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Lex Schwarzenberg je černou skvrnou našeho práva. Šlo o pošlapání právních principů, míní historik

„Nic než právo“ je rodové heslo rodiny Schwarzenbergů. Je ironií, že se právě oni stali terčem takzvaného demokratického zákona, který byl přijatý zce ... číst dále

24.1.2022 11:00 00:22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kriminalita středověku byla velmi tvrdá a surová, hodnotí historik

Nejen strohé politické či hospodářsko-společenské dějiny nám ukazují život našich předků. I středověký člověk páchal nepravosti – nepředstavujte si ž ... číst dále

17.1.2022 11:00 00:22:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Heydrich vraždil už před válkou. Šlo o operaci Karel Rudolf Formis, vysvětluje historik

Jednoho z nejvýznamnějších nacistů Rainharda Heydricha máme spojeného s působením na území Protektorátu Čechy a Moravy. Dnes říkáme vražděni nevinných ... číst dále

3.1.2022 10:00 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

„Pomlčková válka“ opravdu stála na začátku rozpadu Československa, hodnotí historik

Když 23. ledna 1990 projednával československý parlament návrh zákona o odvolání zkompromitovaných poslanců, objevil se nečekaně v pracovně Alexandera ... číst dále

1.1.2022 19:10 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy: Bylo rozdělení Československa historickým neštěstím?

Jak se dívat na historii Československa? Během několika desetiletí tento stát prošel mnoha kritickými obdobími. Spočítat roky svobodného demokratickéh ... číst dále

20.12.2021 10:00 00:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zátopek byl rukojmím totalitního státu. Stal se z něj idol zapojen do propagandy, míní historik

Emil Zátopek byl jedním z našich největších atletů. Čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. Sportovec, který vytvořil 13 světových rekordů ... číst dále

13.12.2021 11:00 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mědirytina má reálný předobraz, i tento případ majora Zemana ale propaganda zkreslila, říká historik

Normalizační seriál 30 případů majora Zemana měl jediný cíl – zobrazit neohrožené příslušníky Sboru národní bezpečnosti. S politickým podtextem oslavy ... číst dále

6.12.2021 11:00 00:22:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Lhář Napoleon u Slavkova vyhrál, ale propaganda mluvila o jeho ohromujícím vítězství, říká historik

Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) dodnes přitahuje obdiv i kritiky. Jeho éra je spojená s obdobím, kterému dnes říkáme napoleonské války na řadě míst  ... číst dále

29.11.2021 11:00 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kardinál Tomášek? U něj platilo doslova, že se hrdinou člověk nerodí, ale stává, uvažuje historik

Hrdinou se člověk nerodí, ale stává. A takový byl i kardinál František Tomášek (1899–1992). I on se ale snažil, stejně jako řada dalších, „životem v t ... číst dále

22.11.2021 10:00 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Adamité? Představa o naháčích v baroku je tak divoká, že ji historici zavrhli, říká expertka

Jsou události, o kterých takřka nic nevíme, přesto stále přitahují pozornost a provokují. Čeští adamité či pikarti, představovali radikální část husi ... číst dále

15.11.2021 10:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Po 17. listopadu se neřešila jen ekonomika a politika, ale i ekologie, připomíná historik

V období socialistického Československa jsme v oblasti ochrany životního prostředí patřili k nejhorším státům Evropy. Lidé a zvláště pak ti, kteří žil ... číst dále

1.11.2021 10:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za socialismu tady nebyla čistá kopie západního showbyznysu, bylo to něco jiného, tvrdí historik

V období socialistického Československa bylo vše ze Západu špatné a škodlivé, co pocházelo z Východu dobré a prospěšné. Železná opona tak měla oddělov ... číst dále

28.10.2021 07:00 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kdo se zasloužil o vznik Československa? Lidé doma, nebo v zahraničí?

Vznik Československa je spjat se jmény Čechů, kteří žili v exilu, a stejně tak se jmény těch, kteří zůstali v českých zemích na území Rakouska-Uherska ... číst dále

25.10.2021 10:00 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Chlebíčková aféra byla akce odboje s podílem předsedy protektorátní vlády, myslí si historik Groman

Jedním z pilířů demokracie mají být média, zřejmě i proto se totalitní režimy snaží svobodnou žurnalistiku likvidovat. Protektorát Čechy a Morava s ok ... číst dále

18.10.2021 10:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Je Haškův Švejk pravdivý popis vojáků Velké války? Dobové reálie jsou věrohodné, uvažuje historik

Už více než sto let je na světě svérázná literární postava Josefa Švejka. Spisovatel Jaroslav Hašek se tak nesmazatelně zapsal do naší literární histo ... číst dále

11.10.2021 10:00 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Chartu 77 nepodepisovali pouze disidenti, ale třeba hodinář z Opočna, říká historik

Po několika letech normalizace se komunistům stal „malér“. Na scéně se totiž objevila Charta 77 se svým prohlášením z ledna 1977. Reakcí byla rozsáhlá ... číst dále

27.9.2021 10:00 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Deflační politika Aloise Rašína je z dnešního pohledu neobhajitelná, on ale měl vizi, uvažuje ekonom

Jedním z proslulých takzvaných mužů 28. října byl i Alois Rašín (1867–1923). Právník, národohospodář, politik a publicista, který se výrazně zapsal do ... číst dále

20.9.2021 10:00 00:24:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Z poctivého advokáta se po přidělení politicky citlivé kauzy stala lovná zvěř StB, vzpomíná advokát

Po pražském jaru přišla normalizace, která zasáhla celou společnost konce 60. a začátku 70. let. Zase se vrátilo pokřivené fungování soudního systému  ... číst dále

13.9.2021 10:00 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Dubček ex post tvrdil, jak ho tížil podpis obuškového zákona. O tom pochybuji, tvrdí historik Tůma

Symbolem naděje „socialismu s lidskou tváří“ byl Alexander Dubček. Sympaťák s širokým úsměvem, kterého lidé milovali, ctili a důvěřovali mu. O to větš ... číst dále

9.9.2021 11:00 00:22:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jeden z největších útěků na Západ se odehrál v roce 1951. „Vlak svobody“ dovezl cestující do Německa

Uzavření hranic mezi komunistickým Československem a západními demokratickými státy trvalo – s krátkými přestávkami – více než 40 let. Možnost vycesto ... číst dále

6.9.2021 10:00 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

To, že by Gottwaldovy ostatky měly mít problém balzamováním, jsou jen fámy, uvádí historik Stehlík

Komunistický režim se velmi ostře vyhrazoval vůči náboženstvím, přesto jejich atributy zařazoval do vlastní propagandy. Někteří přední komunisté byli  ... číst dále

30.8.2021 10:00 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Existovali blaničtí rytíři? Je to mýtus, ale dodnes přitahuje svou magičností, domnívá se historička

Hora Blaník je výjimečnou – alespoň co se týká pověstí. Kdo by neznal blanické rytíře, kteří mají vyrazit na pomoc českým zemím, až jim bude nejhůře.  ... číst dále

25.8.2021 11:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byli všichni kolaboranti z roku 1968 potrestáni? Před soudem byl jediný Hoffmann, komentuje historik

21. srpen roku 1968 byl tragickým dnem československých dějin. Jak se to mohlo stát, že Československo okupují sovětští vojáci? Právě ti, kteří byli p ... číst dále

23.8.2021 10:00 00:23:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kafka sice v 68. neposloužil jako literát, byl ale záminkou pro politické uvolňování, říká historik

Franz Kafka (1883–1924) chtěl, aby byly jeho knihy spáleny. Nestalo se. Naopak se jeho dílem inspirovalo nespočet dalších. Komunistům se „do krámu“ ne ... číst dále

20.8.2021 11:00 00:24:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Po srpnu 1968 mohli funkcionáři prásknout dveřmi, ale oni se nechali ponižovat, říká Pithart

„Porážka není hanba. V roce 1968 jsme nemohli vyhrát, ale způsob porážky byl zcela v našich rukou,“ konstatuje bývalý politik Petr Pithart. Okupačním  ... číst dále

16.8.2021 10:00 00:23:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Spojené státy s invazí vojsk do Československa v roce 1968 nikdy nesouhlasily, upozorňuje historik

Okupace Československa v srpnu roku 1968 je mimořádně traumatizující událostí našich soudobých dějin, taky zasáhla několik generací. Takže se objevují ... číst dále

26.7.2021 10:00 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Karel Hašler byl vlastenec, který nade vše miloval Prahu i celou vlast, uvažuje publicista Motl

Ta naše písnička česká, Po starých zámeckých schodech, Strahovská brána… Kdo by neznal písně proslulého Karla Hašlera. Na svém kontě jich má víc než 3 ... číst dále

19.7.2021 10:00 00:23:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Prvorepublikové „národní soudy“ odsoudily Sabinu i Švihu jako vlastizrádce, popisuje historik

Dva soudy, u kterých je klíčové adjektivum „národní“, zasedaly koncem 19. a počátkem 20. století. Obžalovanými byli Karel Sabina či Karel Šviha a soud ... číst dále

14.7.2021 11:00 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Stavitel Josef Hlávka by měl patřit mezi sto největších Čechů, ale z neznámých důvodů tam není

Hlávkův most, Hlávkovy koleje, to si řada z nás vybaví v souvislosti s Josefem Hlávkou. Ale co dalšího o tomto staviteli, architektovi a především mec ... číst dále

12.7.2021 10:00 00:23:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Pronásledování Židů tady s 2. světovou válkou neskončilo, konstatuje historik

Druhá světová válka přinesla hrůzy do té doby nevídané, jednou z nich byla cílená likvidace židovských spoluobčanů. Svět se pomalu dozvídal, jaká zvěr ... číst dále

6.7.2021 13:00 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kritiků poměrů v církvi bylo víc. Proč známe hlavně Jana Husa?

Jana Husa je pro nás Čechy symbolem kritiky vůči tehdejší církvi, který za to zaplatil životem. Symbolem dění se často stává jedno jméno, nebo jedna u ... číst dále

5.7.2021 10:00 00:23:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Babice se staly obětí komunistické propagandy za kterou nebyl nikdo nikdy odsouzen, míní historik

Jsou události, které byly „vděčným“ tématem socialistické ideologie a propagandy. Ne nadarmo se říká, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou – a ta ... číst dále

28.6.2021 10:00 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl král Jiří z Poděbrad vrah? Historici ho sice už očistili, pomluva přetrvává, míní historička

Jiří z Poděbrad (1420–1471) patří k výrazným osobnostem naší historie. Panovníkem byl ve velmi nelehké době, navíc nepatřil mezi královské potomky. Je ... číst dále

25.6.2021 11:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Okupační vojska přijela během jedné srpnové noci, jejich odchod se organizoval měsíce

Během jedné srpnové noci, z 20. na 21. srpna roku 1968, obsadila vojska Varšavské smlouvy pod vedením sovětské Rudé armády Československo. Jejich údaj ... číst dále

21.6.2021 10:00 00:23:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Lidský důmysl dokázal nakonec přelstít i železnou oponu, uvažuje historik Navara

Ze socialistického Československa, které mělo být podle propagandy „rájem na zemi“, lidé ale na Západ stejně utíkali, řada z nich neúspěšně, řada přiš ... číst dále

18.6.2021 11:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Gestapák, který pomáhal Čechům? Adolf Kolínský podporoval ve vězení Fučíka i Eliáše

V březnu roku 1939 skončila definitivně existence prvorepublikového Československa. Vznikl Protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát. Zač ... číst dále

7.6.2021 10:00 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Po vyhlášení měnové reformy sehrála klíčovou roli Státní bezpečnost, připomíná historik

Měnová či peněžní reforma vlastně znamenala státem organizovanou krádež, odborníci hovoří o riziku, kterým tehdy mohl být státní bankrot. Okradenými b ... číst dále

31.5.2021 10:00 00:23:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Ekonomka Horská: Schumpeter byl světově uznávaný ekonom, přitom tady se o něm nesmělo ani mluvit

Po roce 1989 jsme postupně začali objevovat osobnosti, které byly záměrně vymazány z veřejného prostoru. A řada z nich zůstává neznámá dodnes, přitom  ... číst dále

26.5.2021 11:00 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Gestapák Pannwitz ovlivnil naše dějiny i po válce. Jeho zpráva byla pro komunisty nebezpečná

Heinz Pannwitz, příslušník pražského gestapa, člen SS a kriminální komisař se do našich dějin zapsal jako hlavní vyšetřovatel útoku na Reinharda Heydr ... číst dále

24.5.2021 10:00 00:23:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byla KSČ za první republiky státotvornou stranou? Bez uzardění říkám, že nebyla, odpovídá historik

Komunistická strana Československa (KSČ) zásadním způsobem ovlivnila životy několika generací. Založena byla v roce 1921 v období první republiky, kte ... číst dále

17.5.2021 10:00 00:23:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Banderovci? O frakci Ukrajinské povstalecké armády panuje nezvykle mnoho mýtů, upozorňuje historik

Banderovci jsou skupinou, která vzbuzuje strach už od dob 2. světové války. Až do současnosti jsou předmětem řady mýtů. Dokonce i jejich vžité označen ... číst dále

12.5.2021 11:00 00:25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Spolu s Rudou armádou sem přišla i kontrarozvědka Směrš. Na svědomí má 215 obětí

Směrš byla tajná policie, která hned začala zatýkat ruské emigranty, kteří už ale byli československými občany. Mnozí se domů nikdy nevrátili.

5.5.2021 11:00 00:25:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak chránilo Československo své občany při havárii Černobylu? Zatajováním a propagandou

Jednou z nejvážnějších havárií v historii mírového využití jaderné energie byla ta v Černobylu, ke které došlo 26. dubna roku 1986. Hrozící důsledky b ... číst dále

3.5.2021 10:00 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Svobodná kultura byla příležitost, jak nastavit zrcadlo totalitě, tvrdí historik Stehlík o RFE

Říká se, že informace mají cenu zlata. Možná je v tom trochu nadsázky, ale pravdivé informace sehrály klíčovou roli ve všech historických etapách. Min ... číst dále

28.4.2021 11:00 00:24:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Antonín Zápotocký. Tatíček pracujících, nebo dělnický prezident s krví na rukou?

Prezident, předseda vlády, odborář a spisovatel – to byl Antonín Zápotocký. Jakou roli sehrál v historii komunistické strany a v historii našeho státu ... číst dále

26.4.2021 10:00 00:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Frankova snaha přimět americkou armádu obsadit naše území nesmírně pomohla Stalinovi, míní historik

Nejen v životě zažíváme paradoxy, najdete je i v historii. Takovým paradoxem byl i dopis, respektive radiogram, který 30. dubna 1945 odeslal německý s ... číst dále

23.4.2021 11:00 00:24:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byla druhá republika nedůstojným obdobím naší historie?

„Je zvláštní, že právě toto období je tak stranou nejen veřejného zájmu, ale také zájmu historiků,“ říká historik Jaroslav Rokoský. I když se jedná po ... číst dále

21.4.2021 11:00 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Ne všechny válečné zločiny byly potrestány. Velitel, který dal zastřelit americké letce, zmizel

Už během 2. světové války bylo zcela zřejmé, že zločiny proti lidskosti jsou tak hrozivé, že bude po jejím skončení zcela zásadní je pojmenovat, a tak ... číst dále

19.4.2021 10:00 00:23:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Žil Jiří Hejda zbytečně, jak napsal? Osobnosti s charakterem nežijí nikdy zbytečně, říká historik

Občas každý svůj život rekapituluje. Někdo vysloví pochybnosti, přestože jejich skutky ostatní považují za veskrze prospěšné – pro okolí i pro veřejno ... číst dále

14.4.2021 11:00 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Příběh prvorepublikové atletky Zdeny Koubkové, která se stala mužem

Ženský sport v období první republiky byl do jisté míry na okraji zájmu společnosti, stejně jako tomu bylo v dalších státech. Ženy se přece měly zabýv ... číst dále

12.4.2021 10:00 00:22:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Tuzex? Vlastně to byla státem provozovaná pračka špinavých peněz, odpovídá historik Havlík

Tuze-ex, i tak se lidově a familiárně nazývaly speciální obchody, které existovaly v rámci obchodní sítě v období komunistického Československa. Ofici ... číst dále

9.4.2021 11:00 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za podpis Charty 77 nebyl nikdo odsouzen?

Co znamenal vznik Charty 77 v životě lidí? Třeba těch, kteří ji podpořili svými podpisy. Mohl se někdo za podpis Prohlášení Charty 77 dostat do komuni ... číst dále

7.4.2021 11:00 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nezval: Zaprodanec komunistického režimu, nebo ochotný pomocník?

Jednou z největších postav naší literatury minulého století je bezpochyby Vítězslav Nezval (26. května 1900–6. dubna 1958). Básník, prozaik, překladat ... číst dále

2.4.2021 11:00 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Co se v 50. letech doopravdy v Babicích stalo? Proč došlo k vraždám komunistických funkcionářů?

Co se odehrálo na jihozápadní Moravě počátkem 50. let? Neblaze proslulý seriál o majoru Zemanovi událostem v Babicích věnoval dokonce dva díly. Bohuže ... číst dále

29.3.2021 10:00 00:21:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Západní vojáci měli významný vliv na poválečnou obnovu země, ale málo se to ví, míní historik

S koncem Československa skončila také prvorepubliková armáda. Se smutkem, slzami, vztekem, ale i s odhodláním, že je třeba nacisty porazit. Právě to b ... číst dále

22.3.2021 10:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kněžna Libuše je krásná legenda, ale o její existenci nemáme jediný důkaz, přiznává historička

Co víme o nejstarších dějinách našeho území? Co je pravdivého na pověstech, které slýcháme od dětství? Zřejmě není nikdo, kdo by neznal bájnou kněžnu  ... číst dále

19.3.2021 11:00 00:24:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kdo byl tajemný agent československé zpravodajské služby A 54?

Bezmoc, smutek, pláč i zaťaté pěsti. Tak vypadal, alespoň podle fotografií a vzpomínek pamětníků, mrazivý 15. březen 1939. Ivana Chmel Denčevová Přip ... číst dále

17.3.2021 11:00 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Rudolfu Beranovi dvakrát hrozil trest smrti. Zavinil 15. březen 1939?

Zahájení okupace Československa 15. března roku 1939 je jedním z klíčových momentů československé historie 20. století. Na několik let tím končí exist ... číst dále

15.3.2021 10:00 00:21:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Se svými třemi akordy a řvaním, co je štvalo, punkeři komunisty provokovali, myslí si historik

Hudba dokáže mimořádné věci, i tak by se daly nazvat některé hudební produkce v období totalitního Československa. Začalo to v 50. letech rokenrolem,  ... číst dále

8.3.2021 10:00 00:21:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Asi se dá říct, že impulsem k pražskému jaru byla krádež travních semen, upozorňuje historik Tůma

Vzletná slova, vzletné představy o změnách, které měly symbolizovat „socialismus s lidskou tváří“. (Nejen) takové bylo pražské jaro. Mohlo by se zdát, ... číst dále

1.3.2021 10:00 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kulturou proti beznaději. I v pekle koncentračního tábora Ravensbrück bujel tajný kulturní život

Koncentrační tábory. Místa hrůz a utrpení, kde tisíce lidí přišly o život. Jejich snaha přežít byla všudypřítomná a možnosti, jak toho dosáhnout, byly ... číst dále

22.2.2021 10:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Sebevražda levicového básníka Konstantina Biebla? Přímou odpovědnost za jeho smrt mají komunisté, tvrdí historik Kopáč

Konstantin Biebl zemřel na pražském chodníku 12. listopadu 1951. Bylo mu 53 let. Talentovaný básník, který se zapsal do dějin literatury a také básník ... číst dále

17.2.2021 11:00 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Pomohla komunistům v únoru 1948 slabost demokratických stran? Beneš odevzdal republiku Stalinovi, myslí si Pithart

Období mezi koncem 2. světové války a únorem 1948 je obdobím tzv. třetí republiky, které bylo zdánlivě demokratické. Způsob vnitropolitického uspořádá ... číst dále

15.2.2021 10:00 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Estébáci čas od času likvidovali i své nadřízené nebo kolegy. Byl mezi nimi i velitel StB, připomíná historik

Před Vánoci roku 1953 zasedalo Vojenské kolegium Nejvyššího soudu v Praze, obžalovaných bylo sedm a byli to bývalí vysocí představitelé československé ... číst dále

8.2.2021 10:00 00:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl Jaroslav Klecan z Reportáže psané na oprátce hrdinou, nebo zrádcem?

Několik desetiletí byla Reportáž psaná na oprátce od Julia Fučíka zásadním dokumentem protinacistického komunistického odboje. Na straně jedné popisuj ... číst dále

1.2.2021 10:00 00:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Všichni tři dělničtí prezidenti měli své osobní vězně.Taky proto skončili za mřížemi Slánský, Laušman nebo Škutina

V historii Československa najdeme vězně, které jde označit jako „osobní“, a to konkrétního prezidenta. Ať v důsledku osobního vztahů, politického zařa ... číst dále

25.1.2021 10:00 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

V 90. letech jsme tady měli jakýsi bankovní socialismus. Byl to experiment, který překvapivě neskončil fiaskem, myslí si ekonom Kovanda

V polovině 90. let se objevil termín, který kritizoval roli bank a státního bankovního sektoru: bankovní socialismus. V čem spočíval, jaké byly jeho d ... číst dále

23.1.2021 14:00 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Procesy proti undergroundu se netýkaly jen „Plastiků“. Režim potřeboval nepřítele, tvrdí historik

Jedním z přelomových roků normalizace byl rok 1976. Právě tehdy proběhly politické procesy, které odstartovaly postupné sjednocování představitelů teh ... číst dále

18.1.2021 10:00 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy: Byl Jan Werich zakázaným autorem?

Jan Werich a Jiří Voskovec jsou dodnes mimořádně proslulou autorskou uměleckou dvojicí. Kdo by neznal Osvobozené divadlo a jejich další společnou tvor ... číst dále

11.1.2021 10:00 00:21:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Komunisté hledali nějakého vnitřního nepřítele po celou svou stoletou historii, myslí si historik

Stoletá historie strany československých komunistů zahrnuje několik etap, a to od provokující či „nesystémové“, až po dlouhá desetiletí, kdy šlo o str ... číst dále

6.1.2021 11:00 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byla Charta 77 jen okrajovou záležitostí?

Dne 6. ledna roku 1977 bylo zveřejněno Prohlášení Charty 77 a jak uvedl historik Michal Stehlík: „Doposud nebyla v Československu podobná aktivita a n ... číst dále

4.1.2021 10:00 00:20:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Režisér Gustav Machatý a jeho „pornografické“ dílo Extáze

Extáze je název filmu, který měl v Československu premiéru v lednu roku 1933, režisérem byl Gustav Machatý. Film se rychle dostal do centra zájmu divá ... číst dále

23.12.2020 11:00 00:23:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nikola Šuhaj – opravdu bohatým bral a chudým dával?

Bohem zapomenutá zem. I tak se říkalo Podkarpatské Rusi. Právě tam se ve velmi chudé rodině roku 1898 narodil Nikola Šuhaj. Byl v armádě, dezertoval,  ... číst dále

21.12.2020 10:00 00:21:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byla Zlatá bula sicilská zásadním předělem naší historie? Ano, dokonce natřikrát, odpovídá historička

Kdo by ze školních let neznal datum 26. září 1212? O něco obtížněji bychom ale asi vysvětlovali, o co vlastně tehdy šlo. Taky jaké důsledky bula měla  ... číst dále

16.12.2020 11:00 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Bylo Rakousko-Uhersko žalářem národů?

České země spolu s Moravou a Slezskem byly součástí mnohonárodnostní monarchie takřka 400 let. Jaké byly skutečné poměry ve státě? Kde, kdy a proč se  ... číst dále

14.12.2020 10:00 00:20:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl prezident Masaryk potomkem Habsburků? Bez srovnání DNA to vyloučit nemůžeme, odpovídá historik

Životním krédem „prezidenta zakladatele“, jak se TGM říkalo, bylo hledání pravdy. Ostatně – sám se ve svém životě několikrát při hledání pravdy „proti ... číst dále

9.12.2020 11:00 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kde se vzalo nepřátelství mezi Čechy a Němci?

„Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program znám dávno: území, obývané Němci, je území naše a naším i zůstane. My jsme vybudovali svůj  ... číst dále

7.12.2020 10:00 00:21:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Podílelo se Československo na Norimberském procesu? Určitě, dokonce zásadně, odpovídá historik

Hrůzy 2. světové války byly do té doby nevídanými, překročily všechny do té doby známé válečné konflikty na zemi.

3.12.2020 11:00 00:23:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Bylo zdravotnictví za socialismu bezplatné? Lidé dopláceli na postupný kolaps systému, tvrdí historik

Opravdu jsme tady měli jistotu v podobě bezplatného zdravotnictví? Tato teze se totiž v souvislosti s historií totalitního Československa objevuje ve  ... číst dále

2.12.2020 11:00 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jan Lucemburský – král cizinec, nebo obratný diplomat, který předběhl svou dobu?

Čtrnáctiletý Jan Lucemburský, syn římského císaře, se oženil v roce 1310 s o čtyři roky starší Eliškou Přemyslovnou. Cesta k tomuto sňatku nebyla vůbe ... číst dále

30.11.2020 10:00 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jakou roli hrál za války exilový předseda vlády a kněz Jan Šrámek?

Události naší historie bývají spojovány se symbolickými jmény. Proto, když slyšíte 2. světová válka a československý exil v Londýně – vybaví se vám jm ... číst dále

23.11.2020 10:00 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Paranoia poválečného československého režimu aneb Nacisté, kteří v zahraničí pracovali pro státní bezpečnost

Obávaná Státní bezpečnost (StB) byla zpravodajská služba a její aktivity jsou dodnes předmětem diskusí i bádání. Její fungování se totiž vymykalo činn ... číst dále

18.11.2020 11:00 00:24:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl Karel Havlíček Borovský národním mučedníkem?

Stal se symbolem mučednictví tehdejší Habsburské monarchie. Ale byl opravdu mučedníkem, nebo jen tragicky nepochopený, a to dokonce i vlastním národem ... číst dále

17.11.2020 12:33 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mýty a realita 17. listopadu 1989: Žádné drama, nebo pouliční masakr?

Klíčové datem našich soudobých dějin je bezpochyby 17. listopad 1989. Změnil životy občanů, ale především Československo nastoupilo cestu přeměny v de ... číst dále

16.11.2020 10:00 00:22:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Únor 1948 a role právníků. Někteří proti komunistům a totalitě bojovali, ale taky na to doplatili, uvažuje právník Toman

Na straně jedné žalobce, na straně druhé obhájce a soudce, který rozhoduje. Komunistický převrat v únoru 1948 ale zasáhnul do všech oblastí života spo ... číst dále

11.11.2020 11:00 00:24:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byla bitva na Bílé hoře národní tragédií? Jsou to jen báje o hrdém národě zrazeném cizáky, odpovídá historik

K bitvě na Bílé hoře se váže jeden z nejrozšířenějších mýtů naší historie, a to, že to byla národní tragédie. Odkazy na Bílou horu nás provázejí někol ... číst dále

9.11.2020 10:00 00:21:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl Egon Schiele víc Rakušan, nebo Čech? K dějinám českého umění patří „neodpáratelně“, myslí si historik Kopáč

Jsou umělci, o kterých se říká, že předběhli svou dobu. Jedním z nich je malíř a kreslíř Egon Schiele (1890–1918). Jeho obrazy se dnes draží za vysoké ... číst dále

4.11.2020 11:00 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Československo pod vlivem VŘSR určitě nevzniklo, vyvrací komunistickou propagandu historik Kalous

7. listopadu 1917 změnila svět Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR) v Rusku. Její důsledky nacházíme v různých částech světa dodnes. Komunistic ... číst dále

2.11.2020 10:35 00:21:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Rebel bez kapky strachu zachránil stovky dětí. Český „sir Winton“ Antonín Kalina

Sir Nicholas George Winton zachránil v březnu 1939 stovky židovských dětí. Vycházejí o něm knihy, stejně jako o Oskaru Schindlerovi, který taky patří  ... číst dále

27.10.2020 10:00 00:25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Bylo prvorepublikové Československo ekonomickou špičkou?

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 přinesl řadu zásadních změn, které se týkaly veškerého života společnosti.

19.10.2020 10:10 00:22:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Proč nám zakázali Agrární stranu?

Nejvýznamnější stranou v prvorepublikovém Československu byla Agrární strana, tzv. agrárníci. Od roku 1922 byli členy vlád pokaždé – kromě těch úředni ... číst dále

12.10.2020 10:10 00:22:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nevzdělaný byrokrat Antonín Novotný, nebo fešák Tony?

Nevzdělaný byrokrat Antonín Novotný byl jedním z nejdéle sloužících nejvyšších funkcionářů komunistického Československa.

8.10.2020 11:00 00:24:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byli po 2. světové válce potrestáni všichni zločinci? To určitě nebyli, odpovídá historik

S koncem 2. světové války nastupuje proces potrestání válečných zločinců. Svět se postupně dozvídá o hrůzách a zvěrstvech, které do té doby nikdo nezn ... číst dále

7.10.2020 11:00 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Vyhrávali Velkou pardubickou jen muži?

Velká pardubická je prestižní dostihový závod, jehož historie sahá do 2. poloviny 19. století. Je to nejobtížnější dostih na pevninské části evropskéh ... číst dále

5.10.2020 10:00 00:21:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mohl hokejista Bóža Modrý vyhrát svůj zápas s komunisty? Ne, totalitní režim hokejového gentlemana podvedl, odpovídá historik

Bóža Modrý – tak fandové hokeje říkali hokejistovi-brankáři Bohumilu Modrému (1916–1963). Jeho popularita byla mimořádná. Hokej totiž k Česku tak něja ... číst dále

28.9.2020 14:00 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl svatý Václav kolaborantem?

Kult svatého Václava se opakovaně a s jistou naléhavostí objevoval v celé naší historii. Místem shromažďování se stávalo pražské Václavské náměstí s M ... číst dále

21.9.2020 10:10 00:19:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl Jan Žižka skvělý vojevůdce, nebo padouch?

Jan Žižka, který žil ve 14. století je osobností, která málokoho nechává chladným. Na straně jedné obdivovatelé, na straně druhé kritici. Zajímavé ale ... číst dále

16.9.2020 11:00 00:25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nejslavnějším rakouským fotbalistou byl Čech. Rodák z Kozlova ale zemřel za podivných okolností

Fotbal je jedním z nejrozšířenějších sportů, jeho hráči patří k celebritám a obdivovaným idolům. Sport se také dostával do soukolí společensko-politic ... číst dále

14.9.2020 10:10 00:19:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Může za vyhlášení 1. světové války chyba řidiče?

Veliká válka. Tak byla označována ta první, světová. Přinesla utrpení a vojenské praktiky, které byly do té doby nevídané. Svou krutostí, důsledky a v ... číst dále

7.9.2020 10:10 00:21:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zažilo Československo pokus o ozbrojený převrat? Pokus tady byl, ale nevyšel, připouští historik

Únorem 1948 Československo nastoupilo cestu údajného „ráje na zemi“. Alespoň tak by se mohlo zdát z vystupování tehdejších komunistických představitel ... číst dále

31.8.2020 10:10 00:21:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byly první svobodné volby v roce 1990 bez skandálů?

Svobodné volby, právě toto heslo se objevovalo v listopadu 1989 na demonstracích jako jeden z požadavků. Proč?

24.8.2020 10:10 00:21:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Opravdu se Milada Horáková přiznala?

Milada Horáková se stala se symbolem krutosti, nelidskosti, nespravedlnosti příznačné pro komunistický režim v Československu. Přesto se objevily názo ... číst dále

12.8.2020 12:00 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nenáviděný, nebo milovaný Franz Josef?

Císař František Josef I., lidově Franz Josef, byl panovníkem rakousko-uherské monarchie dlouhých 68 let. Žil v letech 1830–1916. Do našeho povědomí se ... číst dále

10.8.2020 14:10 00:22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Spolupracoval Foglar s Hitlerjugend?

Kdo by neznal Rychlé šípy, kdo by neznal knihy spisovatele Jaroslava Foglara? Právě on je jedním z nejčtenějších autorů českých knih pro děti a mládež ... číst dále

30.7.2020 12:35 00:25:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byly olympijské hry v Berlíně pro československé sportovce svátkem?

Olympijské hry jsou nejen sportovní soutěží, ale také symbolem ideálů, které přinášejí od dob antiky. I sport se ale dostával do vleku politických udá ... číst dále

27.7.2020 10:10 00:22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Zařadila Jaltská konference Československo do sféry sovětského vlivu?

Na jaře roku 1945 se na Krymu ve městě Jaltě sešli tři vrcholní státníci a představitelé protihitlerovské koalice. Setkání Spojenců navazovalo na setk ... číst dále

20.7.2020 10:10 00:20:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy: Přinesl konec války kýženou svobodu?

Naděje, radost, úleva z nově nabyté svobody. Právě takové byly dny po skončení 2. světové války. Lidé se radovali, ale právě poválečná svoboda je jede ... číst dále

13.7.2020 10:10 00:21:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Historik Jakl: Sověti přišli v květnu 1945 už do osvobozeného města

S datem konce 2. světové války byly tak trochu problémy. Řadu desetiletí jsme slavili 9. květen, posléze se Dnem osvobození stal 8. květen. Proč? Souv ... číst dále

29.6.2020 12:05 00:20:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl spisovatel Graham Greene v Československu vítaným?

Dostojevskij Západu, i tak bývá označovaný britský spisovatel Graham Greene (1904–1991). Výjimečná osobnost, a to nejen v literárním světě. Dvakrát ně ... číst dále

25.6.2020 20:05 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Existoval ve skutečnosti příběh z filmu Vyšší princip?

Film Vyšší shlédly od premiéry v roce 1960 miliony diváků. Klíčová věta, kdy vyučující profesor na gymnáziu konstatuje, že „vražda na tyranu není zloč ... číst dále

24.6.2020 08:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Víme všechno o tragédii Ležáků? Historici ano, ale je třeba informovat veřejnost, říká Vojtěch Kyncl

Malá východočeská obec Ležáky se stala 24. června 1942 obětí pomsty nacistů po útoku našich parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda ... číst dále

15.6.2020 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Katyň zasáhla i do života v ČSR. Pronásledovala spisovatele Kožíka

Katyňský les a jaro roku 1940. Právě zde bylo zavražděno na 15 tisíc polských důstojníků. Masové hroby byly objeveny až o tři roky později a hned se o ... číst dále

8.6.2020 18:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Patřil maršál Radecký k velikánům české historie?

„Maršál Radecký měl vše, co potřeboval. Talent a štěstí, které je také zapotřebí, a boji se nikdy nevyhýbal,“ říká historik Jiří Rak. A přitom stačilo ... číst dále

1.6.2020 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Mýty kolem Fučíka: Byl čítankový typ odbojáře, nebo se na to nehodil?

Julius Fučík byl po několik desetiletí hrdinou socialistického Československa. Pohledný komunistický odbojář, který statečně vzdoroval okupantům, a au ... číst dále

13.4.2020 18:00 00:25:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

František Kriegel – hrdina a statečný chlap, nebo straník?

Kolik cti, tolik hany, říká staré anglické přísloví. A obzvláště se to týká těch, kteří jdou leckdy proti proudu. Takovým člověkem byl i lékař Františ ... číst dále

6.4.2020 18:00 00:22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Košický vládní program nepřinesl rozvoj. Bez něj by nebyl únor 1948, nebo by byl jiný, míní Lipovská

Obnova státu a jeho nové uspořádání, právě to bylo kodifikováno v Košickém vládním programu. Přijat byl nově ustanovenou vládou počátkem dubna roku 19 ... číst dále

30.3.2020 18:00 00:21:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Měl poslední habsburský císař Karel I. vztah k českým zemím? Ano, dokonce vřelý, soudí historik

V listopadu roku 1916 umírá po 68leté vládě stařičký mocnář František Josef I. a nastupuje na trůn císař Karel I. (1887–1922). Ovšem jak jeho předchůd ... číst dále

23.3.2020 18:00 00:21:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Podporovali v době pražského jara sdružení K 231 reformní komunisté?

Pražské jaro bylo obdobím nadějí, že opravdu může existovat socialismus s lidskou tváří. I tento pojem naznačuje, jak nelidské bylo období let předchá ... číst dále

16.3.2020 18:00 00:21:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Je husitská trilogie Otakara Vávry pravdivým zobrazením historie? Dodnes udržuje ideologii 50. let, míní historička

Filmový režisér Otakar Vávra natočil za šedesátiletou filmovou dráhu 49 celovečerních filmů a jedním z dominujících témat byla historie. Každoročně se ... číst dále

9.3.2020 18:00 00:20:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Černý den brněnského gestapa. Proč se mělo na brněnský atentát na nacistického pohlavára zapomenout?

Zřejmě není nikdo, kdo by neslyšel o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Ale existoval ještě jeden a ... číst dále

2.3.2020 18:00 00:21:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

V československé armádě působil na prahu války spolupracovník Edmund Kalmár. Skončil na popravišti

Do 30. let vstoupil svět v mimořádně tíživých podmínkách, které souvisely s velkou hospodářskou krizí. Toho dokázali bravurně využít nacisté v sousedn ... číst dále

24.2.2020 18:00 00:22:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Doba stagnace české a slovenské společnosti. Vítězný únor opravdu nebyl vítězným, popisuje historik

Co se vlastně stalo 25. února 1948? Už jen pojmenování tehdejších událostí není zcela jednoduché. Někteří konstatují, že to byl puč, jiní mluví o přev ... číst dále

17.2.2020 18:00 00:21:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jan Masaryk v únoru 48: Demisi nepodal, i když s ním byla domluvená. O bezpráví věděl, říká historik

Příjmení Masaryk po celá desetiletí vzbuzovalo úctu, respekt i naději. Bylo spjato především se zakladatelem první Československé republiky, T. G. Mas ... číst dále

10.2.2020 18:00 00:21:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Spolupracovalo Československo s Wiesenthalem při stíhání nacistických zločinců?

Lovec nacistů nebo Osamělý vlk, i tak bývá nazýván Simon Wiesenthal (1908–2005).  Žid pocházející z Haliče prožil čtyři roky v celkem 12 koncentračníc ... číst dále

3.2.2020 18:00 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Vymazal Milan Kundera desetiletí své tvorby i života?

Milan Kundera je jméno světově proslulého spisovatele pocházejícího z Československa. Od poloviny 70. let žije ve Francii, poté co byl zbaven možnosti ... číst dále

27.1.2020 18:00 00:21:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Neměli Češi rádi Habsburky?

Téměř čtyři století byly země Koruny české součástí mnohonárodnostního soustátí rakouského, kde vládla dynastie Habsburků.

20.1.2020 18:00 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Bylo Národní muzeum ryze českou záležitostí?

19. století je stoletím nejen národního obrození. Vznikla tehdy řada kulturních, vědeckých institucí, které považujeme za základní kameny naší identit ... číst dále

13.1.2020 18:00 00:20:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Nejslavnější český herec ve světě Herbert Lom. Byl v hledáčku StB?

O úmrtí pětadevadesátiletého Herberta Loma – bylo to v roce 2012 – informovala média po celém světě. Byl jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších he ... číst dále

6.1.2020 18:00 00:22:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Byl Ladislav Feierabend spolupracovníkem nacistů a K. H. Franka?

Velkou osobností prvorepublikového období byl Ladislav Feierabend, nazývaný také „gentleman pohnuté doby“. Měl za sebou úspěšnou životní dráhu ve služ ... číst dále

30.12.2019 18:00 00:24:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Kdo doplatil na rozdělení Československa?

O půlnoci 31. prosince 1992 skončila historie Československa. Rozdělení státu znamenalo také dělení ekonomické a finanční. A jak už to tak často bývá, ... číst dále

23.12.2019 18:00 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Za svobodu se platí aneb Měl atentát na Heydricha smysl?

Zabití říšského protektora Reinharda Heydricha je významnou událostí z období druhé světové války, ke které se často vracíme. Provází naše dějiny po d ... číst dále

16.12.2019 18:00 00:22:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Bylo zvolení Havla prezidentem ústupkem komunistům? Spíš vyvrcholením pádu režimu, hodnotí historik

Dne 29. prosince 1989 byl zvolen prezident Československé socialistické republiky. Stal se jím Václav Havel, který byl ještě před krátkým časem politi ... číst dále

9.12.2019 18:00 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byla Lída Baarová kolaborantkou? Dostala nálepku, které se těžko zbavuje, soudí Stanislav Motl

Herečka Lída Baarová proslula nejen svým hereckým uměním, krásou a šarmem, ale také svým vztahem s Josephem Goebbelsem. Ostatně nejen tento vztah, ale ... číst dále

2.12.2019 18:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Spor o Václava IV.: Byl opravdu tak neschopným panovníkem?

Být synem proslulého a úspěšného císaře Karla IV., to není jen tak. V tak obtížné pozici se ocitl nejstarší syn tohoto panovníka Václav IV. a aby toho ... číst dále

25.11.2019 18:00 00:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jakeš na Červeném Hrádku: kůl v plotě, hodná holka Zagorová i kritika Havla

Původně to mělo být pouze neveřejné vystoupení generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Setkal se 17. července 1989 s komunistickými funkcionáři Zá ... číst dále

18.11.2019 18:00 00:21:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Došlo v listopadu 1989 pouze k dohodnutému předání moci?

17. listopad 1989 a navazující dny jsou zásadním předělem v naší soudobé historii. Přinesly změny ve všech oblastech našich životů. Nejrůznější konspi ... číst dále

11.11.2019 18:00 00:23:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - 17. listopadu nebyla změna režimu ještě jasná. Komunisté byli ochotni zasáhnout, říká historik

Učebnicová informace by mohla být velmi jednoduchá: 17. listopadu 1989 po manifestaci studentů, která byla brutálně potlačena, došlo ke konci komunist ... číst dále

4.11.2019 18:00 00:23:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Československá ekonomika byla v listopadu 1989 dlouhodobě nemocná, ale neumírala, popisuje ekonomka

Jedním z mýtů, které souvisejí se změnami po listopadu 1989, je to, že fungovaly podniky a ekonomika šlapala. A co se stalo potom? Má se tím naznačova ... číst dále

28.10.2019 18:00 00:22:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl „černý pátek“ jen ekonomickou tragédií? Ohrozil samu existenci Československa, soudí historik

„Černý pátek“ je sousloví, které se v současnosti stává velmi častým reklamním sdělením. Máme se tím dozvědět o mimořádném snížení cen. Navozovat by t ... číst dále

28.10.2019 10:05 00:23:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Existoval v roce 1918 československý národ?

Dne 28. října 1918 zasedal v pražském Obecním domě Národní výbor československý – Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro ... číst dále

21.10.2019 18:00 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Měli Mašíni své následovníky i za normalizace? Snahy zastrašit komunisty se objevují, říká historik

Nejznámějšími představiteli ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu byli bratři Ctirad a Josef Mašínové a jejich skupina. Těch ... číst dále

14.10.2019 18:00 00:22:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Prospěla kuponová privatizace všem občanům Československa?

Změny, které přicházejí po listopadu roku 1989, se týkaly všech oblastí fungování státu. Jednou z nich byla ekonomická transformace. Jak zařídit, aby  ... číst dále

7.10.2019 18:00 00:22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Československo se snažilo být „odrakouštěné“, ale na Rakousko-Uhersko muselo navázat, míní historik

V říjnu roku 1918 vzniká samostatné Československo. Co nového přináší a do jaké míry si přebírá to, na co byli obyvatelé monarchie doposud zvyklí? A v ... číst dále

30.9.2019 18:00 00:22:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Stala se legenda o svatováclavské koruně osudnou i Reinhardu Heydrichovi?

Svatováclavská koruna je součástí svatovítského pokladu od 14. století. Souvisí s ní několik tradic, také legendy a dokonce i kletba. Zastupující říšs ... číst dále

23.9.2019 18:00 00:21:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Benešův tajný předmnichovský plán ho mohl stát funkci. Ministra Nečase i život

Mnichov je v naší historii symbolika pro bezmoc, zradu, kapitulaci a ústupky. Výsledky tzv. Mnichovské dohody znamenaly nejen konec první republiky. J ... číst dále

16.9.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl generál Syrový viníkem Mnichova? Hrdinu s páskou přes oko odsoudili po válce jako kolaboranta

Tzv. mnichovská dohoda byla tvrdým zásahem do existence Československa. Spolu s následným konce státu po okupaci nacistickými vojsky na jaře 1939 jsou ... číst dále

9.9.2019 18:00 00:22:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Nechal Masaryk střílet do dělníků? Je to historická hloupost a propaganda, konstatuje historik

T. G. Masaryk byl bezpochyby mimořádnou osobností: filozof, pedagog a především politik. Zakladatel Československa a první prezident státu je dodnes i ... číst dále

2.9.2019 18:00 00:23:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl Egon Bondy velký filozof a básník, nebo pouhý spolupracovník StB?

Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, byl osobností, která dodnes poutá pozornost. Na jedné straně vzbuzuje obdiv, na druhé jisté opovržení. Zřejm ... číst dále

26.8.2019 18:00 00:23:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Příběh Oty Šika. Jak se vyučený elektromontér stal ekonomickým reformátorem pražského jara

Pražské jaro, reformní hnutí v tehdejším komunistickém Československu, nepřinášelo pouze nadějeplné změny v oblasti politické, kulturní a společenské. ... číst dále

19.8.2019 18:00 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Pět mrtvých a desítky raněných: tragická bilance prvního výročí srpnové okupace. Viníky režim nepotrestal

V srpnu 1969 uplynul rok od doby, kdy se Československo stalo okupovanou zemí, a blížilo se první smutné výročí. Připravovali se na něj jak nespokojen ... číst dále

12.8.2019 18:00 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - I ve „zlatých šedesátých“ byly politické procesy. V jednom z nich odsoudili i Pavla Tigrida

Zlatá šedesátá – léta, na která řada lidí s nostalgií vzpomíná, a to nejen pamětníci. Jde o léta opravdového protikladu oproti temným dobám, které nav ... číst dále

5.8.2019 18:00 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Do protinacistického odboje se zapojili i herci. Voskovec a Werich z exilu, Schránil nebo Höger doma

Česká kultura je mimořádně spjatá s herectvím. Někteří badatelé jsou dokonce přesvědčeni, že je to do značné míry výjimečné i ve srovnání s jinými kul ... číst dále

29.7.2019 18:00 00:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Sex v době temna: Každodenní život byl pestrý a tresty za sexuální delikty mírné, říká historik

Všední život s jeho každodenností může být velmi zajímavé a přitažlivé téma. Dějiny totiž nevytvářejí pouze panovníci a vlivné osobnosti, nejsou to po ... číst dále

22.7.2019 18:00 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Víme všechno o lidickém odkazu? Jméno obce bylo mnohokrát zneužito

Středočeská obec Lidice je symbolem tragédií 2. světové války. Odkaz Lidic má ale také své temné stránky, které postupně začala odkrývat naše historio ... číst dále

15.7.2019 18:00 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Za vtipy do vězení? Normalizace byla bohatá na podněty k legraci, režim ale neměl smysl pro humor

Říká se, že humor má očistný charakter a tzv. černým humorem se lidé snaží vyrovnat s tíživými okamžiky v životě svém i společenském. V souvislosti s  ... číst dále

8.7.2019 18:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Zničili jezuité českou kulturu?

Kdo jsou jezuité, jaká je historie tohoto řádu a proč je opředena tolika mýty? Jeden ze stále opakovaných je, že údajně zničili českou kulturu. V různ ... číst dále

6.7.2019 08:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Byli husité boží bojovníci, nebo lapkové?

Husitství není pouze součástí jisté historické epochy, ale tématem, které se i v současnosti stává polemickým. Jakou roli sehráli husité v našich ději ... číst dále

5.7.2019 11:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byli prvními křesťany v českých zemích Cyril a Metoděj?

Ze školních let si jistě pamatujeme to zcela jednoduché sdělení: v roce 863 přišli misionáři Cyril a Metoděj spolu se svými žáky a průvodem na Moravu.

1.7.2019 18:00 00:22:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Nenašel jsem na něm blud nebo kacířství, psal inkvizitor Mikuláš o Janu Husovi. Byl opravdu kacířem?

Osobnost Jana Husa není pouze příběhem doby, ve které žil a kdy jeho život tragicky skončil upálením na hranici, ale provází naše dějiny i po další st ... číst dále

24.6.2019 18:00 00:22:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Rozhlas jako místo naděje. Po válce vysílal o pohřešovaných a hledal přeživší z koncentrační táborů

Konec druhé světové války přinesl úlevu a radost ze znovunabyté svobody. Ale tehdejší situace nebyla tak jednoduchá, jak se nám dnes může zdát.

17.6.2019 18:00 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - „Umírám jako voják v poli…“ Generála Heliodora Píku zatkli v nemocnici, popraven byl před 70 lety

Třicet řádů a medailí za válečné zásluhy obdržel náčelník československé vojenské mise v Sovětském svazu a hlavní organizátor a představitel ozbrojené ... číst dále

10.6.2019 18:00 00:22:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Lidické děti byly jediné konkrétní oběti jmenované v obžalobě Adolfa Eichmanna, říká historik

Lidice jsou symbolem tragédie z období 2. světové války. Jejich příběh ale neskončil v dané době, ovlivnil mezinárodní dění ještě v 60. letech. Vypátr ... číst dále

3.6.2019 18:00 00:23:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Tržní ekonomika existuje vždy a všude, existovala tedy i za socialismu, konstatuje ekonomka Lipovská

Trh a tržní ekonomika – slova, která jsou součástí našich životů. Ale před 30 lety patřily ke slovům takřka zakázaným, která patřila k západnímu světu ... číst dále

27.5.2019 18:00 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Zatýkání, mučení i zneužití propagandou. Čeho se dočkali parašutisté po návratu do vlasti?

Od jara 1939 odcházeli z  Československa vojáci, kteří chtěli bojovat za osvobození země. Londýn, Moskva, Střední východ, právě tam vznikala centra sd ... číst dále

20.5.2019 18:00 00:22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Radost, naděje i touha po odplatě za hrůzy nacismu. Přišla s koncem války nespravedlivá vendeta?

Úleva, radost, naděje, to vše přichází s koncem 2. světové války. Ale zároveň začíná období hledání viníků, které se často neobešlo bez hrůz.

13.5.2019 18:00 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Využívalo komunistické Československo fake news?

Někdy se může zdát, že fenomén fake news je novodobou součástí našich životů, našeho veřejného života. Opak je ale pravdou. Když se podíváme do histor ... číst dále

6.5.2019 18:00 00:24:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Osvobodila Prahu Rudá armáda?

Nejprve to bylo chybné datum. Den osvobození a konce 2. světové války jsme slavili 9. května, tedy až o den později. Pak také chybné informace, které  ... číst dále

29.4.2019 18:00 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Jak to bylo doopravdy: Byl novinář Ferdinand Peroutka příznivcem nacistů?

V květnu roku 1944 byl do pražské úřadovny gestapa dovezen z koncentračního tábora vězněný novinář Ferdinand Peroutka. Nabídka byla vskutku velkorysá: ... číst dále

22.4.2019 18:00 00:22:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Znamenal Košický vládní program obnovu demokracie?

Na jaře roku 1945 se 2. světová válka chýlila ke svému konci. S nadějí na osvobození byly spjaty také naděje na obnovu republiky, jen se tak „ trochu“ ... číst dále

15.4.2019 18:00 00:22:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Týkaly se rehabilitační soudy v 60. letech všech odsouzených?

Nespravedlivě odsouzení lidé, politicky vykonstruované procesy, součást historie komunistického Československa. Šedesátá léta, která jsou často označo ... číst dále

8.4.2019 18:00 00:22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Rodiče znal po hlase, jiný nemohl za umírajícím otcem. Traumata rodin, které rozdělila železná opona

Velké dějiny s počty obětí mohou být výčtem konkrétních událostí dané doby. Na jejich pozadí se ale odehrávají malé dějiny a osobní příběhy. Často slý ... číst dále

1.4.2019 18:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Ivan Martin Jirous. Byl to jen hulvát, nebo velký básník?

Ivan Martin Jirous je jednou z nejvýraznějších osobností naší soudobé historie. Můžeme se na něj dívat různě, můžeme s lecčíms z jeho života nesouhlas ... číst dále

25.3.2019 18:00 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Chopili se hokejových oslav v roce 1969 výtržníci? Lidé se nebáli podpořit reformisty, říká historik

Na hokejovém mistrovství ve Švédsku v roce 1969 českoslovenští hokejisté dvakrát vyhráli nad mužstvem SSSR. Oslavy doma nebraly konce, přestože v celk ... číst dále

18.3.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Existoval třetí odboj? Zpochybňuje se, protože máme černé svědomí, myslí si historik

„Zákon o tzv. třetím odboji se stal dalším pokusem převyprávět dějiny a zákonným způsobem postavit na hlavu minulé děje, přičemž onen odboj právě ani  ... číst dále

11.3.2019 18:00 00:22:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Vždy roztříštěný československý exil? Unikátní setkání ve Frankenu ukázalo, že to tak být nemuselo

Exilové organizaci Opus bonum se povedlo dostat na společná setkávání roztříštěný československý exil plný rozporů a žabomyších válek. Na unikátní dis ... číst dále

4.3.2019 18:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl Karel Kryl vizionář, nebo kverulant?

Představovat osobnost Karla Kryla (1944–1994), písničkáře, básníka a novináře, není třeba. Stal se symbolem okupace v srpnu roku 1968, symbolem exilu  ... číst dále

25.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Tichý: Králi Šumavy zůstali převaděči, kteří pomáhali lidem do svobodného světa. Propagandě navzdory

Nejslavnějšími králi Šumavy byli Josef Hasil a Kilián Nowotny. Po roce 1948 začali převádět lidi, kteří chtěli uprchnout z komunistického Českoslovens ... číst dále

18.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Opravdu to v 70. a 80. letech s „tou totalitou“ nebylo tak hrozné?

Období komunistického Československa trvalo více než čtyřicet let. Nebylo to období jednolité, které by bylo zcela stejné v 50. či v 80. letech. Možná ... číst dále

11.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Gottwaldův lékař Haškovec za ním chodil na recepcích a bral mu číše. Po jeho smrti byl odsouzen

Být po boku mocných mužů v totalitních státech se nevyplácí. Z pomyslných výšin se může dotyčný velmi lehce dostat dolů a může skončit i ve vězení. Ne ... číst dále

4.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byla první republika jen Masarykova a Benešova? Na Antonína Švehlu se mělo zapomenout

První československá republika trvala pouhých 20 let, přesto se k ní v řadě témat vracíme. S její existencí bývají spjata jména vrcholných politiků, n ... číst dále

28.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Běžný let, který skončil tragédií. Jak to bylo s únosem letadla v roce 1972?

Jedním z příběhů neblaze proslulého televizního seriálu Třicet případů majora Zemana byl film, který se jmenoval Mimikry. Právě v něm zazněla skladba  ... číst dále

21.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl Václav Havel opravdu vynálezcem „nepolitické politiky“?

„Nepolitická politika“ je na první pohled nesourodý pojem. Přesto se v našem veřejném prostoru objevuje a častokráte s dehonestujícím nádechem. Bývá p ... číst dále

14.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Skupina Jana Palacha, kterou zmiňoval ve svém posledním dopise, neexistovala, soudí historik

16. leden roku 1969 je dnem, kdy se zapálil Jan Palach. Umírá po třech dnech a celá společnost je otřesena. Bylo to jen několik měsíců po okupačním vs ... číst dále

7.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Tři králové nebyli jen biblickými postavami. Za protektorátu si tak říkali tři stateční odbojáři

6. leden je dnem, ke kterému se váže příběh Tří králů. Právě oni – dle Matoušova evangelia – navštívili Ježíše krátce po narození a přinesli mu zlato, ... číst dále

31.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Bydlel v pražském Faustově domě opravdu proslulý doktor Faust?

Otevřeme-li turistického průvodce Prahou, dočteme se o proslulém Faustově domě na pražském Karlově náměstí. A ve Starých pověstech českých od Aloise J ... číst dále

24.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Existovala opravdu Viktorka z Babičky Boženy Němcové?

Láska a tragédie, která nás stále přitahuje. Takový je i příběh Viktorky z proslulé Babičky Boženy Němcové – knihy, u které leckdy tečou slzy. A proto ... číst dále

17.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Nežádoucí migrace? Československo přijímalo imigranty od svého vzniku, dokonce i po únoru 1948

Téma imigrace je v současném veřejném prostoru frekventované, ostatně je trvale přítomno také v nejvyšších politických patrech a nese sebou řady disku ... číst dále

10.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Jak to bylo doopravdy

Jak to bylo doopravdy - Byl pražský mariánský sloup poctou Habsburkům?

Pražský mariánský sloup sice nestojí, je ale stále přítomen ve veřejném životě. Objevují se příznivci i odpůrci jeho znovuobnovení, objevují se různé  ... číst dále